Правила роботи архівних установ України

Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – К., 2013. – 243 с.

ISBN 966-8225-52-9

УДК 930.25(477)(083.15)

ББК 79.3(4 Укр)


© Державна архівна служба України, 2012

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2012


Правила роботи архівних установ України регламентують основні питання, пов’язані з формуванням, обліком, зберіганням та використанням Національного архівного фонду, з урахуванням різних форм власності на архівні документи.

Правила призначено для обов’язкового виконання центральними та галузевими державними архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва і Севастополя, архівними відділами районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, архівними відділами міських рад, архівними підрозділами державних наукових установ, а також музеїв та бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності, архівними установами Національної академії наук, які зберігають документи Національного архівного фонду.