Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2023
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 Видання УНДІАСД


Монографії

Матяш І. Архівна україніка в Канаді : історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. – К. : Горобець, 2008. – 152 с. : іл.

Матяш І. Б.Українські народні думи : дослідження, видання, виконавці : історіогр. нарис : покажч. / І. Б. Матяш ; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, НАН України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2008. – 240 с.

Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії / Вікторія Тельвак, Віталій Тельвак ;УНДІАСД, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – К. ; Дрогобич, 2005. – 334 с.

Матяш І. Особа в українській архівістиці : біогр. нариси / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. – К., 2001. – 226 с.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802–1856 : функції, структура, архів / Валентина Шандра ; Держкомархів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. – К., 2001. – 355 с. : іл.

Кулешов С. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / Сергій Кулешов ; Держкомархів України, УДНДІАСД, М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 161 с.

Ляхоцький В. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомархів України, УДНДІАСД, Іст. клуб "Планета", Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с. : іл.

Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові... : книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомархів України, УДНДІАСД, Іст. клуб "Планета", Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 663 с. : іл.

Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УДНДІАСД. – К., 2000. – 592 с.

Матяш І. Українська архівна періодика 1920–1930-х рр. : історія, бібліографія, бібліометрія / Ірина Матяш ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, УДНДІАСД. – К., 1999. – 480 с.

Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832–1914) : історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / Валентина Шандра ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД. – К., 1999. – 144 с.

Войцехівська І. Н. Епістологія : короткий іст. нарис / І. Н. Войцехівська, В. П. Ляхоцький ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД. – К., 1998. – 54 с.

Матяш І. Катерина Грушевська : життєпис, бібліографія, архіви / Ірина Матяш ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД. – К., 1997. – 224 с.


Навчальні посібники, довідники, словники, бібліографічні покажчики, збірники документів

Навчальні посібники

Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 123 с.

Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг; наук. ред. І. Б. Матяш. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. – 408 с.

Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. – К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002. – 612 с.

Архівознавство: Підр. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002. – 356 с.

<Архівознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Гол. ред. Я. С. Калакура. – К., 1998. – 314 с.

Довідники, словники, бібліографічні покажчики

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – К., 2013. – 258 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. – К., 2013. – 909 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004-2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства  Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін. – К., 2013.  – 706 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с.

Archives of Ukraine: Guidebook / State Archival Service of Ukraine, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping ; Editorial board: O. Garanin (Editor-in-Chief), M. Gorbatiuk, L. Shnurovska. – K.: Intercontinental-Ukraine. Ltd, 2012. – 232 p.: ill.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2012. – XXVII, 602 с.

Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, 604 с.

Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.

Архівна україніка в Білорусі. Аналітичний огляд..

Світовий досвід підтримки архівної справи меценатами. Огляд..

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1994–2009: [буклет]. – [К., 2009]. – 16 с.

Archives of Ukraine: guidebook / Archives State committee of Ukraine, Ukrainian research institute of archiving and study of documents; editor-in-chief Iryna Matyash; english version has been edited by Radomyr Bilash and Oleksandr Narayevskyi. – K.: Horobets, 2008. – 183, [1] p.: ill.

Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 680 с.

Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: Історіогр. нарис. Бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2008. – 240 с.

Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: [буклет]. – [К., 2008]. – 21, [1] с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 2 : Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945–1991 роках [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: О. М. Коваль, Є. О. Калін, І. М. Мага, А. І. Титаренко. – К., 2008. – 444 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. – К., 2007. – 752 с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 1 : Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол. тому: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін; упоряд.: К. І. Климова (кер. проекту), Н. П. Московченко, Н. П. Павловська. – К., 2007. – 1030, [2] с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українська архівна енциклопедія: Робочий зошит. Н-Я / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 256 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін. – Выд. 2-е, дапов. – Мінск, 2007. – 168 с.

Архіви України: Путівник / Держкомархів України, УНДІАСД; за заг. ред. І. Матяш. – К.: Горобець, 2007. – 184 с.: іл.

Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені: Каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАВО України, Міністерство закордонних справ України, Ген. дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв; кер. проекту І. Б. Матяш; упоряд.: Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, І. М. Мага, Н. В. Маковська, І. Б. Матяш, Л. Ф. Приходько. – К., 2006. – 36 с.

Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 348 с.

Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 224 с.

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Матеріали до бібліографії документальних публікацій / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. – К., 2005. – 55 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол.: Г. Боряк (голова), І. Матяш, Г. Папакін; упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш, Н. Московченко, Л. Одинока, Н. Павловська, Л. Приходько, Р. Романовський, Н. Христова. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (1994–2004): [Буклет]. – [К., 2004]. – [16]с.

Міфи та фольклор народів світу: Посібник-хрестоматія / УНДІАСД; авт.-упоряд.: І. Б. Матяш, А. А. Астахова, І. Г. Панченко; наук. ред. І. Б. Матяш. – К., 2003. – 278 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 3. 1970–1990-ті роки / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Л. М. Федорова. – К., 2003. – 284 с.

Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Корот. довідник / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. – К., 2002. – 167 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 2. 1940–1960-ті рр. / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Т. В. Портнова. – К., 2002. – 254 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябліягр. показальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, БелНДІДАС, Нац. б-ка Беларусі, УДНДІАСД і ін.; уклад.: В. У. Скалабан (кіраунік), В. М. Лебедзева, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, С. І. Міхальчанка, Л. І. Станкевіч. – Мн., 2001. – 120 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 1. Х1Х ст. – 1930-ті рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. – К., 1999. – 367 с.

Архівістика: Термінолог. словник / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін. – К., 1998. – 106 с.

Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917–1921 рр.): Каталог книжкової виставки / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Наук.-довідкова б-ка центральних держ. архівів України, М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України; відп. за вип. А. Комська. – К., 1997. – 58 с.

Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988–1995 рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; уклад. Н. П. Павловська; відп. ред. І. Б. Матяш. – К., 1997. – 151 с.

Український героїчний епос (думи): Бібліограф. покажч. Перелік архівних фондів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, УДНДІАСД; уклад. І. Матяш; відп. ред. В. Наулко. – К., 1995. – 64 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. 

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. 

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. 

Зведений каталог метричних книг

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 3: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко. – Київ, 2021. – 99 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області : Малоросійська (1797–1801), Київська (1793–1922), Полтавська (1802–1922), Чернігівська (1802–1922) губернії / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко. – Київ, 2021. – 1171 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області : полки (1700–1781), намісництва (1782–1796), Нова Сербія (1763) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко. – Київ, 2019. – 741 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 9, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Житомирської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк (кер.), С. Зворський, А. Титаренко. – Київ, 2018. – 842 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 9, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Житомирської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко. – Київ, 2018. – 775 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівахУкраїни: міжархів. довідник: Том 8, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 386 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик. – К., 2013. – 857 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних архівів Вінницької та Кіровоградської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 580 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах державних архівів в Автономній Республіці Крим, Запорізької та Херсонської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 680 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 618 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 1 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 570 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей  / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2012. – 736 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довід. Т. 3 : Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. – К., 2010. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2012. – 876 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 1: Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей  / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2009. – 810 с.

Збірники документів

Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.): документи і матеріали / М-во закордон. справ України, Держкомархів України, УНДІАСД; авт. проекту, авт. передмови І. Б. Матяш; упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), Л. В. Андрієвська, Г. К. Волкотруб, М. В. Горбатюк, М. В. Коваль, І. М. Мага, Л. Ф. Приходько, О. О. Шульга. – К.: Вид-во гуманіт. літ., 2010. – 590, [2] с.


Збірники наукових праць

Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД Держ. арх. служби України, Спілка архівістів України, Каф. історії та документознавства Нац. авіац. ун-ту ; редкол.: М. Г. Щербак (голова), Я. С. Калакура, М. Г. Палієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – 190 с.

Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України ; редкол.: М. Г. Щербак (гол.), Я. С. Калакура, М. Г. Палієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – 180 с.

Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г. І. Калінічева (гол.) [та ін.]. – Київ, 2015. – 194 с.

П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: матеріали Всеукр. наук. конф., 4 листоп. 2014 р., секція 2: Архівознавство та документознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД Держ. архів. служби України. – К., 2014. – 152 с.

Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі: матеріали наук. конф. з міжнар. участю, 14 берез. 2013 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 194 с.

Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Центр. держ. електрон. архів України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2012. – 131 с.

Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі: Зб. навук. артыкулаў і дакументаў / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Брянскі дзярж. пед. ін-т імя І. Пятроўскага, УДНДІАСД, Речыцкі гарадскі выканкам; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель; Рэчыца, 2000. – 293 с.

Архівно-слідчі справи репресованих: Науково-методичні аспекти використання: Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, ЦДАГО України, УДНДІАСД, Держархів СБУ; редкол.: Р. Я. Пиріг (голова), О. В. Гранкіна, Б. В. Іваненко та ін. – К., 1998. – 161 с.

Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Нац. парламентська б-ка України; редкол.: В. С. Лозицький (відп. ред.), О. К. Александрова, с. О. Басенко та ін. – К., 1998. – 275 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19–20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 2. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; упоряд.: В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш. – К., 1997. – 263 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19–20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 1. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; упоряд.: В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш. – К., 1997. – 380 с.

Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної Європи: Зб. наук. праць. Вип. 1 / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. історії Східної Європи. – К.; Чернівці, 1997. – 345 с.

Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доп. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. (18–19 лют. 1997 р.): До 115-річчя від дня народження / Всеукр. т-во І. Огієнка, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т, УДНДІАСД, Кам'янець-Подільський відділ Держархіву Хмельницької обл.; відп. ред. Є. Сохацька. – Кам'янець-Подільський; К., 1997. – 351 с.

Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського, Центральна наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукописів, Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький та ін. – К., 1996. – 308 с.

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15–16 берез. 1995 р.) / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, Спілка архівістів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського, Центр. наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спеціальних галузей іст. науки, Київ. держ. ін-т культури; упоряд. Т. П. Прись. – К., 1996. – 208 с.Продовжувані видання

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Міжвідомчий науковий збірник

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 10 / Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т біографістики, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г. В. Боряк (голова) [та ін.]. – К., 2009. – 384 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2007. - 256 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 8 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2006. - 316 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - 254 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 6 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Ін-т історії України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім М С Грушевського; Нац б-ка ім В І Вернадського; Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. - К., 2003. - 288 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 жовтня 2001 р.) / Держкомархів України. УДНДІАСД ; НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. -К., 2002. - 360 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Г.В. Боряк (голова) та ін. - К., 2001. - 587с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. - К., 2001. - 574 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 2. Архівознавчі читання / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. - К., 2000. - 277 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 1. Архів і особа / ГАУ України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін. - К., 1999. - 325 с.

Пам'ятки

Археографічний щорічник


Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 15–16 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2015. – 227 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 14 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2013. – 240 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 13 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 280 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 12 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2011. – 282 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 11 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 327 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 10 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 256 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 9 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 250 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 8 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 334 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 7 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 452 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 6 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 161 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 5 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 309 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 4 / Держкомархів України, УДНДІАСД, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – 264 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 3: Архів української церкви, вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Держкомархів України, УДНДІАСД, Вищ. ін-т реліг. наук ім. св. Фоми Аквінського; упоряд. М. В. Довбищенко. – К., 2001. – 462 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 2: Епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1907–1968) / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: В. П. Ляхоцький, Н. П. Московченко, І. М. Преловська. – К., 2001. – 477 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 1 / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД. – К., 1998. – 228 с.

Студії з архівної справи та документознавства

Науковий щорічник


Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2004

2003

  • Вип. 7. Електронний документ та електронний документообіг: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УДНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознавства; Уклад.: Л.П. Одинока, А.А. Батрак, Р.В. Романовський.
  • Вип. 5-6. Бібліографічно-інформаційний бюлетень для оперативного інформування керівництва Державного комітету архівів України, УНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ, науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України / Держкомархів України. УДНДІАСД. Галузева служба наук.-техн. інформації; Уклад.: А. А. Батрак, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський.

2002

2001

  • Вип. 2. Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975-1995) / Держкомархів України. УДНДІАСД. Галузева служба наук.-техн. інформації; Авт.-уклад.: Л. О. Ткачова, О. М. Загорецька, Р. В. Романовський.
  • Вип. 1. Бібліографічно-інформаційний бюлетень для оперативного інформування керівництва Державного комітету архівів України, УНДІАСД, спеціалістів архівних установ про нові надходження до довідково-інформаційного фонду (ДІФу) ГСНТІ, науково-довідкової бібліотеки ЦДА України та про видання з питань документознавства, архівної справи, спеціальних історичних дисциплін, що надійшли до національних та наукових бібліотек України / Держкомархів України. УДНДІАСД. Галузева служба наук.-техн. інформації.Серійні видання


Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки

Віталій Ковалинський: Бібліогр. покажчик / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб. - К., 2011. - 86 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; вип. 14).

Видання державних архівних установ України. 1991-2006: Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. - К., 2007. - 158 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 13).

Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. - К., 2006. - 137 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 12).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. До 10-річчя заснування (1994-2004): Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л.П. Одинока, Р.В. Романовський. - К., 2004. - 124 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 11).

"Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 1. Джерела / Держкомархів України. ЦДАВО України, ЦДКФФА України, УНДІАСД; НБУВ. Ін-т рукопису та ін.; Упоряд.: С. Батуріна, Г. Боряк, Л. Дубровіна та ін.; Відп. ред. Г. Боряк. - К., 2004. - 728. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 10).

Трускавець: Краєзн. бібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держ. іст. б-ка України; Держ. наук. мед. б-ка України; Упоряд.: І.Б. Матяш, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський, І. М. Скибак. - К., 2003. - 338 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 9).

Олександр Мітюков: До 80-річчя від дня народження: Бібліогр. покажчик./ Держкомархів України. УДНДІАСД; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: Л. М. Васько, В. М. Волковинський, І.Б. Матяш, Р. В. Романовський. - К., 2002. - 66 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 7).

Левикін В. Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на території України: Зб. документів / УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського . Укр. центр біографічної некрополістики; Упоряд. В. Левикін; Відп. ред. І. Дивний. - К., 2002. - 102 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 6); (Некрополістика в Україні; Вип. 2(7)).

Руслан Пиріг: До 60-річчя від дня народження: Біобібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш. - К., 2001. - 43 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 4).

"Архіви України": Бібліограф. покажч. змісту, 1947-1970 рр. / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця; Уклад.: А. А. Батюк, М. І. Бутич. - К., 1999. - 199 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 3).

Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. - К., 1998. - 132 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 2).

Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Покажч. архівних джерел / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. - К., 1998. - 79 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 1).

Симоненко І. М. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Бібліогр. редагув.: Романовський Р. В., Батран А. А. Держкомархів України. УНДІАСД; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2003. – 132 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. – Вип. 8)

Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела

Сергій Кулешов : учений-документознавець : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб, Р. В. Романовський. – К., 2010. – 124 с. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; вип. 9).

Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 234 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 8).

Архівному людові: Доброзичливі ямби Бориса Іваненка / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд. І.Б. Матяш. - К., 2003. - 162 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 7).

Клименко Т. Архівна справа на Черкащині: історія та сучасність: Довідник / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держархів Черкаської обл. - Черкаси, 2003. - 132 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 6).

Архівіст: Ювіл. збірник / Держкомархів України; УДНДІАСД; САУ; Держархів м. Києва. - К., 2002. - 192 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 5).

Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (голова) та ін. - К., 2001. - 414 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 4).

Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. -К., 2000. - 207 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 3).

Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД; Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1999. - 211 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).

Збірник на пошану Семена Даниловича Пількевича / УДНДІАСД; Редкол. : В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 113 с. - (Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела; Вип. 1).

Мистецтво і архіви

Матяш І. Блазень із сумними очима / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; ЦДАМЛМ України ; Нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. - К., 2007. - 164 с. - (Мистецтво і архіви ; Вип. 1).


Нормативні документи та методичні посібники

Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради територіальної громади / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, З. М. Свердлик. Київ, 2022. 73 с.

Впровадження електронних послуг в архівних установах України / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: Н. В. Залєток, Є. М. Чорноморець. Київ, 2022. 76 с.

Приймання-передавання документів в електронній формі на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, Ю. С. Ковтанюк, З. М. Свердлик. Київ, 2022. 80 с.

Доступ до цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду : методичні рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; уклад.: Л. В. Дідух, Т. М. Ковтанюк. Київ, 2022. 85 с.

Методичні рекомендації щодо визначення чисельності працівників місцевих державних архівних установ України / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, Р. В. Романовський. Київ, 2022. 31 с.

Словник термінів щодо аудіовізуальних документів у сфері архівної справи / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: В. В. Бездрабко, В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, Р. В. Романовський, З. М. Свердлик. – Київ, 2021. – 67 с.

Оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, Т. М. Ковтанюк. – Київ, 2021. – 82 с.

Облік архівних документів національної культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються національної історії : аналіт. огляд зарубіжного досвіду з рекомендаціями щодо вдосконалення вітчизняної практики / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Н. В. Залєток, Є. М. Чорноморець. – Київ, 2021. – 170 с.

Класифікатор управлінської документації : НК 010:2021. – На заміну ДК 010-98 ; чинний від 19.04.2021. – Київ, 2021. – 26 с.

Методичні рекомендації щодо самостійного відбору мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в умовах дії дистанційно-карантинних заходів / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. О. Кондратюк. – Київ, 2021. – 22 с.

Підготовка архівними установами довідкових видань : метод. рекомендації / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: С. Л. Зворський, Р. В. Романовський. – Київ, 2020. – 91 с.

Облік і зберігання електронних документів: методичні рекомендації / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, З. М. Свердлик, Т. М. Ковтанюк. – Київ, 2020. – 44 с.

Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Громадська організація «Спілка архівістів України»; уклад.: О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк, Н. В. Передерій, Н. В. Залєток. - Київ, 2020. - 23 с.

Примірна пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах послаблення карантину / Держ. арх. служба України, Укр.наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Держ. архів Київ, обл., Громадська організація «Спілка архівістів України» ; уклад.: О. Я. Гаранін, С. А. Каменева, М. М. Баженова, О. Г. Гула. - Київ, 2020. - 4 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах : збірник нормативів [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 29 квіт. 2020 р. № 45] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Бойко В. Ф., Загорецька О. М., Титаренко А. І. – Київ, 2019. – 188 с.

Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у 2015–2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; виконавці: Л. В. Дідух (науковий керівник), О. Г. Гула, В. О. Кітам. – Київ, 2019. – 188 с.

Методичних рекомендацій з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 14] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. – Київ, 2019. – 50 с.

Методичні рекомендації «Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду: методичні рекомендації» [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 13] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД : уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк, Ю. Г. Чернятинська. – Київ, 2019. – 68 с.

Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб приватного права [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 39] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, М. В. Горбатюк. – Київ, 2017. – 82 с.

Організація роботи архівних установ, заснованих фізичними та/або юридичними особами приватного права [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 40] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, В. Ф. Бойко, Н. М. Христова. – Київ, 2017. – 53 с.

Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 38] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець. – Київ, 2017. – 38 с.

Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 16 квіт. 2019 р. № 36, із змінами внес. згідно з наказом Держ. арх. служби України від 07 жовт. 2021 р. № 120] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк. – Київ, 2021. – 133 с.

Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.) / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; Л. Ф. Приходько, В. В. Бездрабко, М. В. Бандура, С. Л. Зворський. – Київ, 2018. – 52 с.

Уніфіковані форми звітної документації архівних установ, тематичних планів науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України : [затв. наказомДерж. арх. служби України від 13 груд. 2018р. № 85].– [Київ, 2018]. – [64] с.

Концепція інформатизації архівної справи в Україні / Укрдержархів, УНДІАСД уклад.: Гаранін О. Я., канд. іст. наук, с.н.с. (науковий керівник), Ковтанюк Т. М. – К., 2017. – 15 с.

ДСТУ «Правила публікування інформації архівних документів» (проект, остаточна редакція) / Укрдержархів. УНДІАСД ; уклад.: М. Горбатюк, канд. іст. наук (науковий керівник); С. Зворський, канд. іст. наук; А. Майстренко, канд. іст. наук; Р. Романовський; Л. Шнуровська, канд. філол. наук. ― К., 2017. ― 95 с.

Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради об’єднаноїтериторіальної громади / Укрдержархів. УНДІАСД ; уклад.: О. М. Загорецька. ― К., 2017. ― 43 с.

Правила охорони праці в архівних установах [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 18.04.2017 № 634 : зареєстр. в М-ві юстиції України 17 лип. 2017 р. за № 870/30738.

Правила пожежної безпеки для архівних установ України [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 27 листоп. 2017 р. № 3790/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 29 листоп. 2017 р. за № 1446/31314.

Копіювання документів у архівних установах України: методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Дідух. – К., 2016. – 68 с.

Науково-технічне опрацювання науково-технічних документів Національного архівного фонду / Держ. архів, служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова. – К., 2015. – 83 с.

Галузева програма стандартизації у сфері архівної справи та діловодства / [Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2015]. – 14 с.

Вимоги до ХМL-схеми метаданих обкладинки архівної електронної справи : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАС ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я. – Київ, 2015. – 27 с.

Вимоги до структури та змісту ХML-схеми метаданих електронного примірника описів справ постійного зберігання : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я. – Київ, 2015. – 28 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – Київ, 2015. – 100 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів : ДСТУ 4163:20_ / розробники: С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. – [Київ, 2015]. – 40 с. – (Національний стандарт України).

Застосування основних положень нової редакції ДСТУ 4163 «Уніфікована система управлінської документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; розробники: Кулешов С. Г., Бойко В. Ф. – Київ, 2015. – 92 с.

Облік електронних інформаційних ресурсів, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, ЦДЕА України ; упоряд.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2014. – 107 с.

Методичні рекомендації з підготовки списків видів державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ. Примірні списки видів державних підприємств, установ, організацій / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Зворський С. Л., Мурашко Н. В. – Київ, 2014. – 99 с.

Облік документів у державних архівах України : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько. – Київ, 2014. – 171 с.

Програма розвитку галузевої науки на 2016–2020 рр. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2014. – 20 с.

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією / Укрдержархів, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб. – К., 2015. – 104 с.

Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: В. В. Бездрабко, О. Я. Гаранін, О. М. Гладиренко, О. О. Жукова. – К., 2014. – 28 с.

Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2014. – 28 с.

Створення та ведення каталогів у державних архівах України: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова. – К., 2014. – 87 с.

Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 7361:2013 / розроблено: УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; розробники: О. Володіна, Т. Ємельянова, О. Лисенко. – Чинний від 2014-01-01. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 11 с. – (Національний стандарт України).

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; М. Бандура (керів. розробки), К. Селіверстова. – Чинний від 2014-01-04. – Київ, 2014. – 40 с. – (Стандарт організації України)

Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні : аналіт. огляд /Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Від. документознавства ; викон.: С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко. – К., 2013. – 72 с.

Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів. Вимоги / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; розробники: П. М. Марченко (кер.), Ю. С. Ковтанюк, А. О. Чекатков. – К., 2013. – 102 с.

Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів: методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад: Л. Ф. Приходько. – К., 2013. – 50 с.

Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М. Христової. – К., 2013. – 243 с.

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в унікальних документах Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – К., 2013. – 139 с.

Методика оцінювання фізичного стану документів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Н. В. Мурашко, Н. М. Христова. – К., 2013. – 108 с.

Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів: метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Димитрова, В. О. Кітам, О. В. Мельниченко, Н. М. Христова. – К., 2013. – 43 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : А. Ю. Слизький. – К. : УНДІАСД, 2013. – 56 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. М. Загорецька. – К. : УНДІАСД, 2013. – 55 с.

Складення архівних описів : метод. рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. : Н. М. Христова. – К. : УНДІАСД, 2013. – 137 с.

Віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду. Аналітичний огляд  / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : Т. М. Ковтанюк, Н. М. Христова. – К. : УНДІАСД, 2012. – 33 с.

Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації  / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк. – К. : УНДІАСД, 2012. – 28 с.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт. кол.: С. В. Сельченкова (кер. теми), Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – К.: Інкунабула, 2012. – 287 с.

Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 44 с.

Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – К., 2012. – 31 с.

Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 81 с.

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с.

Підготовка путівника по фондах архіву. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 56 с.

Підготовка архівних покажчиків. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с.

Підготовка архівних оглядів. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с.

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с.

Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп. виконавець), О. В. Денисенко. – К., 2011. – 11 с.; затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ковтанюк Ю. С. (кер. розробки), Забенько Ю. І., Марченко П. М. – К., 2011. – 96 с.

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. – К., 2011. – 10 с.

Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – К., 2011. – 31 с.

Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, методика : наук.-метод. посібник  / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – К. ; Рівне, 2011. – 170 с.

Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів: методичні рекомендації  / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна та ін.; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук. – К., 2010. – 64 с.

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк, Р. В. Романовський. - К., 2010. – 13 с.

Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне зберігання: інструкція / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: В. П. Ворожко. - К., 2010. – 19 с.

Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. - К., 2010. – 30 с.

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. - К., 2010. – 28 с.

Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. - К., 2010. – 26 с.

Галузевий стандарт Метадані архівного електронного документа: структура та зміст / Укрдержархів України. УДНДІАСД. - К., 2010. - 34 с. Файл в форматі PDF (248 KB)

Інструкція з діловодства в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (PDF, 412 КБ) / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2009. – 49 с.

Фондування документів НАФ: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. Приходько Л. Ф. - К., 2009. – 39 с.

Робота з документами особового походження. Методичний посібник / Автори-укладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. - К., 2009. – 284 с.

Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : інструкція / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. : О. П. Володіна, Н. М. Христова. – К., 2009. – 27 с.

Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі: Метод. рекомендації / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); Уклад.: К. Т. Селіверстова (керівник теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. - К., 2009. - 39 с.

Критерії відбору веб-ресурсів як складової НАФ і джерела комплектування Центрального державного електронного архіву України : Метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДЕА України; уклад.: С. Г. Кулешов (керівник теми), П. М. Марченко. - К., 2009. - 13 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 "Правила описування архівних документів" / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. - К., 2008. - 52 с.

Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF, EAD, EAC та проблеми їх впровадження в українському архівознавстві: аналіт. огляд / П. М. Марченко, Н. М. Христова; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 57, [3] с.

Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. - К., 2008. - 51 с.

Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Селіверстова К. Т., Ковтун М. В. - К., 2008. - 23 с.
Файл в форматі PDF (321 KB)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 : "Культура і мистецтво", розділ: "Діяльність архівів" / М-во праці та соціальної політики України, Центр продуктивності, Держкомархів України, УНДІАСД; [розроб.: Н. М. Христова, Т. П. Прись].  - К., 2008. - 56 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах: [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. - К., 2008. - 148 с.

Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. - К., 2007. - 23 с.
Файл в форматі PDF (203 KB)

Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. - К., 2007. - 48 с.
Файл в форматі PDF (247 KB)

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 4423-2:2005. - Чин. від 01.10.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 44 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ 4423-1:2005. - Чин. від 01.04.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 28 с.

Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. - К., 2007. - 30 с.

Виконання державними архівами України генеалогічних запитів: метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. – К., 2006. – 17, [3] с.

Проблеми формування, обліку, зберігання та збереження Національного архівного фонду у музеях: Метод. рекомендації за матеріалами "круглого столу" музейних та архівних працівників Київщини, 14 верес. 2006 р. / Держкомархів України. УНДІАСД; М-во культури і туризму України. Упр. культури і туризму Київської облдержадміністрації. Білоцерківський краєзн. музей. - Біла Церква, 2006. - 35 с.

Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. П. Володіна, Л. В. Терещук, А. М. Яценюк, Г. А. Шекун. - К., 2006. - 25 с.

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. - Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 20 с.

Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об'єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К., 2006. - 26 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2006. - 73 с.

Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. - К., 2006. - 137 с.

Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 32 с.

Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу"; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. - К., 2005. - 33 с.
Файл в форматі RTF (486 KB)

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.
Файл в форматі PDF (234 KB)

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 48 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - Чин. від 2005-07-01 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 32 с.

Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої та документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України) / [Держкомархів України, УДНДІАСД]. - [К., 2004]. - 38 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної державної адміністрації області / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. О.М. Загорецька. - К., 2004. - 34 с.
Файл в форматі RTF (921 KB)

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. УДНДІАСД; За заг. ред.: Л.О. Драгомірової, К.Є. Новохатського. - К., 2004. - 228 с., [105] с. дод.
Файл в форматі PDF (1,54 MB)

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163 - 2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: С.Г. Кулешов (кер. розробки), Л.В. Кузнєцова (відповід. виконавець), О.М. Загорецька, С.Ф. Лозова, Т.О. Ситник. - К., 2004. - 62 с.
Файл в форматі ZIP+RTF (351 KB)

Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К.; Краматорськ, 2003. - 50 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2003. - 43 с.

Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 50 с.
Файл в форматі PDF (689 KB)

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.003.2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 37 с.
Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 - 2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова, Н. Гончарова, А. Маньковский, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22 с.

Архівознавство: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Держ. Академія кер. кадрів культури і мистецтв; УДНДІАСД; Укладач І.Б. Матяш. - К., 2003. - 33 с.

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002.2002. - Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. - К., 2002. - 23 с.

Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам'ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2002. - 9 с.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. - 2-ге вид. - К., 2002. - 48 с. Файл в форматі PDF (212 KB)

Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. - К., 2001. - 66 с.

Планово-звітна документація державних архівних установ України : зб. форм зі змінами і допов. (наказ Держкомархіву від 31.08.2001 № 65) / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: В. В. Сендик, Н. М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М.vЗагорецька. – Київ, 2001. – 150 с. : табл.

Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. - К., 2001. - 51 с.

Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н.М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. - К., 2000. - 142 с.: табл.

Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.; Упоряд.: Гирич І. Б., Ляхоцький В. П. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38)

Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. - К., 1999. - 62 с.

Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко, А. В. Кентій (кер.) та ін. - К., 1999. - 18 с.

Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства: Практ. посіб. / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1999. - 36 с.

Системи комп'ютерного діловодства: Сучасний стан та перспективи розвитку програмно-апаратного забезпечення / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. А. Л. Маньковський. - Препр. - К.,1998. - 33 с.

Організація функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. С. Г. Кулешов. - Препр. - К., 1998. - 26 с.

Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1998. - 24 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко та ін. - К., 1998. - 24 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. - Введ. 01.01.99. - К., 1998. - 34 с.
Файл у форматі RTF+ZIP (43 Кб)

Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. - К., 1998. -18 с.

Альбом стандартних форм документів для архівних установ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. М.І. Кузнецова. - К., 1998. - 37 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. - К., 1997. - 108 с.

Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. - К., 1997. - 40 с.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Кол. авт.: Г. В. Портнов (кер.) та ін. - К., 1997. - 255 с.

Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 17 с., [1] с. дод.

Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 14 с., [3] с. дод.

Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. - К., 1997. - 34 с.


Нормативні документи, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; М. Бандура (керів. розробки), К. Селіверстова. – Чинний від 2014-01-04. – Київ, 2014. – 40 с. – (Стандарт організації України).

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.003.2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 37 с.

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002.2002. - Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. - К., 2002. - 23 с.


Скасовані галузеві нормативні документи та зміни до них

ГСТУ 55.001-98 Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. Підстава: наказ Державної архівної служби України від 02.09.2021 № 101 «Про визнання таким, що втратив чинність ГСТУ 55.001-98»


Програми конференцій

Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : [програма] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Держ. арх. служби України, Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та документознавства, Спілка архівістів України. – Київ, 2016. – 18 с.

Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : програма Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г. І. Калінічева (гол.) [та ін.]. – Київ, 2015. – 88 с.– Текст укр., рос., англ.

Програма Всеукраїнської наукової конференції «П'ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки»», 04 листопада 2014 р., м. Київ / КНУ ім. Т. Шевченка, УНДІАСД. – К., 2014. – 14 с.

Програма наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: Проблеми взаємодії на сучасному етапі», 14 березня 2013 р., м. Київ / Укрдержархів, УНДІАСД, ЦДАЛіМ України, КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 16 с.

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)», 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ / НАДУ при Президентові України, Укрдержархів, УНДІАСД, ЦДЕА. – К., 2012. – 35 с.

Програма Міжнародної наукової конференції "Архівознавство як наука", 14–15 трав. 2009 р., м. Київ / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 12 с.

Програма Наукових читань, присвячених 75-річчю від дня народження Бориса Васильовича Іваненка (1933–2008), 20 жовт. 2008 р. / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Т-во "Чернігівське земляцтво" у м. Києві. – [К., 2008]. – [4] арк.

Програма Наукових читань, присвячених 125-літтю Вадима Модзалевського, 13 верес. 2007 р. / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України. – [К., 2007]. – [8] с.

Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства : програма Міжнар. наук. конф., Київ, 1–3 груд. 2004 р. / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 14 с.

Архіви та краєзнавство : шляхи інтеграції : програма Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ–Трускавець–Дрогобич, 16–19 квіт. 2003 р.] / Держкомархів України, УДНДІАСД, ЗАТ "Трускавецькурорт", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Я. Франка. – К. ; Трускавець ; Дрогобич, 2003. – 28 с.

Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства : програма Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ, 17–18 жовт. 2001 р.] / Держкомархів України, УДНДІАСД. – К., 2001. – 12 с.

Архів і особа : програма наук. конф., [Київ, 20–22 верес. 1999 р. / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Укр. біогр. т-во, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки. – К., 1999. – 10 с.

Національна архівна спадщина : проблеми збереження = National archival heritage : problems of preservation : міжнар. наук. конф. : програма, [Київ, 2–5 листоп. 1999 р.] / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Спілка архівістів України. – К., 1999. – 15 с.

Архівна та бібліотечна справа в Украні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : програма наук. конф., [Київ, 28–29 жовт. 1997 р.] / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т підвищення кваліфікації працівніків культури, Держ. іст. б-ка України, Спілка архівістів України. – К., 1997. – 14 с.


Автореферати дисертацій

Білущак Т. М. Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини XIV–XVIII ст. : класифікація, функції, інформаційний потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Білущак Тетяна Миколаївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2015. – 20 с.

Бойко В. Ф. Уніфікація документації в Україні : історія та сучасний стан : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Бойко Віта Федорівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2015. – 20 с.

Отамась І. Г. Організація діловодства у регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Отамась Інна Григорівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2015. – 20 с.

Сеніна Л. В. Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сеніна Лілія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.

Вінтонів Х. М. Українські докуметально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади : структура, інформаційне наповнення та методика пошуку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Вінтонів Христина Михайлівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.

Доліновський В. І. Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Доліновський Володимир Іванович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.

Алєксєєв С. Ю. Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Алєксєєв Сергій Юрійович; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.

Загорулько Р. О. Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення українського питання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06  / Загорулько Ростислав Олександрович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2013. – 16 с.

Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві : економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Горєва Вікторія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 21 с.

Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Зозуля Світлана Миколаївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 19 с.

Капарулін Ю. В. О. О. Рябінін-Скляревський (1878–1942 рр.) : інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Капарулін Юрій Валерійович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 20 с.

Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні : сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 20 с.

Сальнікова Н. В. Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Сальнікова Наталія Валеріївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 24 с.

Гаращук Т. C. Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 27.00.02 / Гаращук Тетяна Степанівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 20 с.

Гриневич Т. Б. Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Гриневич Тарас Богданович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2011. – 20 с.

Ковтун М. В. Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Ковтун Марина Вікторівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2011. – 20 с.

Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні документи в державних архівах України : організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ємельянова Тетяна Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 18 с.

Ємчук О. І. Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ємчук Оксана Ігорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.

Кихтюк В. В. Історична топоніміка Волині : формування, джерела, зв’язок із розвитком суспільства : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кихтюк Валентина Василівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.

Мельник Р. І. Організація архівної справи в Польщі (1945–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Мельник Ростислав Ігорович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.

Чернецький Є. А. Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст. : генеалогічний та історико-демографічний аналіз : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Чернецький Євгеній Анатолійович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 20 с.

Леміш Н. О. Організація діловодства в органах держаної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Леміш Наталія Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.) : інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Михайленко Галина Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Рибаков Д. О. "Временник Івана Тимофієва" – пам’ятка російської історіографії XVII століття : атрибуція, текст та історичний контекст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рибаков Дмитро Олександрович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий як дослідник історії України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чермошенцева Наталя Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 20 с.

Кондратенко О. Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1044–1956) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кондратенко Олег Юрійович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 20 с.

Лазурко Л. М. Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографії останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лазурко Лідія Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 20 с.

Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Петрова Ірина Олександрівна ;Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 19 с.

Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система : засади функціонування, структура, зміст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Чекмарьова Любов Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 19 с.

Ладига Л. І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ладига Людмила Іванівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 20 с.

Лось В. Е. Історія греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. : джерелознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 20 с.

Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941–1951 рр.) : типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Максимчук Євген Спиридонович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 20 с.

Федоренко М. О. Джерела з історії церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872–1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Федоренко Михайло Олександрович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 20 с.

Дорохіна Т. Ф. Часопис "Визвольний шлях" в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці. 1948–1991 рр : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Дорохіна Тамара Федорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 20 с.

Журжа І. В. Становлення та розвиток слов'янознавства в Університеті св. Володимира (1834–1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Журжа Ірина Валеріївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 20 с.

Кеда М. К. Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в історичну науку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кеда Марина Костянтинівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 20 с.

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825–2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Солодова Віра Владленівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 19 с.

Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном : історія, законодавство, теоретичні основи та технології : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Антоненко Ірина Євгенівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Волкотруб Г. К. Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Волкотруб Ганна Кириліва ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Діденко Л. М. Документальні фонди музеїв Київщини : історія формування, склад, організація, використання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Діденко Людмила Михайлівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Загорецька Олена Михайлівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 16 с.

Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі : види, доступ, перспективи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Кисельова Алла Анатоліївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 19 с.

Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних установах України : становлення, технологія, організація, керування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Палеха Юрій Іванович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 18 с.

Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Приходько Людмила Федорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 19 с.

Сельченкова С. В. Переліки документів у діловодстві : історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Сельченкова Світлана Вікторівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Музичний документ : визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі творчої спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1997) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України : науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Юдіна Лариса Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 20 с.

Вербовий О. В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892–1943) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Вербовий Олексій Вікторович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 17 с.

Віслобоков К. А. «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743) : джерелознавчий та кодикологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Віслобоков Кирил Асенович ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 22 с.

Гринь О. В. Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. : історія створення та інформаційний потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гринь Олена Володимирівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 19 с.

Клименко Т. А. Розвиток архівної справи на Черкащині (1919–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Клименко Тетяна Анатоліївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 20 с.

Купченко В. П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Купченко Віра Петрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 20 с.

Тельвак В. П. Михайло Грушевський – дослідник української історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Тельвак Вікторія Петрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 20 с.

Філіппенко Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863–1908 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіппенко Ростислав Ігоревич ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 18 с.

Винокурова Ф. А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Винокурова Фаїна Аврамівна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2003. – 19 с.

Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Люта Тетяна Юріївна ; Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2003. – 16 с.

Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.0.06 / Мага Ірина Миколаївна ; Держкомархів України, УДНДІАСД. – К., 2003. – 19 с.

Павловська Н. П. В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Павловська Надія Павлівна ; Держкомархів України, УДНДІАСД. – К., 2003. – 19 с.


Звіти про НДР

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації 0119U002119. – Київ, 2019. – 105 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації 0118U003217. – Київ, 2018. – 114 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації 0117U000038. – Київ, 2017. – 130 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко, С. Ю. Алексєєв. № 0116U003129. – Київ, 2016. – 48 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Л. В. Дідух. – № 0115U000079. – Київ, 2015. – 71 с.

Дослідження та аналіз зарубіжної періодики з питань архівної справи та документознавства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи А. А. Майстренко. – № 0114U001716. – Київ, 2014. – 274 c.

Дослідження та аналіз міжнародних стандартів в сфері архівної справи та діловодства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Р. В. Романовський. – № 0114U001717. – Київ, 2014. – 45 с.
Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2023 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]