• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Словник архівної термінології: українсько-англійський
Dictionary of archival terminology: Ukrainian-English

Ключева фраза (слово): документа


аркуш, -а (як обліковий документ архіву)

~ картографічного документа sheet
~ користування архівними документами (list containing information on the users and the use of a file) user's list
~ фонду див. облікові документи архіву

див. також облікові документи архіву


архівна копія документа див. копія документа


атрибуція архівного документа attribution, attributing


відпуск документа див. копія документа


відтворення reproduction

~ звука (програвання) sound reproduction
~ зображення reproduction of image, imaging
~ тексту документа при опублікуванні transcript


гриф, -а stamp, seal

~ затвердження stamp of record approval
~ обмеження доступу до документа stamp of access restriction to a record
~ погодження stamp of record agreement
~ секретності security classification
без ~ unclassified

див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа; підпис засвідчувальний, [погоджувальний]


дата date

~ надходження accession date
~ (службового) документа date of a record
датування документа dating of a record
~створення описання архівного документа content date syn. coverage date


дереставрування документа див. реставрування (реставрація) документа


доступ до архівних документів access (to archival records)

дата відкриття доступу до документа (після закінчення строку обмеження)access date
можливість копіювання access copy
обмежений ~ restricted access
обмеження ~ access restriction
політика ~ access policy

див. також засекречування інформації / документів; допуск до документів обмеженого користування; доступність; несанкціонований доступ до архівних документів


дублювання матеріальної основи документа див. реставрування (реставрація) документа


експлуатаційні властивості документа service properties

біостійкість (-кості) bioproofness
довговічність (-ності) permanence
еластичність (-ності) elasticity
зносостійкість (-кості) wear and tear resistance
ламкість (-кості) brittleness
світлостійкість (-кості) light fastness
тривкість (-кості) durability

див. ще реставрування (реставрація) документа документа; стабілізація документа


електростатична копія документа див. копія документа


життєвий цикл (-у) документа life cycle of record / document

див. ще континуум документів


заголовок, -вка title; heading; header син. назва, найменування

альтернативний ~ підзаголовок alternative title; subtitle
~ бібліографічного описання (запису) heading; bibliografic record title
верхня частина (електронного листа, що передує його тексту і включає адресу та ім'я відправника і одержувача, тип повідомлення, тему і т.п.) header
~ розділу, параграфа heading
~ службового документа title of a record
~ справи title of a file
скорочена назва catchword title
паралельний~ (на іншій мові) parallel title
уніфікована назва (за наявності варіантів назви)uniform title; conventional title; standard title

див. також заголовок (-вка) одиниці описування


закріплювання зруйнованого краю аркуша документа див. реставрування (реставрація) документа


замітки, нотатки на полях документа marginalia


замовлення (документів) order

бесіда з користувачем з метою уточнення~ reference interview
бланк (-а) ~ order card
виконання ~ order satisfaction
відмова (у доступі до документа) refusal
відповідь на ~ answer to order
документа немає на місці not in
за замовленням (up) on order
попереднє ~ advance order
невідкладне ~ rush order

див. також запит; видавання документів з архівосховища; обслуговування (користувачів)


запис, -у інформації record

бібліографічний ~ bibliographic record
каталожний ~ catalog(ue) record
~тексту документа в актовій книзі enrolment


запит, -у request; question; inquiry

біографічний ~ biography request
генеалогічний ~ genealogy request
довідковий ~ reference question
інформаційний ~ information request
майновий ~ property request
~ щодо місцезнаходження документа document-location request
непрофільний ~ non-profile request
персональний ~ personal request
пошуковий ~ search statement
письмовий ~ written request
профільний ~ profile request
соціально-правового характеру ~ social-lawful request
тематичний ~ subject request
терміновий ~ urgent request
усний ~ verbal / personal request

див. також задоволення запитів (користувачів); замовлення (документів); запит (до онлайнового каталогу чи бази даних)


засвідчення (підтвердження автентичності) документа certification

див. також засвідчувальний напис; засвідчена копія


зміцнення матеріальної основи документа див. реставрування (реставрація) документа


зовнішні ознаки документа document / record extermal indications


інформаційна цінність документа див. цінність архівного документа


інформаційні характеристики документа information characteristics of document

див. також архівне описування; елементи архівного описання


інформація документа див. документна інформація


комплект, -у

~ кінодокумента set of motion picture(s); set of moving images
~ фонодокумента set of sound recording


копія ( документа) copy(ies); record copy; file copy

автентична ~ authentic copy
авторизована ~ authorized copy
архівна ~ copy; archival copy; copy of an archival record
~ виконана за допомогою копіювального паперу carbon copy
~ вихідного документа copy of out-letter син. відпуск (-у) документа
дипломатична ~ diplomatics copy
діазокопія diazocopy
~ доступна для загального користування public use file; disclosure-free extract
друкована ~ електронного документа hard copy
електронна ~ soft copy; electronic copy
електростатична ~ (фотокопія, ксерокопія) electrostatic copy
засвідчена ~ (офіційного документа) true copy; office copy; сertified record copy див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа
комп'ютерна роздруківка див. друк
копії для забезпечення постійного доступу до документів у незадовільному фізичному стані preservation transfer copy
копії документів, доступні для загального користування disclosure-free extract; public use file
креслення print
ксерокопія electrostatic copy; Xerox copy
мікрокарта microcarte
мікрокопія (із зменшенням у 10 і більше разів) microcopy
мікрофотокопія microcard син. мікрокарта
~ на правах оригіналу (дублікат) record copy; official copy
незасвідчена ~ unсertified copy
основна~ principal copy
письмова ~ звукозапису (радіопередачі, виступу) transcript
робоча ~ distribution copy; use copy
стенограма (текст) transcript
страхова ~ (архівного документа) security copy; security copy of an archival record
термографічна ~ thermography copy
точна ~ тексту transcript
факсимільна ~ figured copy
фотокопія print; photocopy; photostat; photoprint
цифрова ~ digital document див. також точна копія (мистецького твору, кабінету письменника і т.п.);
копіювання документів; апарат (репрографічний, копіювальний); позитив; репродукція документа; репродуціювання документів; мікроформа; мікрофіша; ультрамікрофіша


критерії цінності (архівних документів) appraisal criteria

а) критерії походження criteria of provenance
функціонально-цільове призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства functional and purpose fixing (setting) of juridical person (provenance), importance of natural person (provenance) in society
час (-у) і місце (-я) створення документа time and place of record creation
б) критерії змісту criteria of contents
значущість (-щості) вміщеної в документі інформації importance of document information
повторення інформації документа в інших документах reiteration of records information
вид (-у) документа kind of document
оригінальність (-ності)) документа originality of document
в) критерії зовнішніх ознак criteria of document/record extermal indications
форма фіксації та передавання змісту form of fixation and transmission of contents
засвідчення документа certification
особливості оформлення документа peculiarity of legalization of record
стан збереженості документа archival quality

див. також цінність архівного документа; експертиза цінності архівних документів


культурна цінність документа див. цінність архівного документа


метадані архівного електронного документа archival electronic record metadata


невиправні пошкодження документа див. пошкодження документа


негатив, -а negative

~ кінодокумента negative of filmdocument
негативне зображення negative image
негативний відбиток negative print
негативний мікрофільм negative microfilm


оригінал (-у) документа original

грамофонний ~ sound record original
~ мікрофільму film master
~ службового документа original record
художній (мистецького твору) ~ art original
“змінний” оригінал мікрофільму (допускає корегування записаної інформації) updatable film master

див. ще копія документа


оформлення

~ документа formalizing a record
~ справи formalizing a file


палітурка binding син. оправа

ватманна (пергаментна) оправа vellum binding син. stationery binding
вклеювання аркушів під час оправлення (документів) tipping-in
документ зі знятою обкладинкою disbound
м'яка оправа limp binding
неоправлений документ unbound
оправлення документа binding
реконструкція оправи rebinding
скріплення (незшивне) документів справи, книги при оправленні adhesive binding син. perfect binding

див. також палітурник; обкладинка для документів; реставрування (реставрація) документа документа


пігментація документа див. пошкодження документа


послуги, що надаються архівною установою archives service

інформаційне опрацювання information repackaging
інформаційні ~ archives information service
інформування dissemination of information; information distribution
інформування громадськості про діяльність архіву public relations
консультаційні ~ advisory service
надання документа document delivery service

див. також обслуговування (користувачів)


пошкодження документа deterioration

біопошкодження biodeterioration
вицвітання тексту (зображення) discoloration
зцементування аркушів документа blocking
згасання тексту (зображення) text (image) fading
знос wear and tear
кислотне ~ (паперу) acid deterioration
невиправні ~ irremediable / irreparable deterioration
пігментація pigmentation
пожовтіння (паперу) yellowing
~ водою water-damaged
руйнування матеріальної основи документа disintegration

див. також стабілізація документа; реставрування (реставрація) документа документа; нагляд


пошуковий образ , -у

~ документа (ПОД) document access points (needed to retrieve a document)
~ фонду (ПОФ) fonds access points (needed to locate information about a record group or fonds)

див. також точка доступу; пошукові дані [засоби]


презумпція цінності документа (principle which presuposes that documents are valuable even before any appraisal) presumption of archival value


реєстраційний індекс документа див. індекс


резолюція службового документа resolution of records

див. також засвідчення (підтвердження автентичності) документа документа; гриф; підпис засвідчувальний, [погоджувальний]


реквізит (-у) службового документа (standardised elements of information for specific types of documents) record attribute; accessories (of a record)

див. також формуляр документа


реставрування (реставрація) документа restoration; rehabilitation

аеродинамічне формування aerodunamic forming
вибілювання паперу foxing
відбілювання bleaching
віддалене зволоження humidifying
вкладка (вставка) insertion
дереставрування disrestoration
доливання (паперовою масою втрачених частин документа) leafcasting; pulp filling process
дублювання матеріальної основи документа backing
закріплювання зруйнованого краю аркуша документа framing; window repair
заповнення (відновлення втрачених частин документа вкладкою, доливанням і/або аеродинамічним формуванням) filling of missing parts
зміцнення блоку (проклеювання корінця книжкового блоку) text block strengthening
зміцнення матеріальної основи документа strengthening
зміцнення матеріальної основи документа шляхом просочування strengthening treatment
імпрегнування sizing, impregnation
ламінування lamination
механічне очищення mechanical cleaning
нашарування реставраційного матеріалу overlaying
пресування (розгладжування) документів flattening
процес (-у) відновлення зношених або пошкоджених фрагментів документа repair
ремонт (-у) документів mend
реставраційний матеріал restoring material
розброшурування pulling
розщеплення (розділення аркуша документа по товщині) spliting
ферментне очищення enzyme cleaning
хімічне очищення chemical cleaning

див. ще палітурка; експлуатаційні властивості документа; реставратор документів; реставраційна лабораторія; комп'ютерне реставрування (реставрація) документів документів; стабілізація документа


руйнування матеріальної основи документа див. пошкодження документа


справа case papers / files; file; file unit; dossier; particular instance papers брит.; usage брит. кан.; transactional files кан.

архівного фонду ~ file of an archive group/fond
відеодокумента videotape file
електронна ~ electronic file
закінчена діловодством ~ (a file with a cloused terminal date) cloused file
кінодокумента motion picture(s) file
наглядова ~ юридичної особи provenance file
не закінчена діловодством ~ (a file with an open terminal date) open file
особова ~ personnel file; personal file (BrE); staff file
секретна ~ security classified file
~документів нефондової організації file of a non-provenant archives
~ доступна для користування open file; public use file; disclosure-free extract
~ постійного зберігання permanent records file
~ тимчасового зберігання ephemera file
~ тривалого зберігання long-term storage file
~ сформована за номінальною ознакою nominal file
~ сформована за предметною ознакою subject file
~ сформована за хронологічною ознакою chronological file, chron file, chrono file,chrono

див. також ведення справи фонду


стабілізація документа stabilization

дезінсекція disinsection
дезінфекція fumigation; disinfection син. фумігація
дератизація deratization
нейтралізація кислотності паперу deacidification; barrow process

див. ще безкислотний папір (картон); реставрування (реставрація) документа документа; експлуатаційні властивості документа; забезпечення фізико-хімічноїзбереженості документів; карантин документів


створення документа creation of records

див. також документування; утворювач документів


страхова копія архівного документа див. копія документа


форма (бланк, -а), формат документа document type; form, format

уніфікована ~ unified form of a record


формуляр (-а) службового документа form; form of a record; records form

формуляр-зразок, -зка record layout; model form of a record

див. також реквізит службового документа


цифрова (електронна) копія документа див. копія документа


цінність (-ності) архівного документа archival value; continuing value / enduring value

адміністративна ~ administrative value; operational value
архівна ~ archival value
доказова ~ evidential value
~ залежно від його змісту primary value
інформаційна ~ informational value; research value
історична ~ historical value
реальна~ (з огляду на його походження, призначення, зміст, засвідчення) intrinsic value
фіскальна ~ fiscal value
юридична (правова) ~ legal value

див. також експертиза цінності документів (ЕЦД)


юридична сила документа validity of records


юридична (правова) цінність документа див. цінність (документа)


За вашим запитом знайдено 55 словникових статей.
виділяти елементи запиту в результатах пошуку    відображати тільки основну статтю

Логіка збігу пошукових слів: І (з усіма словами) АБО (з будь-яким словом)*Увага, при пошуковому запиті необхідно враховувати регістр літер


Відкрити весь словник


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua