Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) є державною науково-дослідною бюджетною установою в системі державних архівних установ України і підпорядковується Державній архівній службі України.

Головна мета діяльності УНДІАСД полягає в розробленні науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку архівної справи та документознавства.

УНДІАСД розпочав діяльність згідно з наказом начальника Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 1 листопада 1994 р. № 45 на підставі Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 311 «Про створення в м. Києві Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства». В складі УНДІАСД на той час діяли: відділ архівознавства з секторами історії та теорії архівної справи, забезпечення схоронності документів, формування Національного архівного фонду, науково-довідкового апарату та обліку документів; відділ документознавства; науково-інформаційний відділ. У наступні роки структура УНДІАСД зазнала неодноразових змін, що було викликано прагненням раціонального розподілу кадрів та появою нових напрямів діяльності.

У 2013 р., відповідно до основних завдань, визначених Статутом, введено в дію нову структуру. На сьогоднішній день у складі УНДІАСД діють: відділ архівознавства, відділ документознавства, відділ технологічного забезпечення архівної справи, в складі якого діє сектор розроблення технологій забезпечення збереженості архівних документів, відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, в складі якого діє сектор науково-технічної інформації, сектор бухгалтерського обліку і звітності.

2001 р., у зв’язку з реорганізацією організаційної форми УНДІАСД із державного підприємства на державну наукову установу, з назви УНДІАСД вилучено термін «державний».

Першим директором УНДІАСД було призначено к.і.н. В. П. Ляхоцького. Протягом 2001–2009 рр. УНДІАСД очолювала д.і.н., проф. І. Б. Матяш, 2009–2010 рр. – к.і.н. І. М. Мага, нині посаду директора обіймає к.і.н. О. Я. Гаранін.

У квітні 2003 р. згідно з наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р. (протокол № 112) в УНДІАСД відкрито аспірантуру з заочною формою навчання за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, а в листопаді 2004 р. в аспірантурі відкрито спеціальність 07.00.01 – історія України (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2004 р. № 834). У 2012 р. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1349 від 30.11.2012 р. перелік наукових спеціальностей в аспірантурі УНДІАСД розширено спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

У травні 2003 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2003 р. № 265, відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 р. № 3-11/5 в УНДІАСД створено спеціалізовану вчену раду К 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 27.00.02 – документознавство, архівознавство. За період із 2003 по 2016 рр. у спеціалізованій вченій раді було захищено 58 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

За час роботи УНДІАСД науковцями виконано більше 200 науково-дослідних робіт, у числі яких посібники, довідники, галузеві та державні (національні) стандарти, правила, порядки, галузеві програми, інструкції, галузеві нормативи, методичні рекомендації, аналітичні огляди, Бюлетені ГЦНТІ АСД тощо.

2014 р. навчальний посібник «Загальне документознавство», підготовлений д.і.н., проф., завідувачем відділу документознавства С. Г. Кулешовим, був відзначений галузевою премією імені Василя Веретеннікова.

Спільно з Державною архівною службою України, архівними установами, академічними інститутами та іншими організаціями проведено понад 50 наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів. Серед них міжнародні наукові конференції «Українське архівознавство: сучасний стан і перспективи», «Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.)», «Архіви – складова інформаційних ресурсів», «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції», «Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства», «Архівознавство як наука»; науково-практичний семінар на тему «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів»; термінологічний семінар з обговоренням реєстру термінів українсько-англійського словника архівної термінології. У жовтні 2012 р. УНДІАСД виступив співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)». 2013 р. було проведено спільно з Укрдержархівом, ЦДАМЛМ України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка наукову конференцію з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі», у роботі якої взяли участь близько 70 учасників із різних регіонів України, Республіки Білорусь та Польщі.

20-річчя своєї діяльності інститут ознаменував проведенням 21–22 травня 2015 р. Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії», у якій взяли участь понад 60 науковців та працівників архівної галузі з України, Білорусії, Казахстану.

УНДІАСД започатковано випуск 5 періодичних та продовжуваних видань, 2 з яких (науковий щорічник «Студії з архівної справи та документознавства» і археографічний щорічник «Пам’ятки») внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

У 2016 р. у числі співробітників УНДІАСД – 1 доктор історичних наук, 16 кандидатів історичних та філологічних наук. 1 співробітник має вчене звання професора, 6 – старшого наукового співробітника, 1 – доцента.

Колектив УНДІАСД відзначено Подякою Кабінету Міністрів України та Подякою Української спілки краєзнавців (2004 р.). Працівники УНДІАСД неодноразово нагороджувались почесними грамотами та подяками Державної архівної служби України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Київської міської та Солом’янської районної державних адміністрацій, Спілки архівістів України, дипломами переможця конкурсу «Автор року редакції науково-практичного журналу «Архіви України».


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]