Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства (УНДІАСД)
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG
Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail mail_undiasd@ukr.net
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275-13-74
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державна архівна служба України

ВНДІДАС

БілНДІДАС

НАКККіМ
Новини
22 травня 2015 р.
21-22 травня 2015 р. відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю УНДІАСД, «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії»
Програма »
Фоторепортаж »
20 травня 2015 р.
Назом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 р. № 528 друковані періодичні виданя УНДІАСД «Пам'ятки» та «Студії з архівної справи та документознавства» включені до Переліку наукових фахових видань України.
Витяг »
15 травня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у літературно-мистецькому заході «Весна в Плютах», присвяченому увічненню Перемоги над нацизмом в Європі у Другій світовій війні, вшануванню бійців АТО на сході України та відзначенню Міжнародного дня музеїв та від імені Спілки архівістів України привітав учасників заходу, запрошених та вояків АТО.
Фоторепортаж »
07 травня 2015 р.
Заступник директора М. Горбатюк взяв участь у відкритті виставки документів, присвяченої 70-й річниці перемоги над нацизмом в Європі, що відбулася у Центральному державному архіві громадських об’єднань України.
Прес-реліз »
Фоторепортаж »
29 квітня 2015 р.
Учений секре­тар УНДІАСД Л. Андрієв­ська взяла участь у роботі науко­вої кон­ферен­ції «Гетьманат Павла Петро­вича Скоро­пад­ського», присвя­ченої 96-річчю з часу засну­вання Українсь­кої Дер­жави та 70-м роко­ви­нам від дня смерті геть­мана П. Скоро­пад­ського. Спів­організа­торами конфе­ренції вис­ту­пили: Музей геть­манства, товариство «Кубанське козацтво в м. Києві», кафедра історії України, країно­знавства і туризмо­знавства Київсь­кого національ­ного лінгвіс­тичного універ­ситету, Науково-дослідний інститут козацтва Інсти­туту історії Украї­ни НАН України.
Програма »
Фоторепортаж »
28 квітня 2015 р.
Відбувся тематичний семінар, організо­ваний спільно з Цен­тральним держав­ним кіно­фото­фоно­архівом Украї­ни ім. Г. С. Пше­нич­ного в рамках від­зна­чення Все­світ­нього дня охорони праці, що в цьому році пройшов під деві­зом - «Приєднуй­тесь до форму­вання пре­вентив­ної куль­тури охоро­ни праці». Під час семі­нару стар­ший науко­вий спів­робіт­ник сектора розроб­лення техно­логій забез­пе­чення збере­женості архів­них докумен­тів УНДІАСД, на яку покла­дено ви­конан­ня обов'язків служби охоро­ни праці Н. В. Мурашко про­читала для праців­ни­ків інсти­туту та ЦДКФФА ім. Г. С. Пше­нич­ного лек­цію на тему "Пра­вила пове­дінки в умо­вах надзви­чайних ситуа­цій при­род­ного та техно­ген­ного харак­теру".
Фоторепортаж »
21 квітня 2015 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк взяв участь у Між­народ­ній нау­ковій кон­ферен­ції “Ук­раїнсь­ка полі­тична емігра­ція у ХХ столітті: досвід культур­но-спільнот­ного себе­представ­лення і само­утверд­ження в Захід­ному світі” до 130-річчя від дня народ­жен­ня чесько-українсь­кого науковця, громад­сько-політич­ного діяча Ольгерда Бочковського, що відбулася у Музеї видатних діячів української культури.
08 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, у статусі Заступника Голови Спілки архівістів України (САУ), взяв участь у роботі Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (м. Київ, вул. Банкова,  6-8, кімната 209) щодо законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним та довів членам Комітету та запрошеним позицію САУ та архівної спільноти з приводу проекту Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», що було зареєстровано Верховною Радою України 03.04.2015 за номером 2540.
07 квітня 2015 р.
Інтернет-портал «Громадський простір» опублікував офіційну позицію Спілки архівістів України та директора УНДІАСД О. Я. Гараніна щодо законопроекту «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Джерело »
Дзеркало »
03 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у спільному засіданні громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві.
Порядок денний »
Фоторепортаж »
02 квітня 2015 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у позачерговому засіданні Правління Спілки архівістів України (САУ), на якому було погоджено підготовку Звернення САУ до керівних кіл та громадськості України щодо законопроекту «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», який представлено Українським інститутом національної пам'яті на засіданні Уряду України.
Звернення »
Фоторепортаж »
Хроніка подій
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Анонси

* * *
26 травня 2015 р.
Відбудеться засідання спеціа­лізова­ної вченої ради УНДІАСД. У порядку ден­ному прийнят­тя до роз­гляду дисер­тації на здобут­тя науко­вого ступеня канди­дата історич­них наук Отамась І. Г. на тему: «Джерела з історії органі­зації діло­водс­тва в УСРР у 1920 – 1980-х роках на прикладі Черкась­кого регіону» та захист дисер­тації на здобут­тя науко­вого ступеня канди­дата історич­них наук Білущак Т. М. на тему: «Архівні дже­рела з військо­вої справи у Львові другої поло­вини ХІV – ХVІІІ ст.: класифі­кація, функції, інфор­мацій­ний потен­ціал» за спеціаль­ністю 07.00.06 – історіо­графія, джерело­знавство та спе­ціальні істо­ричні дисцип­ліни.
Засідання відбудеться у примі­щенні кінозалу Цент­раль­ного держав­ного кіно­фото­фоно­архіву України ім. Г. С. Пшенич­ного (3-й поверх, к. 304).
Початок засідання о 10-й годині.
11-12 червня 2015 р.
У Державному архіві Миколаївської області відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературна Миколаївщина – актуальні проблеми збереження культурно-історичної спадщини»
Інформаційний лист »
Зразок заявки »
3-4 вересня 2015 р.
У Державному архіві Одеської області відбудеться Друга Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», присвяченої 95-річному ювілею архіву.
Інформаційний лист »
Зразок заявки »

* * *
До відома авторів!
До відома авторів! Готується до друку наступний випуск наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» та археографічного щорічника «Пам’ятки». Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. Матеріали просимо надсилати поштою на адресу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, та електронною поштою (e-mail): studii-pamjatky@ukr.net. Контактний телефон: +38 044 275-13-74 - Горбатюк Микола Володимирович. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог.

* * *
До відома фахівців!
Вийшов друком науково-методичний посібник
Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.
Презентація в PowerPoint
З питань придбання звертатись за адресою:
33014 м. Рівне, вул. Степана Бандери, 26 а
Рівненська обласна організація Спілки архівістів України
тел.: (0362) 63-45-37, (0362) 43-24-48
E-mail: forum-elite@mail.ru
Мирослава Святославівна

* * *
Словник архівної термінології: українсько-англійський, англійсько-український

Обговорення змін до Конституції України

Обговорюємо проекти документів

Нормативно-методичні документи УНДІАСД

Інтернет-приймальня УНДІАСД

Міжнародний конгрес архівів 2012

Електронний каталог ДІФ ГЦНТІ


Пам'ятки
Археографічний щорічник "Пам'ятки"

Матеріали конференції
Матеріали конференції
"Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження"
(11-12 жовтня 2012 р., м. Київ)Загальне документознавство: навчальний посібник
Навчальний посібник
"Загальне документознавство"


Кодекс етики архівістів


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Керівник проекту – Олександр Гаранін
Редакція і переклад текстів – Олена Мельниченко i Лариса Андрієвська
Макет і редакція сайта – Микола Горбатюк
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster@undiasd.archives.gov.ua

Copyright © 2010–2012 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені