Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 Співпраця з науковими установами
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Адреса: вул. Терещенківська, 3, м. Київ, 01004, Україна

Тел.: +38(044)2344048, факс: +38(044)2341934

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: ied.gov.ua

Інститут енциклопедичних досліджень веде початок від Координаційного бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, утвореного в 1998 р. У квітні 2004 р. на базі Бюро постановою Президії НАН України створено Інститут, який є провідною науково-дослідною установою в Україні, що вивчає питання розвитку енциклопедичної справи, розробляє наукові та методичні засади створення різних типів енциклопедичних видань та здійснює їх фахову експертизу.

Науковці Інституту розробляють для різних типів енциклопедичних видань концепції, словники (реєстри), визначають принципи подання матеріалу, критерії його відбору, методичні засади підготовки енциклопедичної статті та її інформаційного наповнення, бібліографічного та іконографічного забезпечення.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Інститутом підписано 18 січня 2006 року.


Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001, Україна

Тел.: +38(044)2790863, факс: +38(044)2790863

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: archeos.org.ua

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (до 1991 – Інститут української археографії АН УРСР, до 1995 – Інститут української археографії НАН України) – спеціалізована наукова установа в галузі археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у складі Національної академії наук України. На Інститут покладено завдання систематичного і цілеспрямованого виявлення, опрацювання і публікації документів і пам’яток писемної історико-культурної спадщини, тобто створення своєрідної фундаментальної джерельної енциклопедії українського народу, координацію та науково-методичне керівництво археографічною діяльністю інших наукових, освітніх, культурологічних установ в Україні, розробку теоретико-методичних проблем сучасної археографії та джерелознавства.

З 1991 р. при інституті діють аспірантура та докторантура зі спеціальностей 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та 07.00.02 – всесвітня історія. Форма навчання: денна, заочна.

У січні 1994 р. створена спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.02 – всесвітня історія.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Інститутом підписано 14 жовтня 2010 року.


Канадський інститут українських студій

Адреса: 4-30 Пембіна хол, Альбертський університет, Едмонтон AB T6G 2H8, Канада

Тел.: +1(780)4922972, факс: +1(780)4924967

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: ualberta.ca

Канадський інститут українських студій є провідним центром українських досліджень за межами України. Заснований в 1976 році спільними зусиллями українських громадських діячів і вчених, із метою забезпечення базової інституції для українських стипендіатів у Канаді. Інститут виконує функції з організації українсько-канадських досліджень, видає книги і наукові журнали, розробляє матеріали для україномовної освіти в школах західної Канади, організовує конференції, лекції та семінари, надає дослідницькі гранти ученим.

З метою подальшого розвитку українсько-канадських наукових і культурних зв’язків 2007 року УНДІАСД було укладено договір про співпрацю із Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Одна із статей договору передбачає виявлення документів архівної україніки в канадських архівах та підготовку спільного видання українською та англійською мовами «Архівна україніка в Канаді. Довідник». На виконання зазначеної статті договору було підготовлено монографію І. Б. Матяш «Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст», а в 2010 р. вийшов друком комплексний довідник «Архівна україніка в Канаді: довідник» про документи української культурної спадщини та пов’язані з історією України і українців документи іноземного походження, що відклалися у архівах, архівах-музеях та бібліотеках Канади.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Інститутом підписано 29 травня 2007 року.


Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

Адреса: пров. Академіка Підгорного, 1/60, м. Харків, 61046, Україна

Тел.: +38(0572)944861, факс: +38(0572)949811

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: http://micrography.gov.ua

Інститут створено у 1993 році. Наукова діяльність Інституту, що здійснюється у державній системі страхового фонду документації, спрямована на виконання державної політики щодо створення та зберігання страхового фонду документації України і забезпечення впровадження прогресивних технологій формування, накопичення, відтворення і передачі інформації користувачам страхового фонду документації.

До пріоритетних напрямків цієї діяльності належать завдання щодо технологічно-конструкторського забезпечення страхового фонду документації; проведення проектно-конструкторських робіт із нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств та установ України; розроблення нормативного забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації; міжнародного співробітництва, організації розроблення, розгляду, експертизи, узгодження і підготовки до затвердження проектів міжнародних, міждержавних, національних стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Інститутом підписано 7 листопада 2008 року.


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Адреса: просп. Голосіївський, 3, м. Київ, 03039, Україна

Тел.: +380(44)5248136, факс: +380(44)5255602

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: nbuv.gov.ua

Найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Щорічно до фондів надходять 130-140 тис. документів (книг, журналів, газет тощо). Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує примірник дисертацій, що захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін із понад 680 тис. партнерами з 70 країн світу. До Бібліотеки як депозитарію документів і матеріалів ООН в Україні надсилаються публікації цієї організації та її спеціалізованих установ. З 1998 р. здійснюється цілеспрямоване формування фонду електронних документів.

В структурі НБУВ знаходиться Інститут архівознавства, який створений 6 березня 1968 р. як Центральний науковий архів Академії наук УРСР, 4 січня 1984 р. перетворений на Відділ архівних фондів, з 30 вересня 1992 р. – Інститут архівознавства. На базі Інститута архівознавства діє Експертно-перевірна комісія НАН України, що розглядає питання складу та формування Архівного фонду НАН України, результати експертизи наукової та історико-культурної цінності його документів.

Починаючи з 2006 року НБУВ проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за денною та заочною формами навчання.

Згідно з постановою Вищої атестаційної комісії України, у Бібліотеці створена й успішно працює Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 27.00.02 – документознавство, архівознавство (історичні дисципліни); 27.00.02 – документознавство, архівознавство (соціальні комунікації); 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (історичні дисципліни); 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації).


Українсько-канадський дослідно-документаційний центр

Адреса: 620 Спадіна Авеню, Торонто, Онтаріо М5S 2H4, Канада

Тел.: +38(416)9661819, факс: +38(416)9661820

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: ucrdc.org

Створений групою українських громадських діячів в 1982 році як Комітет дослідження голоду в Україні при Інституті Св. Володимира в Торонто, а з 1988 року функціонує як Українсько-канадський дослідно-документаційний центр. Основними напрямками діяльності центру є збирання та зберігання документів і усних свідчень про голодомори та інші події в Україні, підготовка конференцій, семінарів, виставок, документальних фільмів.

В архіві центру зберігаються копії документів офіційного походження, фотодокументи, часописи, вирізки із сучасної періодики, листування, фоно-, відео документи «усної історії», інші відео документи.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Центром підписано 31 травня 2007 року.


Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, 01015, Україна

Тел.: +380(44)2807127, факс: +38(044)2806463

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: pamjatky.org.ua

Створений 23 травня 1991 року за спільною постановою № 151 Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Центр пам'яткознавства є науково-дослідною установою, чия діяльність спрямована на поглиблення теоретико-методичного рівня пам’яткознавчих студій та пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Співробітники Центру розробляють сучасні наукові підходи до виявлення пам’яток та їх наукової класифікації, створюють практичні програми збереження історико-культурної спадщини, проводять системні пам’яткознавчі дослідження з залученням різноманітного історико-архівного та археологічного джерельного матеріалу.

Договір про співробітництво між УНДІАСД та Центром підписано 10 травня 2006 року.

Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]