ЗАГАЛЬНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

ЗМІСТ

С. Г. Кулешов
К 901 Загальне документознавство: навч. посібник / Укрдержархів ; УНДІАСД. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 123 с.
ISBN 978-966-518-603-8

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії документознавства.

УДК 002.1(075.8)
ББК 7я73
Р е ц е н з е н т и:
Л. А. Дубровіна, член-кореспондент НАН України,
доктор історичних наук, професор,
директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
В. В. Бездрабко, доктор історичних наук, професор,
директор Інституту державного управління та права
Київського національного університету культури і мистецтв

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/12-6331 від 15 серпня 2012 р.)


Рекомендовано до друку
Вченою радою Українського науково-досідного інституту
архівної справи та документознавства
(протокол № 6 від 03.11.2011)
та Науково-видавничою радою
Державної архівної служби України
(протокол № 2 від 23.04.2012)

Інформаційний лист видавця


З питань придбання звертатися до

Видавничого дому «Києво-Могилянська академія»