Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Діяльність Спеціалізованої вченої ради К 26.864.01

Положення | Склад | Хроніка подій


2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 20032015 рік

28 жовтня 2015 р.

Бойко В. Ф.

Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному вивченню історії та сучасного стану уніфікації документації в Україні. Запропоновано періодизацію історії уніфікації документації в Україні. Окреслено хронологічні межі та виокремлено й охарактеризовано основні історичні етапи та сучасний стан нормативного забезпечення уніфікації службових документів в Україні. Проаналізовано загальний обсяг потоку публікацій УФД різних галузей та сфер діяльності України як додатків до нормативно-правових актів, що зареєстровані Міністерством юстиції України та опубліковані в «Офіційному віснику України» у 1997–2012 рр. На підставі аналізу потоків публікацій УФД зроблено висновки щодо рівня уніфікації службових документів у різних галузях та сферах діяльності України, дотримання нормативних вимог щодо складу і розташування реквізитів, а також назв показників, зафіксування інформації у цих формах тощо.


* * *

28 жовтня 2015 р.

Отамась І. Г.

Організація діловодства в регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячено історії організації діловодства у регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х рр. на прикладі Черкаського регіону. Висвітлено організацію українізації діловодства у 1920-х рр. в Черкаському регіоні, охарактеризовано стан раціоналізації діловодства у 1920–1930 рр. Досліджено організацію діловодства у період окупації німецько-нацистськими військами території Черкащини. Висвітлено роль Українського штабу партизанського руху в організації здійснення діловодства в партизанських загонах. Проаналізовано роботу державних архівів щодо організації діловодства в області, розглянуто факти практичного впровадження Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД) у Черкаській області в 1960–1980-і рр., а також реалізацію регіональну програми підвищення кваліфікації діловодів і секретарів.


* * *

26 травня 2015 р.

Білущак Т. М.

Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини ХІV–ХVІІІ ст.: класифікація, функції, інформаційний потенціал

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

На основі комплексного історіографічного аналізу визначено ступінь дослідження історії військової справи у Львові другої половини XIV–XVIII ст. На підставі аналізу різних видів джерел, що містять інформацію про військову справу у Львові другої половини XIV–XVIII ст., проведено їх типологізацію, з’ясовано функції документів, встановлено обставини створення документів та їх потенціальні інформаційні можливості, що свідчить про намагання актуалізувати тему дослідження, осягнути досі недосліджені її питання.


* * *

27 січня 2015 р.

Сеніна Л. В.

Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню політики Російської імперії у вирішенні Східного питання в англомовній історіографії кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Автором зроблено спробу переглянути існуючі бінарні схеми історіографічного аналізу указаного інтелектуального доробку. Запропоновано періодизацію англомовної історіографії російської політики щодо Східного питання у відповідності до суспільних очікувань у Великобританії та США щодо майбутнього Росії. На основі принципів наратології та концептології здійснено аналіз англомовної історіографії окремих епізодів близькосхідної проблеми та її ідеологічного виміру (русофобії та панславізму). Запропоновано бінарний спосіб історіографічного аналізу у відповідності до ракурсу досліджуваної проблеми шляхом виокремлення традиційного та ревізіоністського напрямів. Консервативна та ліберальна наративні стратегії проаналізовані як формальні складові.


2014 рік

24 вересня 2014 р.

Вінтонів Х. М.

Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертація є першим в українському архівознавстві та документознавстві комплексним дослідженням віртуальної документально-інформаційної спадщини українців у Канаді. У роботі здійснено огляд наукових джерел з архівної україніки в Канаді, інформаційного забезпечення архівної галузі в Україні та інформаційних технологій в історичній науці.

Проаналізовано канадські електронні архівні колекції та бази даних, у яких вміщено цінну інформацію про життя та здобутки українських емігрантів. Охарактеризовано довідкові веб-ресурси про українських канадців, які представлені віртуальними енциклопедіями, онлайновими словниками та веб-порталами. Здійснено порівняльний аналіз структури та інформаційного наповнення 124 веб-сайтів українських організацій та 9 веб-сайтів українських ЗМІ в Канаді. Вироблено підходи до пошуку та використання інформаційного потенціалу українських веб-ресурсів у Канаді.


* * *

24 вересня 2014 р.

Доліновський В. І.

Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертація присвячена дослідженню діяльності Земського архіву у Львові у 1919–1933 рр. На підставі проведеного аналізу документальних джерел і опублікованих праць вивчено організацію роботи архіву та формування його персоналу, прослідковано процес комплектування архівних фондів, охарактеризовано умови зберігання документів, проаналізовано принципи, методи та стан їх опрацювання, вивчено питання організації доступу й користування архівними фондами та розглянуто форми цього доступу, охарактеризовано науково-археографічну діяльність архіву і його працівників, з’ясовано роль останніх у роботі наукових товариств та інституцій.


* * *

09 квітня 2014 р.

Алєксєєв С. Ю.

Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертацію присвячено дослідженню документів архіву Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (КУАБМ) при Рейхскомісарі України як джерела з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (РКУ). Окреслено мету створення, структуру та основні напрями діяльності КУАБМ, досліджено комплекс документів та з’ясовано, що найбільш релевантними джерелами для вивчення історії діяльності архівних, бібліотечних та музейних установ на території РКУ є документи групи «Архіви», групи «Бібліотеки» та групи «Музеї», а також документи Крайових архіву, бібліотеки та музею Києва. Встановлено, що комплекси документів КУАБМ, що характеризують його роботу в архівному, бібліотечному, музейному напрямах складаються, в основному, з документів відповідної групи та відповідної крайової установи.


2013 рік

18 вересня 2013 р.

Загорулько Р. О.

Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення українського питання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У дисертації проаналізовано джерельний потенціал газетної періодики Києва 1905–1914 рр. на предмет його цінності при вивченні українського питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Визначено основні аспекти зазначеного питання, які відобразилися та обговорювалися на сторінках київських газет. З’ясовано позицію, яку займали по відношенню до нього окремі видання та їхні групи. Проаналізовано дискусії, які велися на сторінках газет, з приводу обґрунтованості та правомірності національних домагань українців. З’ясовано аргументацію авторів, які зверталися до аналізу українського питання у своїх публіцистичних виступах. Розкрито значення київських газет як історичного джерела при дослідженні українського національного руху.


2012 рік

11 липня 2012 р.

Горєва В. В.

Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертацію присвячено дослідницькій діяльності Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві у сфері документознавчих економічних та інформологічних досліджень. На основі проведеного аналізу наукової продукції Української філії висвітлюються документознавчі розвідки цієї інституції, що здійснювалися в УРСР у 1960–1980-х рр. Охарактеризовано тематику документознавчих студій Української філії. Зазначено, що питання створення управлінської документації та організації роботи з документами в установах, організаціях і на підприємствах УРСР досліджувалися з метою оптимізації управлінської діяльності. Висвітлюються інформологічні підходи Української філії, що застосовувалися під час аналізу документальних інформаційних потоків Укрраднаргоспу, Ради Міністрів УРСР, наукових установ та інших організацій. Визначено роль діяльності Української філії на теренах УРСР у сфері документознавчих досліджень.


* * *

11 липня 2012 р.

Зозуля С. М.

Сучасна архівна термінологія в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертація є першим комплексним дослідженням сучасної архівної термінології в Україні. На підставі ґрунтовного вивчення джерельної та історіографічної бази, термінологічних здобутків галузі доведено, що архівна термінологія в Україні відбулась завдяки дослідним практикам, традиціям та сучасним тенденціям. Розкрито аспекти формування базових архівознавчих понять, висвітлено роль стандартизації у становленні терміносистеми галузі. Представлено класифікацію архівної термінології за основними тематичними ознаками видів документів та процесами архівної справи; здійснено лексичну характеристику основних архівних термінів. Визначено чинники, що активізують термінологічні студії в архівознавстві. З’ясовано джерела формування архівної терміносистеми та розкрито її теоретико-методологічні засади термінотворення. Окреслено зв’язок термінології архівознавства з термінологіями таких суміжних галузей знань як документознавство, бібліотекознавство та ін. Охарактеризовано внесок наукових інституцій у лексикографічну діяльність та окремих дослідників, зокрема Л. А. Дубровіної, К. І. Климової, С. Г. Кулешова, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатського, Н. М. Христової, Г. М. Швецової-Водки та ін. Визначено сучасні проблеми розвитку архівної термінології та шляхи їх вирішення. Окреслено перспективи розвитку української архівної термінології в умовах глобалізації інформаційних процесів.


* * *

6 червня 2012 р.

Капарулін Ю. В.

О. О. Рябінін-Скляревський (1882–1942 рр.): інтелектуальна біографія історика

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О. Рябініна-Скляревського. На основі аналізу історіографії проблеми, широкого кола джерел, наукового доробку вченого визначено основні напрями його історичних досліджень та здійснено їхнє комплексне дослідження. Для відтворення еволюції світогляду О. Рябініна-Скляревського, його історичних поглядів, концепцій, громадянсько-політичної позиції проаналізовано воєннонаукові праці вченого, роботи з історії архівної справи, козацтва, суспільно-політичних та революційних рухів, історико-літературознавчі дослідження, публіцистичні статті. Встановлено зв’язок наукових досліджень ученого з умовами військової служби та праці в архівній галузі у різні періоди життя. З’ясовано внесок дослідника в розробку різних проблем воєнної науки, історії України, значущість та місце його наукових праць в історіографічному процесі кінця ХІХ – початку ХХІ ст., визначено перспективи використання творчого доробку вченого.


* * *

16 травня 2012 р.

Ковтанюк Ю. С.

Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертація є першою в українському документознавстві науковою працею, в якій на підставі виявлених та опрацьованих джерел та апробацій комплексно досліджено склад і зміст документів з електронними носіями, стан систем електронного документообігу й окремі процеси життєвого циклу службових електронних документів. Електронне документознавство виокремлено як науковий напрям документознавства. Визначено об’єкт, предмет та завдання електронного документознавства. Досліджено сутність нового наукового напряму, історію його формування, основні періоди становлення, розвитку та перспективні напрями подальшого розвитку. Здійснено порівняльний аналіз української, російськомовної (країн СНД) та англомовної (міжнародної) терміносистем. Запропоновано класифікацію документів з електронними носіями інформації та інформаційну модель службового електронного документа. Проаналізовано зв’язки електронного документознавства з іншими галузями знань.


* * *

16 травня 2012 р.

Сальнікова Н. В.

Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х роках

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Головний зміст дисертації становлять нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х рр. У ракурсі проблематики детально проаналізовано значний комплекс джерел, що дозволив висвітлити питання нормативного регулювання діловодства як на загальносоюзному, так і на республіканському рівнях. Визначено основні чинники впливу на формування тогочасної системи документування на тлі процесів побудови радянського державного апарату в УСРР. Охарактеризовано поступову зміну науково-методичних засад діловодства від домінування в них управлінського підходу до утвердження архівознавчого. На основі архівних джерел досліджено діяльність Всеукраїнського інституту раціоналізації управління – першої в Україні науково-дослідної установи, яка мала теоретичний доробок у сфері діловодства, синтезований на основі зарубіжного та власного емпіричного досвіду. Аргументовано доведено, що Україна мала власні здобутки у сфері науково-методичного забезпечення діловодства у 1920–1930-х рр., а не лише у загальносоюзному контексті.


* * *

11 квітня 2012 р.

Гаращук Т. С.

Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисертацію присвячено дослідженню організації діловодства у дворянських депутатських зібраннях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Шляхом аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів, службових документів, що зберігаються у фондах державних архівів Волинської, Київської, Чернігівської областей, та приватного листування визначено зміст організації діловодства у дворянських депутатських зібраннях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Охарактеризовано їх структуру та функції, виявлено відмінності між зібраннями Лівобережної та Правобережної України. Досліджено основні видові групи управлінських документів, виявлено відмінності у функціональному призначенні деяких з них. Розкрито процес організації роботи з документами та наголошено на особливій ретельності роботи з вхідною розпорядчою документацією.


2011 рік

4 травня 2011 р.

Гриневич Т. Б.

Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційна робота присвячена вивченню інтерпретацій проблем історії України від часів давньоруської держави до кінця ХІХ ст. у польській міжвоєнній історичній науці та аналізу основних традицій висвітлення питань історичної україніки, пов’язаних з ними історичних міфів та стереотипів та їх переосмислення польськими істориками у 1920–1930-х роках. В дослідженні узагальнено погляди й оцінки польських істориків – представників різних наукових шкіл і напрямів – щодо ключових моментів минулого України. Уперше проаналізовано значний пласт маловивчених в Україні наукових публікацій польського походження. Суттєво поглиблено аналіз і узагальнення впливів міжвоєнних суспільно-політичних процесів та ідеологічних течій в середовищі поляків на інтерпретацію польськими дослідниками багатьох проблем історії України. Визначено місце та роль історичної україніки у польській міжвоєнній історичній науці.


* * *

23 лютого 2011 р.

Ковтун М. В.

Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню української архівної періодики (далі – УАП, 1947–2007 рр.) як джерелу вивчення історії архівної справи в Україні. В дослідженні охарактеризовано основні етапи існування УАП зазначеного періоду, проаналізовано її структуру та змістове наповнення, коло авторів, визначено інформаційний потенціал УАП у контексті історії вітчизняної архівної справи та ін., з’ясовано значущість «Архівів України» як провідного науково-практичного журналу з архівної справи; з джерелознавчих позицій оцінено публікації з історії архівної справи, що надруковані у центральних архівознавчих виданнях протягом 1947–2007 рр.; визначено вплив місцевих періодичних та продовжуваних видань державних архівних установ на розвиток архівної справи в окремих регіонах та висвітлення історії місцевого архівного життя.


* * *

26 січня 2011 р.

Чернецький Є. А.

Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню генезису шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст. в рамках її генеалогічного та історико-демографічного аналізу. У праці ґрунтовно висвітлено методологічні засади генеалогічного та історико-демографічного дослідження шляхти як значного прошарку населення Правобережної України у XVIII–ХІХ ст., особливості генеалогічного аналізу шляхетських родоводів та формування шляхти у межах повітів, її соціального структурування у період жорстких адміністративних реформ імперської Росії на правобережних теренах. Подано детальну характеристику структури і складу джерельної бази дослідження, охарактеризовано всі основні верстви шляхти Радомишльського повіту та її демографічні складові.


2010 рік


За дорученням ВАК України спеціалізована вчена рада провела переатестацію кандидата наук Лукашевича О. А. (тема дисертації: «Розвиток губернської діловодної документації 70-х – 90-х рр. XVIII ст.», який одержав науковий ступінь за кордоном (Російська Федерація) та присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.


* * *

7 липня 2010 р.

Ємчук О. І.

Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

В дисертаційному дослідженні комплексно розглядається наукова, педагогічна й організаційна діяльність С. І. Маслова, уперше поглиблено розглянуто історіографічні, археографічні, історико-краєзнавчі, книгознавчі розвідки вченого. Здійснено ґрунтовний аналіз діяльності С. І. Маслова в Київському археологічному інституті і в Музеї війни та революції при Київському університеті. Доведено джерелознавчу цінність архівно-бібліотечної спадщини С. І. Маслова. Уперше простежено етапи формування особистої бібліотеки вченого та представлено бібліографічні покажчики до неї як свідчення його широких наукових інтересів. На відміну від попередніх історіографічних досліджень, поглиблено розглянуто світогляд, засадничі принципи діяльності вченого. Досліджено особливості родинного та професійного оточення вченого, відтворено генеалогічну схему родоводу Маслових-Александренко, складено розгорнутий перелік основних віх у житті та діяльності С. І. Маслова, визначено основні етапи та пріоритетні напрями його наукової творчості.


* * *

7 липня 2010 р.

Кихтюк В. В.

Історична топоніміка Волині: формування, джерела, зв’язок із розвитком суспільства

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

В дисертаційному дослідженні комплексно досліджено історичну топоніміку Волині. Зміни ойконімії краю вивчено як соціально-культурне явище в історичному аспекті і в прив’язці до природного середовища. На основі вивчення назв географічних об’єктів Волині уперше розглянуто важливі в історії краю події, пов’язані з етапами формування території регіону, виникнення і розвитку населених пунктів, а також історичні процеси розселення і переселення (міграції) людності. Досліджено топоніми, пов’язані з історичними постатями, які завдяки їм (топонімам) збереглися в історичній пам’яті народу. Уперше проаналізовано історичні процеси та чинники, що призвели до зникнення великої кількості населених пунктів з адміністративної карти Волині. Результати дослідження дозволяють суттєво поглибити знання з історичного минулого краю, збагачують здобутки з історичного краєзнавства.


* * *

15 квітня 2010 р.

Ємельянова Т. О.

Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

В дисертаційному дослідженні комплексно проаналізований склад і зміст аудіовізуальних документів (АВД), що зберігають державні архіви України, з’ясована специфіка АВД як джерел інформації, досліджені правові, науково-методичні засади використання інформації АВД у державних архівах України, запропоновані шляхи подальшого удосконалення вітчизняної нормативної бази щодо поповнення НАФ АВД та розширення умов доступу до архівної інформації, визначені особливості організації інтелектуального доступу до аудіовізуальної інформації в державних архівах, проаналізовано впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері забезпечення доступу та використання інформації АВД, окреслені проблеми, що виникають у цьому напрямі роботи державних архівів, розроблені рекомендації стосовно подальшого удосконалення роботи державних архівів України щодо задоволення потреб суспільства в ретроспективній аудіовізуальній інформації.


* * *

15 квітня 2010 р.

Мельник Р. І.

Організація архівної справи в Польщі (1945–2005 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

В дисертаційному дослідженні на основі наукового аналізу значної кількості документальних джерел, насамперед нормативно-правової бази польської архівістики (частина яких вводиться дисертантом до наукового обігу уперше) Р. І. Мельнику вдалося всебічно й системно розглянути принципи організації архівної справи Польщі у другій половині ХХ ст. Проаналізовано принципи, методи, способи і механізми формування державного архівного фонду Польщі, встановлено роль і місце державних архівів у цьому процесі. Вивчено також еволюцію теоретико-методологічних підходів до проблеми опрацювання і використання архівних документів у державних архівах. Останні розглянуті також і як науково-дослідні інституції, з’ясовано їх роль і місце у науковому житті Польщі.


2009 рік

18 лютого 2009 р.

Чермошенцева Н. М.

С. Я. Боровий як дослідник історії України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертація присвячена аналізу наукової спадщини С. Борового з історії України. На основі аналізу історіографії теми, широкого кола джерел, наукового доробку історика визначено основні напрями історичних досліджень вченого. Проаналізовано концепції історії єврейського народу на теренах України, що належать перу С. Борового, систематизовано та проаналізовано праці ученого з історії Південноукраїнського регіону. З’ясовано внесок дослідника та значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого. Реконструйовано творчу біографію дослідника, простежено чинники, що впливали на формування та ґенезу наукових зацікавлень С. Борового. Встановлено зв’язок і тематику наукових досліджень вченого з умовами його праці у різні періоди життя. Проаналізовано педагогічну та організаційну діяльність історика, укладено найбільш повну на даний час бібліографію його праць.


* * *

10 червня 2009 р.

Рибаков Д. О.

«Временник Івана Тимофієва» – пам’ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація є результатом джерелознавчого дослідження однієї з найвизначніших пам’яток російської історіографії XVII ст. – «Временник Івана Тимофієва» (далі: Временник). Всебічний аналіз рукопису пам’ятки дозволив встановити час написання тексту, етапи формування сюжету та пунктирно намітити історію еволюції та побутування пам’ятки протягом XVII ст. Методи історичної евристики, текстології та палеографії в комплексі з герменевтикою тексту й історичною антропологією дозволили уточнити походження пам’ятки, її історичний контекст та визначити головні наративні принципи «авторської лабораторії». Спеціальна увага зосереджена на аналізі структури пам’ятки, проблемі авторства та палеографії єдиного відомого списку Временника. Застосовано оригінальний метод дослідження та співставлення почерків флорищевського списку. Окремий розділ присвячено біографії найбільш імовірного автора тексту – дяка Івана Тимофієва. Крізь призму достеменно встановлених біографічних даних вдалося інтерпретувати суперечливі фрагменти пам’ятки та запропонувати нове пояснення внутрішньої організації Временника як історичного наративу.


* * *

10 червня 2009 р.

Михайленко Г. М.

Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О. Г. Лотоцького. На основі аналізу історіографії досліджуваної теми, широкого кола джерел, наукового доробку вченого визначено необхідність комплексного дослідження творчої спадщини О. Лотоцького. Встановлено зв’язок наукових студій історика з його громадсько-політичною діяльністю. Висвітлено педагогічну та організаційну діяльність науковця. Для відтворення еволюції світогляду О. Лотоцького, його історичних поглядів, громадянсько-політичної позиції проаналізовано праці вченого з історії Церкви, духовної освіти, публіцистичні статті, біографічні нариси. З’ясовано внесок дослідника і значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого.


* * *

16 грудня 2009 р.

Леміш Н. О.

Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

В дисертаційному дослідженні вперше вивчено організацію діловодства в губернських адміністративних установах периферійних територій в першій половині ХІХ ст. на прикладі Чернігівської губернії як складової адміністративно-територіальної одиниці Малоросійського генерал-губернаторства. Визначено склад та функції державних органів влади в Чернігівській губернії першої половини ХІХ ст. та встановлено, що структурування адміністративних установ Чернігівської губернії відбувалося не тільки за директивами вищих органів влади Російської імперії, але й за ініціативи на місцях. Окреслено суто специфічні функції адміністративних установ, що були характерними лише для цього регіону. Доведено, що адміністративні установи Чернігівської губернії у своїй практиці керувалися не тільки загальноімперськими нормативно-правовими актами, а й настановами, відкоригованими для територій з «особливим статусом», а також такими, що були чинними тільки в межах зазначеної губернії. Доведено вплив управлінських структур рівня генерал-губернаторства на організацію документообігу адміністративних установ Чернігівської губернії, що відбувався шляхом коригування руху документів загальноімперського значення та адаптування їх до регіональних особливостей території.


2008 рік

10 грудня 2008 р.

Лазурко Л. М.

Часопис «Квартальник історичний» і розвиток польської історіографії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена вивченню проблеми функціонування часопису «Квартальник історичний» у львівський період (1887–1939 рр.) та аналізу його змістового наповнення. У хронологічній послідовності відтворено обставини виникнення, особливості становлення та закономірності функціонування часопису як фахового періодичного органу. Досліджено особливості репрезентації на сторінках часопису політичних, соціально-економічних, правових та культурно-освітніх проблем минулого польських земель від ранньоісторичних часів до початку XX ст. На основі аналізу матеріалів «Квартальника Історичного» з’ясовано міру його впливу на процес модернізації польської історичної науки зазначеного періоду. Охарактеризовано значення опублікованих на сторінках часопису матеріалів у дослідженні історії України. Проаналізовано основні традиції висвітлення на сторінках часопису литуаністики та польсько-німецьких взаємин. З’ясовано внесок часопису у поступ польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX ст.


* * *

7 травня 2008 р.

Кондратенко О. Ю.

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку академічної історичної науки (1944–1956)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена аналізу наукової та архівної спадщини історичних установ АН УРСР та висвітленню за архівними документами розвитку академічної історичної науки у 1944–1956 рр. Внаслідок визначення значної джерельної бази та окреслення кола архівних документів історичних установ АН УРСР встановлено, що у перші повоєнні роки відбулось згортання досліджень з історії України як самостійного наукового напряму.


* * *

19 березня 2008 р.

Петрова І. О.

Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню сучасного стану документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. На підставі архівних джерел, нормативно-методичних документів, наукових публікацій встановлено та проаналізовано основні напрями розвитку діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні у 1917–1991 рр. Розглянуто функції сучасної системи місцевого самоврядування та роль органів місцевого самоврядування в управлінні адміністративно-територіальною одиницею, що визначають зміст документаційних процесів у цих органах. Охарактеризовано організаційні засади та технологічні процеси документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні, а також запропоновано основні перспективні напрями його розвитку.


* * *

20 лютого 2008 р.

Чекмарьова Л. О.

Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функціонування, структура, зміст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Досліджено нормативно-правові засади формування, структуру, функції веб-сайтів обласних державних адміністрацій як документально-інформаційних систем, спрямованих на вдосконалення якості та результативності діяльності цих органів, інформаційну відкритість, розвиток демократичних засад суспільства.

Подано характеристику веб-сайта як цілісної документально-інформаційної системи, виділено як її загальні функції (інформаційно-кумулятивна, соціально-комунікаційна, загальнокультурна), так і спеціальні (управлінська, правова, джерелознавча). Практична цінність дисертації полягає в тому, що уточнено деякі аспекти розвитку змісту документальних та інших інформаційних ресурсів сайтів ОДА, що може бути використано під час формування оптимальної моделі цих сайтів.


2007 рік

19 грудня 2007 р.

Лось В. Е.

Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена джерелознавчому аналізові документів державних та церковно-адміністративних органів управління Російської імперії, які є основним джерелом до вивчення становища Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Наведено характеристику основних здобутків історіографії ХІХ–ХХІ ст. з даного питання; проведено систематизацію та класифікацію джерел; здійснено спробу визначення їх наукової цінності та достовірності. В процесі класифікації та систематизації джерел визначено типи документів та запропоновано комплексну класифікацію джерел за походженням та родо-видовими ознаками. Особлива увага приділена аналізу змісту документів, що несуть цінну інформацію щодо висвітлення таких малодосліджених та актуальних питань, як реалізація політики царату на місцях, пастирська діяльність церкви, релігійність населення тощо.


* * *

17 жовтня 2007 р.

Федоренко М. О.

Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872–1920 рр.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Досліджуються джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872–1920 рр. На основі всебічного аналізу історіографії питання встановлена повнота залучення і дослідженості джерел з історії ЦІАТ, шляхом джерелознавчої та архівознавчої евристики, використання загальнонаукових методів та методів історичного джерелознавства сформовано джерельний комплекс, здійснено класифікацію джерел за типами, видами та інформаційним потенціалом, їх атрибуцію, встановлено хронологічну послідовність їх створення, автентичність, вірогідність та репрезентативність. Виявлено та запроваджено в науковий обіг джерела, які не використовувались попередніми дослідниками. Особливу увагу приділено дослідженню джерел, які відображають передумови утворення Товариства, основні етапи його розвитку, містять відомості про його склад та провідних членів. Ретельно проаналізовано джерела з наукової та видавничої діяльності Товариства, внесок його членів у становлення Київської історико-церковної наукової школи та охорону пам’яток церковної архітектури в Україні. Досліджено джерельні відомості про Церковно-археологічний музей та науково-дослідну роботу членів Товариства з його фондами.


* * *

4 липня 2007 р.

Максимчук Є. С.

Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941–1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу джерельного комплексу, що містить інформацію про причини створення, основні напрями та результати діяльності НДК на території України та місцевих осередків сприяння її діяльності, форми і методи роботи, персональний внесок її членів у з’ясування збитків, нанесених нацистськими окупантами.

На основі всебічного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури у дисертації реконструйовано діяльність НДК на території України, УРК та місцевих осередків сприяння НДК та досліджено чинники створення цих інституцій. Проаналізовано комплекси документів, що утворювалися в діяльності комісій, та з’ясовано їхній інформаційний потенціал.


* * *

4 липня 2007 р.

Ладига Л. І.

Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У дисертації вперше здійснено всебічний аналіз комплексу джерел з історії судочинства серед національних меншин, як одного з елементів політики коренізації. Розглянута історіографія проблеми дослідження, визначені особливості формування бази джерел з історії судочинства серед національних меншин, подано класифікацію і визначено особливості та наукову значущість кожної групи джерел. Розкрито системні зв’язки між різними видами джерел з цього питання.


2006 рік

22 листопада 2006 р.

Дорохіна Т. Ф.

Часопис «Визвольний шлях» в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці 1948–1991 рр.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У дисертації досліджено комплекс проблем, пов’язаних з історією журналу «Визвольний шлях» на теренах української діаспори. Визначено основні чинники та передумови створення та функціонування часопису. Висунуто й обґрунтовано періодизацію історії журналу, висвітлено провідні концепції та пріоритети його редакційної політики. Проаналізовано структуру відділів та рубрик, склад авторів і дописувачів цього періодичного видання, а також жанрово-видову й дисциплінарно-фахову належність журнальних публікацій.


* * *

18 жовтня 2006 р.

Журжа І. В.

Становлення та розвиток слов’янознавства в Університеті св. Володимира (1834–1919 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню процесу становлення та розвитку слов’янознавства в Університеті св. Володимира: визначенню основних етапів формування слов’янознавства, їх змісту та особливостей, розгляду процесу запровадження та еволюції викладання славістичних дисциплін в межах Університету, дослідженню життєвого шляху та наукової спадщини вчених-славістів та оцінці значення цієї спадщини для розвитку вітчизняного та зарубіжного слов’янознавства, висвітленню місця Університету св. Володимира, як провідного осередку славістичної науки на українських землях, на тлі загального розвитку слов’янознавства в Російській імперії. В роботі здійснено огляд викладання славістичних курсів, проаналізовано зміни в їх переліку та змісті. Значну увагу приділено дослідженню персоналій вчених-славістів, постаті яких не дістали ґрунтовного вивчення в попередній літературі. Всебічно проаналізовано наявні історіографічні джерела зі слов’янознавства: монографії, рецензії, критичні огляди, статті, наукові доповіді, дисертації тощо. Окрему увагу приділено впливу політичних та ідеологічних чинників на формування та еволюцію слов’янознавства в Університеті св. Володимира, який тривалий час мав особливий статус і специфічні завдання у порівнянні з іншими навчальними закладами Російської імперії.


* * *

13 вересня 2006 р.

Солодова В. В.

Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825–2003 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертація присвячена дослідженню документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв, починаючи з 1825 р. – з часу створення першого музею в Одесі і до прийняття Державної програми розвитку культури на період до 2007 р. (2003). За допомогою загальнонаукових, а також спеціальних методів дослідження архівних та музейних джерел були вивчені явища і факти, з одного боку, у тісному зв’язку з історичними умовами, у яких вони виникали та розвивалися, з іншого – в їхній якісній зміні на різних етапах розвитку. Проаналізовано законодавчі і нормативні акти, що визначали діяльність одеських музеїв, формування документальних колекцій, фондів особового походження у складі музейних зібрань. Вивчено особливості зберігання та опису документів, які знаходяться у музеях, архівах та наукових бібліотеках. Розглянуто причини втрат музейних зібрань, включаючи документальні пам’ятки. Запропоновано рекомендації, спрямовані на доступність, збереження, популяризацію документальних колекцій одеських музеїв.


* * *

22 березня 2006 р.

Кеда М. К.

Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в історичну науку

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню життєвого шляху, наукової та педагогічної діяльності професора Харківського університету М. Петрова. На підставі аналізу історіографії та широкої джерельної бази, у першу чергу наукової спадщини вченого, визначено комплекс чинників, які вплинули на формування світогляду та наукових поглядів М. Петрова, сприяли становленню його дослідницьких інтересів з всесвітньої історії та історіографії. Проаналізовано науковий доробок М. Петрова, його погляди на історичний процес, охарактеризовано концептуальні підходи до висвітлення всесвітньої історії, що дозволило по-новому оцінити внесок М. Петрова у розвиток історичної науки в Україні та за її межами.


2005 рік

16 листопада 2005 р.

Антоненко І. Є.

Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

В дисертації досліджуються питання керування документацією за кордоном впродовж другої половини ХХ – початкових років ХХІ ст. На підставі всебічного аналізу законодавчих та нормативних актів, інструктивних і методичних розробок, наукової літератури Австралії, США, Канади, Великої Британії у роботі охарактеризовано зміст, особливості та проблеми керування документацією за кордоном на різних етапах його розвитку. Розглянуто понятійний апарат сфери керування документацією за кордоном та запропоновано застосування унормованих у міжнародній практиці термінів в Україні. Досліджено особливості організації роботи зі службовими документами в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій. Визначено основні перспективні напрями використання в Україні світового досвіду з керування документацією у вітчизняній практиці організації створення та функціонування службових документів.


* * *

16 листопада 2005 р.

Волкотруб Г. К.

Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню життя та творчості талановитого вченого-історика, джерелознавця, архівознавця, археографа, організатора архівної справи в Україні 1920–1930-х рр., педагога П. В. Клименка. На основі всебічного аналізу історіографії питання, широкої джерельної бази, наукового доробку вченого висвітлено його внесок у справу збереження архівів та пам’яток старовини, розроблення проблем соціально-економічної історії України XVII–XIX ст., видання цінних історичних джерел, підготовку істориків-науковців та архівознавців. Досліджено процес формування світоглядних засад і наукових поглядів ученого, висвітлено вплив М. В. Довнар-Запольського на становлення П. В. Клименка як історика та джерелознавця, проаналізовано спільність та відмінність тематики досліджень. Систематизовано і комплексно досліджено творчу спадщину П. В. Клименка, визначено пріоритетні напрями його наукових досліджень: соціально-економічна історія України XVII–XIX ст., історія ВКЛ, архівознавство, археографія, джерелознавство, історіографія, мистецтвознавство, педагогіка.


* * *

26 жовтня 2005 р.

Діденко Л. М.

Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертація присвячена дослідженню процесів створення музеїв Київщини та їхніх документальних фондів. Визначено етапи і шляхи формування документальних фондів музеїв Київщини та персональний внесок в них діячів науки і культури, краєзнавців. З’ясовано особливості організації архівних документів, науково-технічного опрацювання, описування, організації зберігання, забезпечення збереження документів в архівних та музейних установах, досліджено склад та зміст документальних фондів музеїв Київщини.


* * *

6 липня 2005 р.

Кисельова А. А.

Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу та характеристиці архівних ресурсів у глобальній інформаційній мережі Інтернет кінця XX – початкових років XXI ст. На підставі комплексного аналізу історичних джерел та наукової літератури у дисертації досліджено види архівних ресурсів, визначено критерії класифікації та характер інформаційних ресурсів архівних установ. Розглянуто історіографію проблеми доступу до інформаційних ресурсів, позитивні та негативні явища у сфері репрезентації архівних ресурсів у мережі Інтернет. Розроблено концептуальну модель побудови архівного веб-сайту, структуру якого визначено за видами потреб споживачів в архівній інформації. Виявлено основні здобутки та перешкоди на шляху формування електронних архівних інформаційних ресурсів. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшого розвитку інформаційних ресурсів архівних установ України. Визначено перспективні напрями розвитку веб-сайтів цих установ як складових інфосфери держави.


* * *

15 червня 2005 р.

Приходько Л. Ф.

Олександр Сергійович Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У дисертації досліджено наукову, організаційну діяльність О. Грушевського у сфері української історичної науки, архівної та бібліотечної справи, роботу як педагога вищої школи, зокрема внесок у розвиток архівної освіти. На підставі репрезентативної джерельної бази досліджено формування світогляду та особливості наукової творчості О. Грушевського. Проаналізовано педагогічну діяльність ученого в Українському народному університеті, Київському археологічному інституті, Вищому інституті народної освіти та Науково-дослідній кафедрі історії України ВУАН. Доведено, що вчений був одним із розробників концептуальних засад архівної та бібліотечної справи в УНР та Українській державі в 1917–1918 р. Комплексно досліджено його науково-організаційний доробок, участь в організації Українського Наукового Товариства та наукових установ ВУАН. Багатогранну наукову творчість вченого вивчено з урахуванням конкретно-історичного й соціокультурного контекстів життя українського суспільства першої третини ХХ ст.


* * *

15 червня 2005 р.

Палеха Ю. І.

Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертацію присвячено дослідженню культури діловодства в сучасних установах України. Запропоновано визначення поняття «культура діловодства». На підставі вивчення архівних документів, опублікованих нормативно-правових актів, спеціальної літератури розглянуто історичні етапи розвитку вітчизняної культури діловодства у ХХ столітті. Розглянуто стан культури документостворення та організації роботи з документами в сучасних установах, а також рівень її автоматизації, нормативного та методичного забезпечення як складових загальної культури діловодства. Викладено результати дослідження рівнів професійної культури працівників служб діловодства установ. Визначено зміст заходів щодо підвищення ефективності діяльності служби діловодства в установі та керування нею.


* * *

11 травня 2005 р.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г.

Музичний документ: визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі творчої спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1997)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

У дисертації викладено основні теоретичні та практичні аспекти описування, класифікації, пошуку у базі даних на прикладі архівних фондів особового походження (АФОП) композитора Ю. С. Мейтуса. Основними векторами дослідження музичних АФОП є особа-фондоутворювач, музика як змістовне ядро, об’єктна структура. Тому виокремлюються та досліджуються музичний документ, види інформації, пов’язані із музикою, ознаки для класифікації, види (нотний рукопис, нотне видання, музичний звукозапис, електронний нотно-звуковий документ). Описування, класифікація, пошук документів АФОП здійснюється за інтегрованим форматом, який створено на основі архівного описання, частково бібліотечного, кодикологічного, музейного описів та на основі матричного гіпертексту у базі даних, створеній у середовищі CDS/ISIS для Windows (версія 1.4, 2002 р.). Інформація про АФОП композитора стає цілісним інформаційним комплексом, зручним для багатоаспектного використання.


* * *

20 квітня 2005 р.

Загорецька О. М.

Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX – на початку XXI століття

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертацію присвячено дослідженню нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX – на початку XXI ст. На підставі всебічного аналізу нормативно-методичної бази, наукової літератури та історичних джерел у роботі охарактеризовано зміст, особливості, дієвість і проблеми нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства в Україні на різних етапах його розвитку за останні півстоліття. Проаналізовано сучасний стан і проблеми організації діловодства в Україні на прикладі центральних органів виконавчої влади. Визначено основні перспективні напрями формування нормативного та науково-методичного забезпечення діловодства в Україні.


* * *

23 березня 2005 р.

Юдіна Л. М.

Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 pp.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертація присвячена вивченню правових та науково-методичних засад, напрямів та форм використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України в 1993–2004 pp. З’ясовано особливості організації роботи з використання архівної інформації в державних архівних установах, наукових бібліотеках, музеях. Проаналізовано законодавчі та нормативні акти, методичні розробки державних архівів з досліджуваної проблеми. На підставі порівняльного аналізу українського та зарубіжного архівного законодавства з питань використання архівної інформації доведено, що організація правового та інтелектуального доступу до архівної інформації відповідає загальносвітовим тенденціям. Обгрунтовано виокремлення основних напрямів використання інформаційних ресурсів НАФ та здійснено класифікацію потреб користувачів. Визначено напрями співпраці державних архівів, музеїв і бібліотек з питань використання інформаційних ресурсів НАФ та подано рекомендації, спрямовані на удосконалення використання архівної інформації.


* * *

23 березня 2005 р.

Сельченкова С. В.

Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню ролі переліків документів у діловодстві (двадцяті роки XX ст. – початкові роки XXI ст.). На підставі аналізу архівних та інших джерел, наукової літератури здійснено періодизацію процесу становлення та формування системи переліків документів в Україні, сформульовано визначення окремих понять – видів та системи переліків, уточнено основні функції переліків. Проаналізовано концептуальні засади, що впливають на процеси створення і функціонування переліків документів у діловодстві й архівній справі. Запропоновано нові підходи до застосування основних теоретичних положень під час укладання переліків документів зі строками зберігання. Охарактеризовано сучасний стан вітчизняної системи переліків. Визначено основні перспективні напрями розвитку системи переліків.


* * *

19 січня 2005 р.

Гринь О. В.

Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст.: історія створення та інформаційний потенціал

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню комплексу описів Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. На підставі аналізу історіографії проблеми з’ясовано основні етапи вивчення даної групи пам’яток, встановлено подальші перспективи їх використання. На основі широкої джерельної бази, виявленої у архівосховищах і частково запровадженої до наукового обігу уперше, розглянуто обставини, що призвели до упорядкування описів Новгород-Сіверського намісництва, визначено етапи їх створення, встановлено атрибутивні ознаки окремих пам’яток цього типу. Здійснено археографічну характеристику та здійснено аналіз інформаційного потенціалу 10 різновидів описів у 15 списках. В результаті доведено, що досліджуваний комплекс джерел є достатньо репрезентативним і має значні інформаційні можливості, які заслуговують на використання в наукових студіях.


2004 рік

20 жовтня 2004 р.

Віслобоков К. А.

«Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743): джерелознавчий та кодикологічний аналіз

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертацію присвячено одній з найвідоміших пам’яток з історії українського права – «Правам, за якими судиться малоросійський народ» (1743). Цей проект універсального кодексу для Гетьманщини було підготовлено спеціальною кодифікаційною комісією, що працювала протягом 15 років (1728–1743) і складалася з правників – представників козацької старшини, духовенства, міщанства. Уперше в історіографії пам’ятка розглядається як об’єкт дослідження практичного джерелознавства; на її прикладі запропоновано модель комплексного опрацювання історичних джерел законодавчого характеру. На підставі документального комплексу, частково введеного до наукового обігу уперше, проаналізовано процес створення й функціонування пам’ятки в контексті правової культури Гетьманщини, висвітлено питання джерел Кодексу, проаналізовано його внутрішню будову, розкрито його інформаційний потенціал як історичного джерела. Проведено кодикологічний аналіз та подано описи всіх наявних рукописів «Прав».


* * *

22 вересня 2004 р.

Вербовий О. В.

Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892–1943)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія та допоміжні історичні дисципліни.

Дисертаційна праця присвячена дослідженню життя та наукової діяльності Василя Базилевича – незаслужено забутого українського історика першої половини XX ст. На широкій джерельній базі неопублікованих архівних матеріалів зроблено спробу аналізу наукового доробку В. Базилевича в контексті вирішення ним багатьох проблем соціально-політичної історії XIX ст.


* * *

7 липня 2004 р.

Філіппенко Р. І.

Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863–1908 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням громадської та науково-історичної діяльності українського та російського історика, професора Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна. У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, які різнобічно розкривають життя і діяльність вченого. Значну увагу в дисертації приділено громадській діяльності Є. К. Рєдіна, зокрема його роботі у Харківському товаристві поширення в народі грамотності.


* * *

7 липня 2004 р.

Купченко В. П.

Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню науково-методичних засад комплектування державного архіву на прикладі роботи Державного архіву м. Києва в 1962–2002 pp. На підставі аналізу історичних джерел та наукової літератури досліджено науково-теоретичні засади комплектування державного архіву, з’ясовано форми і зміст роботи державного архіву з юридичними та фізичними особами – джерелами комплектування. Проаналізовано нормативно-методичну базу роботи державного архіву з комплектування, визначено її концептуальні відмінності під час радянського періоду (1962–1991 pp.) та періоду державної незалежності України (після 1991 p.). Обгрунтовано виокремлення основних етапів у процесі комплектування ДАК. Визначено напрями наукових досліджень та подано практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення комплектування державних архівів України.


* * *

10 березня 2004 р.

Тельвак В. П.

Михайло Грушевський – дослідник української історіографії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню історіографічної творчості М. Грушевського у контексті стану української історичної науки кінця XIX – першої третини XX століття. Проаналізовано теоретичні проблеми історіографії у працях М. Грушевського: її предмет та завдання, теоретико-методологічне підґрунтя історико-наукових досліджень, інтерпретація вченим українського історіографічного процесу та його періодизації, формування й існування історіографічних напрямків і шкіл. Вивчено погляди вченого на донаукову добу вітчизняної історіографії, проаналізовано його студії над визначними її пам’ятками. Виявлено характерні ознаки персонологічного підходу М. Грушевського, простежено його реалізацію на прикладі провідних істориків XIX – початку XX ст. Визначено шляхи використання історіографічної спадщини вченого сучасною українською історичною наукою.


* * *

10 березня 2004 р.

Клименко Т. А.

Розвиток архівної справи на Черкащині (1919–2000)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційне дослідження присвячене історії та організації архівної справи на Черкащині у XX ст. На підставі комплексного аналізу історичних джерел та наукової літератури у дисертації досліджено особливості формування мережі архівних установ на території нинішньої Черкаської області та основні напрями їх діяльності. Детально висвітлено комплектування держархівів Черкащини та вирішення проблем фізичного та інтелектуального доступу до архівної інформації. Проаналізовано роботу державних архівів області щодо забезпечення збереженості архівних документів, повноцінного комплектування державних архівів, обліку та створення довідкового апарату, використання архівної інформації, організації роботи з відомствами та архівної освіти. Розкрито внесок окремих осіб у розвиток архівної справи на Черкащині.


* * *

14 січня 2004 р.

Павловська Н. П.

В. І. Веретенніков як архівознавець та архівіст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертаційне дослідження присвячене видатному історику, архівісту, архівознавцю В. І. Веретенникову, який у 1920–1930-ті роки заклав підвалини української архівістики. На основі всебічного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури у дисертації досліджується життєвий шлях науковця, формування його світоглядних засад, наукових поглядів та кола наукових інтересів. Детально висвітлена творча праця В. І. Веретенникова на ниві української архівної справи. В роботі розглянуто творчий доробок вченого, який полягає не лише в тому, що він розробив концептуальні засади класифікації та описування архівних документів, концепцію архівної освіти, а й прислужився розробленню практичної діяльності архівних установ, проектуванню архівного обладнання і будівель, започаткуванню діяльності хімічної та біологічної лабораторій.


* * *

14 січня 2004 р.

Мага І. М.

Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена дослідженню життя та творчості В. О. Романовського як історика, джерелознавця, історіографа, археографа, подвижника архівної справи в Україні, фундатора навчальної літератури з архівознавства, педагога. На основі аналізу історіографії проблеми, широкого кола виявлених в архівах України та Росії джерел, аналізу наукової спадщини вченого розкрито його внесок у розроблення проблем історії України, зокрема, фінансово-економічного устрою Гетьманщини другої половини XVII – початку XVIII ст., джерелознавства, архівістики та ін. спеціальних галузей історичної науки, визначено пріоритетні напрями досліджень історика. Реконструйовано процес становлення В. О. Романовського як історика та архівіста, визначено фактори, що вплинули на формування його наукових поглядів, характер та зміст наукових студій. В роботі вперше в українській історіографії систематизовано і комплексно досліджено архівознавчу спадщину В. О. Романовського, розроблені ним проблеми історії, теорії і практики архівної справи, методи комплектування, описування та збереження архівних документів. Проаналізовано наукову, організаційну та педагогічну діяльність ученого, складено бібліографію його праць.


2003 рік

17 грудня 2003 р.

Винокурова Ф. А.

Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Дисертація присвячена комплексному джерелознавчому дослідженню та історико-документознавчому аналізу різних фондів державного архіву Вінницької області: офіційних окупаційних фондів німецьких та румунських установ, місцевого самоврядування, архівних фондів радянських установ, меморіальних колекцій та особистих архівних фондів, присвячених проблемі Голокосту та геноциду у період 1941–1944 pp. у Вінницькому регіоні. На широкій джерельній базі аналізуються основні положення та напрями нацистської внутрішньої політики, тотального фізичного та психологічного знищення євреїв, конфіскації їхньої власності, організації гетто, робітничих таборів. Водночас аналізуються і різні форми активної боротьби та пасивного протистояння євреїв окупантам. Доводиться, що архівні фонди Державного архіву Вінницької області є важливим та репрезентативним джерелом вивчення долі євреїв під час окупаційного режиму 1941–1944 pp. в Україні.


* * *

17 грудня 2003 р.

Люта Т. Ю.

Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XIX ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

В дисертації здійснено комплексне дослідження картографічних джерел Києва XVII–XIX ст., висвітлено основні етапи формування системи картографування території міста, з’ясовано закономірності розвитку цього процесу, представлено історіографію теми та оглянуто систему фондування, зберігання та використання картографічних пам’яток. Проведений у роботі евристичний та археографічний аналіз карт і планів дав можливість авторові висвітлити закономірності процесу створення цих джерел, його історичних передумов та розвитку впродовж чотирьохсот років.

Положення | Склад | Хроніка подій


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]