Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 Видання УНДІАСД


Монографії

Матяш І. Архівна україніка в Канаді : історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті.  К. : Горобець, 2008.  152 с. : іл.

Матяш І. Б.Українські народні думи : дослідження, видання, виконавці : історіогр. нарис : покажч. / І. Б. Матяш ; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, НАН України, Нац. парламент. б-ка України.  К., 2008.  240 с.

Тельвак В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії / Вікторія Тельвак, Віталій Тельвак ;УНДІАСД, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка.  К. ; Дрогобич, 2005.  334 с.

Матяш І. Особа в українській архівістиці : біогр. нариси / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського.  К., 2001.  226 с.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802–1856 : функції, структура, архів / Валентина Шандра ; Держкомархів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського.  К., 2001.  355 с. : іл.

Кулешов С. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / Сергій Кулешов ; Держкомархів України, УДНДІАСД, М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв.  К., 2000.  161 с.

Ляхоцький В. Просвітитель : видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомархів України, УДНДІАСД, Іст. клуб "Планета", Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США.  К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000.  528 с. : іл.

Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові... : книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / Володимир Ляхоцький ; Держкомархів України, УДНДІАСД, Іст. клуб "Планета", Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США.  К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000.  663 с. : іл.

Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років / Ірина Матяш ; Держкомархів України, УДНДІАСД.  К., 2000.  592 с.

Матяш І. Українська архівна періодика 1920–1930-х рр. : історія, бібліографія, бібліометрія / Ірина Матяш ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, УДНДІАСД.  К., 1999.  480 с.

Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832–1914) : історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / Валентина Шандра ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД.  К., 1999.  144 с.

Войцехівська І. Н. Епістологія : короткий іст. нарис / І. Н. Войцехівська, В. П. Ляхоцький ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД.  К., 1998.  54 с.

Матяш І. Катерина Грушевська : життєпис, бібліографія, архіви / Ірина Матяш ; Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД.  К., 1997.  224 с.


Навчальні посібники, довідники, словники, бібліографічні покажчики, збірники документів

Навчальні посібники

Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов ; Укрдержархів, УНДІАСД.  К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012.  123 с.

Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг; наук. ред. І. Б. Матяш.  К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003.  408 с.

Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової.  К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002.  612 с.

Архівознавство: Підр. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш.  Вид. 2-ге, випр. і доп.  К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002.  356 с.

<Архівознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Гол. ред. Я. С. Калакура.  К., 1998.  314 с.

Довідники, словники, бібліографічні покажчики

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко.  К., 2013.  258 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський.  К., 2013.  909 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004-2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства  Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін.  К., 2013.  – 706 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів. довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська.  К., 2012.  382 с.

Archives of Ukraine: Guidebook / State Archival Service of Ukraine, Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping ; Editorial board: O. Garanin (Editor-in-Chief), M. Gorbatiuk, L. Shnurovska.  K.: Intercontinental-Ukraine. Ltd, 2012.  232 p.: ill.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова.  К., 2012.  XXVII, 602 с.

Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова.  К., 2010.  XXVIIІ, 604 с.

Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту.  К., 2010.  882 с.

Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд / О. М. Коваль, М. Ю. Кулініч, А. А. Майстренко, І. В. Срібняк; Держкомархів України, УНДІАСД. К., 2009. 108 с. ..

Світовий досвід підтримки архівної справи меценатами. Огляд..

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1994–2009: [буклет].  [К., 2009].  16 с.

Archives of Ukraine: guidebook / Archives State committee of Ukraine, Ukrainian research institute of archiving and study of documents; editor-in-chief Iryna Matyash; english version has been edited by Radomyr Bilash and Oleksandr Narayevskyi.  K.: Horobets, 2008.  183, [1] p.: ill.

Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін.  К., 2008.  680 с.

Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці: Історіогр. нарис. Бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш; УНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України.  К., 2008.  240 с.

Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: [буклет].  [К., 2008].  21, [1] с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 2 : Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945–1991 роках [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: О. М. Коваль, Є. О. Калін, І. М. Мага, А. І. Титаренко.  К., 2008.  444 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: І. Б. Матяш (керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова.  К., 2007.  752 с.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів. Кн. 1 : Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол. тому: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін; упоряд.: К. І. Климова (кер. проекту), Н. П. Московченко, Н. П. Павловська.  К., 2007.  1030, [2] с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українська архівна енциклопедія: Робочий зошит. Н-Я / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  256 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін.  Выд. 2-е, дапов.  Мінск, 2007.  168 с.

Архіви України: Путівник / Держкомархів України, УНДІАСД; за заг. ред. І. Матяш.  К.: Горобець, 2007.  184 с.: іл.

Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені: Каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАВО України, Міністерство закордонних справ України, Ген. дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв; кер. проекту І. Б. Матяш; упоряд.: Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, І. М. Мага, Н. В. Маковська, І. Б. Матяш, Л. Ф. Приходько.  К., 2006.  36 с.

Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  348 с.

Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  224 с.

Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Матеріали до бібліографії документальних публікацій / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський.  К., 2005.  55 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол.: Г. Боряк (голова), І. Матяш, Г. Папакін; упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш, Н. Московченко, Л. Одинока, Н. Павловська, Л. Приходько, Р. Романовський, Н. Христова.  К., 2005.  692 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (1994–2004): [Буклет].  [К., 2004].  [16]с.

Міфи та фольклор народів світу: Посібник-хрестоматія / УНДІАСД; авт.-упоряд.: І. Б. Матяш, А. А. Астахова, І. Г. Панченко; наук. ред. І. Б. Матяш.  К., 2003.  278 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 3. 1970–1990-ті роки / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Л. М. Федорова.  К., 2003.  284 с.

Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Корот. довідник / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Н. М. Христова, В. В. Бездрабко.  К., 2002.  167 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 2. 1940–1960-ті рр. / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: Т. В. Портнова.  К., 2002.  254 с.

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябліягр. показальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, БелНДІДАС, Нац. б-ка Беларусі, УДНДІАСД і ін.; уклад.: В. У. Скалабан (кіраунік), В. М. Лебедзева, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, С. І. Міхальчанка, Л. І. Станкевіч.  Мн., 2001.  120 с.

Українські архівісти: Біобібліогр. довід. У 3-х вип. Вип. 1. Х1Х ст.  1930-ті рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського; упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра.  К., 1999.  367 с.

Архівістика: Термінолог. словник / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін.  К., 1998.  106 с.

Архівна і бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917–1921 рр.): Каталог книжкової виставки / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Наук.-довідкова б-ка центральних держ. архівів України, М-во культури і мистецтв України, Держ. іст. б-ка України; відп. за вип. А. Комська.  К., 1997.  58 с.

Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988–1995 рр. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; уклад. Н. П. Павловська; відп. ред. І. Б. Матяш.  К., 1997.  151 с.

Український героїчний епос (думи): Бібліограф. покажч. Перелік архівних фондів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, УДНДІАСД; уклад. І. Матяш; відп. ред. В. Наулко.  К., 1995.  64 с.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.  К., 2007. 

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.  К., 2007. 

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2, Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.  К., 2005. 

Зведений каталог метричних книг

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 3: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко.  Київ, 2021.  99 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області : Малоросійська (1797–1801), Київська (1793–1922), Полтавська (1802–1922), Чернігівська (1802–1922) губернії / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко.  Київ, 2021.  1171 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 10, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської області : полки (1700–1781), намісництва (1782–1796), Нова Сербія (1763) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко.  Київ, 2019.  741 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 9, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Житомирської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк (кер.), С. Зворський, А. Титаренко.  Київ, 2018.  842 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 9, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Житомирської області / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко.  Київ, 2018.  775 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівахУкраїни: міжархів. довідник: Том 8, книга 2: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик.  К., 2013.  386 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1: Метричні книги у фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський, В. Патик.  К., 2013.  857 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних архівів Вінницької та Кіровоградської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський.  К., 2012.  580 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах державних архівів в Автономній Республіці Крим, Запорізької та Херсонської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський.  К., 2012.  680 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 2 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський.  К., 2012.  618 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 1 : Метричні книги у фондах Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський.  К., 2012.  570 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей  / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський.  К., 2012.  736 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довід. Т. 3 : Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун.  К., 2010.  720 с.  (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 2 : Метричні книги у фондах державних архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун.  К., 2012.  876 с.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 1: Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей  / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун.  К., 2009.  810 с.

Збірники документів

Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917–1924 рр.): документи і матеріали / М-во закордон. справ України, Держкомархів України, УНДІАСД; авт. проекту, авт. передмови І. Б. Матяш; упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), Л. В. Андрієвська, Г. К. Волкотруб, М. В. Горбатюк, М. В. Коваль, І. М. Мага, Л. Ф. Приходько, О. О. Шульга.  К.: Вид-во гуманіт. літ., 2010.  590, [2] с.


Збірники наукових праць

Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД Держ. арх. служби України, Спілка архівістів України, Каф. історії та документознавства Нац. авіац. ун-ту ; редкол.: М. Г. Щербак (голова), Я. С. Калакура, М. Г. Палієнко [та ін.].  Київ, 2016.  190 с.

Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України ; редкол.: М. Г. Щербак (гол.), Я. С. Калакура, М. Г. Палієнко [та ін.].  Київ, 2015.  180 с.

Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г. І. Калінічева (гол.) [та ін.].  Київ, 2015.  194 с.

П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: матеріали Всеукр. наук. конф., 4 листоп. 2014 р., секція 2: Архівознавство та документознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД Держ. архів. служби України.  К., 2014.  152 с.

Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі: матеріали наук. конф. з міжнар. участю, 14 берез. 2013 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.  К., 2013.  194 с.

Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Центр. держ. електрон. архів України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.  К., 2012.  131 с.

Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі: Зб. навук. артыкулаў і дакументаў / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Брянскі дзярж. пед. ін-т імя І. Пятроўскага, УДНДІАСД, Речыцкі гарадскі выканкам; пад рэд. В. М. Лебедзевай.  Гомель; Рэчыца, 2000.  293 с.

Архівно-слідчі справи репресованих: Науково-методичні аспекти використання: Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, ЦДАГО України, УДНДІАСД, Держархів СБУ; редкол.: Р. Я. Пиріг (голова), О. В. Гранкіна, Б. В. Іваненко та ін.  К., 1998.  161 с.

Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Нац. парламентська б-ка України; редкол.: В. С. Лозицький (відп. ред.), О. К. Александрова, с. О. Басенко та ін.  К., 1998.  275 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19–20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 2. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; упоряд.: В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш.  К., 1997.  263 с.

Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19–20 листоп. 1996 р.). В 2 ч. Ч. 1. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; упоряд.: В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш.  К., 1997.  380 с.

Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної Європи: Зб. наук. праць. Вип. 1 / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. історії Східної Європи.  К.; Чернівці, 1997.  345 с.

Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження: Наук. доп. другої Всеукр. наук.-теорет. конф. (18–19 лют. 1997 р.): До 115-річчя від дня народження / Всеукр. т-во І. Огієнка, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т, УДНДІАСД, Кам'янець-Подільський відділ Держархіву Хмельницької обл.; відп. ред. Є. Сохацька.  Кам'янець-Подільський; К., 1997.  351 с.

Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського, Центральна наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукописів, Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький та ін.  К., 1996.  308 с.

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15–16 берез. 1995 р.) / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, Спілка архівістів України, УДНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського, Центр. наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спеціальних галузей іст. науки, Київ. держ. ін-т культури; упоряд. Т. П. Прись.  К., 1996.  208 с.Продовжувані видання

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Міжвідомчий науковий збірник

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 10 / Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т біографістики, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г. В. Боряк (голова) [та ін.].  К., 2009.  384 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 9 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. К., 2007. 256 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 8 / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. К., 2006. 316 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; НБУВ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. К., 2005. 254 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 6 / Держкомархів України. УДНДІАСД; Ін-т історії України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім М С Грушевського; Нац б-ка ім В І Вернадського; Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка; Редкол.: Г. В. Боряк (голова) та ін. К., 2003. 288 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 жовтня 2001 р.) / Держкомархів України. УДНДІАСД ; НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. -К., 2002. 360 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Г.В. Боряк (голова) та ін. К., 2001. 587с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. К., 2001. 574 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 2. Архівознавчі читання / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова) та ін. К., 2000. 277 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 1. Архів і особа / ГАУ України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського та ін.; Редкол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін. - К., 1999. 325 с.

Пам'ятки

Археографічний щорічник


Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 15–16 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2015.  227 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 14 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2013.  240 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 13 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  280 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 12 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2011.  282 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 11 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  327 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 10 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  256 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 9 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  250 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 8 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  334 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 7 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  452 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 6 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  161 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 5 / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  309 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 4 / Держкомархів України, УДНДІАСД, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  К., 2003.  264 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 3: Архів української церкви, вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Держкомархів України, УДНДІАСД, Вищ. ін-т реліг. наук ім. св. Фоми Аквінського; упоряд. М. В. Довбищенко.  К., 2001.  462 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 2: Епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1907–1968) / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: В. П. Ляхоцький, Н. П. Московченко, І. М. Преловська.  К., 2001.  477 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 1 / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД.  К., 1998.  228 с.

Студії з архівної справи та документознавства

Науковий щорічник


Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2004

2003

2002

2001Серійні видання


Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки

Віталій Ковалинський: Бібліогр. покажчик / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб. К., 2011. 86 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; вип. 14).

Видання державних архівних установ України. 1991-2006: Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. К., 2007. 158 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 13).

Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини: Матеріали до бібліографії / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. К., 2006. 137 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 12).

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. До 10-річчя заснування (1994-2004): Бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: Л.П. Одинока, Р.В. Романовський. К., 2004. 124 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 11).

"Істину встановлює суд історії": Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 1. Джерела / Держкомархів України. ЦДАВО України, ЦДКФФА України, УНДІАСД; НБУВ. Ін-т рукопису та ін.; Упоряд.: С. Батуріна, Г. Боряк, Л. Дубровіна та ін.; Відп. ред. Г. Боряк. К., 2004. 728. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 10).

Трускавець: Краєзн. бібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держ. іст. б-ка України; Держ. наук. мед. б-ка України; Упоряд.: І.Б. Матяш, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський, І. М. Скибак. К., 2003. 338 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 9).

Олександр Мітюков: До 80-річчя від дня народження: Бібліогр. покажчик./ Держкомархів України. УДНДІАСД; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: Л. М. Васько, В. М. Волковинський, І.Б. Матяш, Р. В. Романовський. К., 2002. 66 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 7).

Левикін В. Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на території України: Зб. документів / УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.C. Грушевського . Укр. центр біографічної некрополістики; Упоряд. В. Левикін; Відп. ред. І. Дивний. К., 2002. 102 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 6); (Некрополістика в Україні; Вип. 2(7)).

Руслан Пиріг: До 60-річчя від дня народження: Біобібліогр. покажч. / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш. К., 2001. 43 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 4).

"Архіви України": Бібліограф. покажч. змісту, 1947-1970 рр. / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця; Уклад.: А. А. Батюк, М. І. Бутич. К., 1999. 199 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 3).

Войцехівська І. Н. Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. К., 1998. - 132 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 2).

Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Покажч. архівних джерел / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. К., 1998. 79 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 1).

Симоненко І. М. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Бібліогр. редагув.: Романовський Р. В., Батран А. А. Держкомархів України. УНДІАСД; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК.  К., 2003.  132 с.  (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки.  Вип. 8)

Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела

Сергій Кулешов : учений-документознавець : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб, Р. В. Романовський.  К., 2010.  124 с.  (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; вип. 9).

Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2007. - 234 с. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 8).

Архівному людові: Доброзичливі ямби Бориса Іваненка / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд. І.Б. Матяш. К., 2003. 162 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 7).

Клименко Т. Архівна справа на Черкащині: історія та сучасність: Довідник / Держкомархів України. УДНДІАСД; Держархів Черкаської обл. Черкаси, 2003. 132 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 6).

Архівіст: Ювіл. збірник / Держкомархів України; УДНДІАСД; САУ; Держархів м.Києва. К., 2002. 192 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 5).

Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (голова) та ін. К., 2001. 414 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 4).

Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. -К., 2000. 207 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 3).

Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД; Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1999. 211 с. (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).

Збірник на пошану Семена Даниловича Пількевича / УДНДІАСД; Редкол. : В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 113 с. - (Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела; Вип. 1).

Мистецтво і архіви

Матяш І. Блазень із сумними очима / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; ЦДАМЛМ України ; Нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. - К., 2007. - 164 с. (Мистецтво і архіви ; Вип. 1).


Нормативні документи та методичні посібники

Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради територіальної громади / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, З. М. Свердлик. Київ, 2022. 73 с.

Впровадження електронних послуг в архівних установах України / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: Н. В. Залєток, Є. М. Чорноморець. Київ, 2022. 76 с.

Приймання-передавання документів в електронній формі на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, Ю. С. Ковтанюк, З. М. Свердлик. Київ, 2022. 80 с.

Доступ до цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду : методичні рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства ; уклад.: Л. В. Дідух, Т. М. Ковтанюк. Київ, 2022. 85 с.

Методичні рекомендації щодо визначення чисельності працівників місцевих державних архівних установ України / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, Р. В. Романовський. Київ, 2022. 31 с.

Словник термінів щодо аудіовізуальних документів у сфері архівної справи / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: В. В. Бездрабко, В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, Р. В. Романовський, З. М. Свердлик.  Київ, 2021.  67 с.

Оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, Т. М. Ковтанюк.  Київ, 2021.  82 с.

Облік архівних документів національної культурної спадщини, що зберігаються за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються національної історії : аналіт. огляд зарубіжного досвіду з рекомендаціями щодо вдосконалення вітчизняної практики / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Н. В. Залєток, Є. М. Чорноморець.  Київ, 2021.  170 с.

Класифікатор управлінської документації : НК 010:2021. – На заміну ДК 010-98 ; чинний від 19.04.2021.  Київ, 2021.  26 с.

Методичні рекомендації щодо самостійного відбору мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в умовах дії дистанційно-карантинних заходів / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. О. Кондратюк.  Київ, 2021.  22 с.

Підготовка архівними установами довідкових видань : метод. рекомендації / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: С. Л. Зворський, Р. В. Романовський.  Київ, 2020.  91 с.

Облік і зберігання електронних документів: методичні рекомендації / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ; уклад.: В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, З. М. Свердлик, Т. М. Ковтанюк.  Київ, 2020.  44 с.

Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його скасування / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України, Громадська організація «Спілка архівістів України»; уклад.: О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк, Н. В. Передерій, Н. В. Залєток. - Київ, 2020. - 23 с.

Примірна пам’ятка користувача щодо відвідування архівної установи в умовах послаблення карантину / Держ. арх. служба України, Укр.наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Держ. архів Київ, обл., Громадська організація «Спілка архівістів України» ; уклад.: О. Я. Гаранін, С. А. Каменева, М. М. Баженова, О. Г. Гула. - Київ, 2020. - 4 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах : збірник нормативів [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 29 квіт. 2020 р. № 45] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Бойко В. Ф., Загорецька О. М., Титаренко А. І.  Київ, 2019.  188 с.

Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у 2015–2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; виконавці: Л. В. Дідух (науковий керівник), О. Г. Гула, В. О. Кітам.  Київ, 2019.  188 с.

Методичних рекомендацій з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 14] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко.  Київ, 2019.  50 с.

Методичні рекомендації «Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду: методичні рекомендації» [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 13] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД : уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк, Ю. Г. Чернятинська.  Київ, 2019.  68 с.

Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб приватного права [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 39] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, М. В. Горбатюк.  Київ, 2017.  82 с.

Організація роботи архівних установ, заснованих фізичними та/або юридичними особами приватного права [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 40] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, В. Ф. Бойко, Н. М. Христова.  Київ, 2017.  53 с.

Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 38] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець.  Київ, 2017.  38 с.

Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 16 квіт. 2019 р. № 36, із змінами внес. згідно з наказом Держ. арх. служби України від 07 жовт. 2021 р. № 120] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк.  Київ, 2021.  133 с.

Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023 рр.) / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; Л. Ф. Приходько, В. В. Бездрабко, М. В. Бандура, С. Л. Зворський.  Київ, 2018.  52 с.

Уніфіковані форми звітної документації архівних установ, тематичних планів науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України : [затв. наказомДерж. арх. служби України від 13 груд. 2018р. № 85].– [Київ, 2018].  [64] с.

Концепція інформатизації архівної справи в Україні / Укрдержархів, УНДІАСД уклад.: Гаранін О. Я., канд. іст. наук, с.н.с. (науковий керівник), Ковтанюк Т. М.  К., 2017.  15 с.

ДСТУ «Правила публікування інформації архівних документів» (проект, остаточна редакція) / Укрдержархів. УНДІАСД ; уклад.: М. Горбатюк, канд. іст. наук (науковий керівник); С. Зворський, канд. іст. наук; А. Майстренко, канд. іст. наук; Р. Романовський; Л. Шнуровська, канд. філол. наук. ― К., 2017. ― 95 с.

Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради об’єднаноїтериторіальної громади / Укрдержархів. УНДІАСД ; уклад.: О. М. Загорецька. ― К., 2017. ― 43 с.

Копіювання документів у архівних установах України: методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Дідух.  К., 2016.  68 с.

Науково-технічне опрацювання науково-технічних документів Національного архівного фонду / Держ. архів, служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова.  К., 2015.  83 с.

Галузева програма стандартизації у сфері архівної справи та діловодства / [Держ. арх. служба України, УНДІАСД.  Київ, 2015].  14 с.

Вимоги до ХМL-схеми метаданих обкладинки архівної електронної справи : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАС ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я.  Київ, 2015.  27 с.

Вимоги до структури та змісту ХML-схеми метаданих електронного примірника описів справ постійного зберігання : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Гаранін О. Я., Купрунець Т. Я.  Київ, 2015.  28 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька.  Київ, 2015.  100 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів : ДСТУ 4163:20_ / розробники: С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко.  [Київ, 2015].  40 с.  (Національний стандарт України).

Застосування основних положень нової редакції ДСТУ 4163 «Уніфікована система управлінської документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; розробники: Кулешов С. Г., Бойко В. Ф.  Київ, 2015.  92 с.

Облік електронних інформаційних ресурсів, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, ЦДЕА України ; упоряд.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк.  Київ, 2014.  107 с.

Методичні рекомендації з підготовки списків видів державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ. Примірні списки видів державних підприємств, установ, організацій / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Зворський С. Л., Мурашко Н. В.  Київ, 2014.  99 с.

Облік документів у державних архівах України : інструкція / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько.  Київ, 2014.  171 с.

Програма розвитку галузевої науки на 2016–2020 рр. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  Київ, 2014.  20 с.

Перелік видів статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання. Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ статистичною документацією / Укрдержархів, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб.  К., 2015.  104 с.

Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: В. В. Бездрабко, О. Я. Гаранін, О. М. Гладиренко, О. О. Жукова.  К., 2014.  28 с.

Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, П. М. Марченко.  К., 2014.  28 с.

Створення та ведення каталогів у державних архівах України: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова.  К., 2014.  87 с.

Відеодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 7361:2013 / розроблено: УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; розробники: О. Володіна, Т. Ємельянова, О. Лисенко.  Чинний від 2014-01-01.  К.: Мінекономрозвитку України, 2014.  III, 11 с.  (Національний стандарт України).

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; М. Бандура (керів. розробки), К. Селіверстова.  Чинний від 2014-01-04.  Київ, 2014.  40 с.  (Стандарт організації України)

Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні : аналіт. огляд /Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Від. документознавства ; викон.: С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко.  К., 2013.  72 с.

Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів. Вимоги / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; розробники: П. М. Марченко (кер.), Ю. С. Ковтанюк, А. О. Чекатков.  К., 2013.  102 с.

Дослідження підходів щодо визначення категорійності архівних фондів: методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад: Л. Ф. Приходько.  К., 2013.  50 с.

Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М. Христової.  К., 2013.  243 с.

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в унікальних документах Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський.  К., 2013.  139 с.

Методика оцінювання фізичного стану документів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: А. А. Майстренко, Н. В. Мурашко, Н. М. Христова.  К., 2013.  108 с.

Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів: метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Димитрова, В. О. Кітам, О. В. Мельниченко, Н. М. Христова.  К., 2013.  43 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : А. Ю. Слизький.  К. : УНДІАСД, 2013.  56 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. М. Загорецька.  К. : УНДІАСД, 2013.  55 с.

Складення архівних описів : метод. рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. : Н. М. Христова.  К. : УНДІАСД, 2013.  137 с.

Віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду. Аналітичний огляд  / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : Т. М. Ковтанюк, Н. М. Христова.  К. : УНДІАСД, 2012.  33 с.

Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів : метод. рекомендації  / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк.  К. : УНДІАСД, 2012.  28 с.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт. кол.: С. В. Сельченкова (кер. теми), Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький].  К.: Інкунабула, 2012.  287 с.

Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький.  К., 2012.  44 с.

Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька.  К., 2012.  31 с.

Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Укрдержархів, УНДІАСД ; уклад. : С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький.  К., 2012.  81 с.

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський.  К., 2012.  34 с.

Підготовка путівника по фондах архіву. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова.  К., 2011.  56 с.

Підготовка архівних покажчиків. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова.  К., 2011.  14 с.

Підготовка архівних оглядів. Методичні рекомендації  / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова.  К., 2011.  9 с.

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов.  К., 2011.  37 с.

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк.  К., 2011.  10 с.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ковтанюк Ю. С. (кер. розробки), Забенько Ю. І., Марченко П. М.  К., 2011.  96 с.

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк.  К., 2011.  10 с.

Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко.  К., 2011.  31 с.

Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія, методика : наук.-метод. посібник  / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України.  К. ; Рівне, 2011.  170 с.

Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів: методичні рекомендації  / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; уклад.: К. Т. Селіверстова, А. М. Шелест, О. Г. Саприкіна та ін.; редкол.: Н. О. Топішко, Т. О. Ємельянова, Г. І. Божук.  К., 2010.  64 с.

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в архіві: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк, Р. В. Романовський. К., 2010.  13 с.

Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне зберігання: інструкція / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: В. П. Ворожко. К., 2010.  19 с.

Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. К., 2010.  30 с.

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. К., 2010.  28 с.

Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. К., 2010.  26 с.

Галузевий стандарт Метадані архівного електронного документа: структура та зміст / Укрдержархів України. УДНДІАСД. К., 2010. 34 с.

Інструкція з діловодства в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (PDF, 412 КБ) / Держкомархів України, УНДІАСД. К., 2009.  49 с.

Фондування документів НАФ: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. Приходько Л. Ф. К., 2009.  39 с.

Робота з документами особового походження. Методичний посібник / Автори-укладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. К., 2009.  284 с.

Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : інструкція / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад. : О. П. Володіна, Н. М. Христова.  К., 2009.  27 с.

Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі: Метод. рекомендації / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); Уклад.: К. Т. Селіверстова (керівник теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. К., 2009. 39 с.

Критерії відбору веб-ресурсів як складової НАФ і джерела комплектування Центрального державного електронного архіву України : Метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДЕА України; уклад.: С. Г. Кулешов (керівник теми), П. М. Марченко. К., 2009. 13 с.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 "Правила описування архівних документів" / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова. - К., 2008. - 52 с.

Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF, EAD, EAC та проблеми їх впровадження в українському архівознавстві: аналіт. огляд / П. М. Марченко, Н. М. Христова; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  57, [3] с.

Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. П. Одинока (відп. виконавець), С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. К., 2008. 51 с.

Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; укл. Селіверстова К. Т., Ковтун М. В. К., 2008. 23 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 : "Культура і мистецтво", розділ: "Діяльність архівів" / М-во праці та соціальної політики України, Центр продуктивності, Держкомархів України, УНДІАСД; [розроб.: Н. М. Христова, Т. П. Прись].  - К., 2008. - 56 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах: [нормат. зб.] / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Кузнєцова, П. М. Марченко, О. М. Коваль. - К., 2008. - 148 с.

Пам'ятка щодо укладання анотованого реєстру описів фондів 1917-1991 рр. / Держкомархів України. УНДІАСД; Упорядник: Мага І. М. К., 2007. 23 с.

Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання: Затверджено Наказом Держкомархіву України від 19.01.2007 № 8 / Держкомархів України. УНДІАСД, ЦДНТА України. К., 2007. 48 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 4423-2:2005. Чин. від 01.10.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). К.: Держспоживстандарт України, 2007. 44 с.

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ 4423-1:2005. - Чин. від 01.04.2007 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 28 с.

Захист архівних документів від пошкоджень комахами: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад. О. П. Володіна. - К., 2007. - 30 с.

Виконання державними архівами України генеалогічних запитів: метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. Н. М. Христова.  К., 2006.  17, [3] с.

Проблеми формування, обліку, зберігання та збереження Національного архівного фонду у музеях: Метод. рекомендації за матеріалами "круглого столу" музейних та архівних працівників Київщини, 14 верес. 2006 р. / Держкомархів України. УНДІАСД; М-во культури і туризму України. Упр. культури і туризму Київської облдержадміністрації. Білоцерківський краєзн. музей. Біла Церква, 2006. 35 с.

Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: О. П. Володіна, Л. В. Терещук, А. М. Яценюк, Г. А. Шекун. - К., 2006. - 25 с.

Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 4447:2005. Чин. від 01.10.2006 / Розробники: О. Володіна (керівник розробки), Л. Пількевич, Н. Щербакова. К.: Держспоживстандарт України, 2006. 20 с.

Норми чисельності основного персоналу архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, об'єднань громадян, релігійних організацій / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: Т. П. Прись, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К., 2006. - 26 с.

Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.: С. Г. Кулешов (керівник), О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. - К., 2006. - 73 с.

Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Держкомархів України. УНДІАСД; Розробники: Н. М. Христова (керівник розробки), Л. В. Андрієвська (відп. виконавець), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова, С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська. - К., 2006. - 137 с.

Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 32 с.

Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу"; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Л. М. Канарьова та ін. К., 2005. 33 с.

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.

Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Жданова, Т. О. Кондратюк. - К., 2005. - 48 с.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. Чин. від 2005-07-01 / Розробники: О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 32 с.

Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої та документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України) / [Держкомархів України, УДНДІАСД]. [К., 2004]. 38 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної державної адміністрації області / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. О.М. Загорецька. - К., 2004. 34 с.

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. УДНДІАСД; За заг. ред.: Л.О. Драгомірової, К.Є. Новохатського. К., 2004. 228 с., [105] с. дод.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163 - 2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" / Держкомархів України. УДНДІАСД; Розробники: С.Г. Кулешов (кер. розробки), Л.В. Кузнєцова (відповід. виконавець), О.М. Загорецька, С.Ф. Лозова, Т.О. Ситник. - К., 2004. 62 с.

Нормативи чисельності основного персоналу державних архівів / Держкомархів України. УНДІАСД; Міністерство праці та соціальної політики України. Центр продуктивності; Розробники: С. Ф. Лозова, О. М. Рудий, М. І. Хімінчук, Н. М. Христова, І. А. Володько, В. Г. Вяземський, М. Г. Заварзін, Т. М. Толстякова. - К.; Краматорськ, 2003. - 50 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнєцова. К., 2003. 43 с.

Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України: НАПБ Б. 01.006-2003 / Держкомархів України. УДНДІАСД. К., 2003. 50 с.

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163 - 2003. Чин. від 01.09.2003. Втратив чинність з 01 вересня 2021 року на підставі Наказу Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості N 144 ( v0144774-20 ) від 01.07.2020 / Розробники: С. Кулешов (керівник розробки), Л. Кузнєцова,Н. Гончарова, А. Маньковский, С. Лозова, О. Загорецька, Т. Ситник. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 22 с.

Архівознавство: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Держ. Академія кер. кадрів культури і мистецтв; УДНДІАСД; Укладач І.Б. Матяш. К., 2003. 33 с.

Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002.2002. Чин. від 01.09.2002 / Розробники: О. Володіна (кер. розробки), А. Шурубура, Н. Щербакова. К., 2002. 23 с.

Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на Веб-сайті (Пам'ятка) / Держкомархів України. УДНДІАСД. К., 2002. 9 с.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Держкомархів України. УДНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. 2-ге вид. К., 2002. 48 с.

Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад.: С.Г. Кулешов (кер.), Л. В. Кузнецова, А. Л. Маньковський, О. М. Загорецька. К., 2001. 66 с.

Планово-звітна документація державних архівних установ України : зб. форм зі змінами і допов. (наказ Держкомархіву від 31.08.2001 № 65) / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: В. В. Сендик, Н. М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М.vЗагорецька.  Київ, 2001.  150 с. : табл.

Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І.Б. Матяш (кер.) та ін. К., 2001. 51 с.

Планово-звітна документація державних архівних установ України: Зб. форм / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: В. В. Сендик, Н.М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. К., 2000. 142 с.: табл.

Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ - середини ХХ ст.; Метод. рекомендації / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.; Упоряд.: Гирич І. Б., Ляхоцький В. П. - К., 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 38)

Примірна інструкція з діловодства в центральних архівних установах України, Державному архіві при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. О. М. Загорецька. - К., 1999. - 62 с.

Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко, А. В. Кентій (кер.) та ін. - К., 1999. - 18 с.

Засоби захисту інформації в системах комп'ютерного діловодства: Практ. посіб. / ГАУ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1999. - 36 с.

Системи комп'ютерного діловодства: Сучасний стан та перспективи розвитку програмно-апаратного забезпечення / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. А. Л. Маньковський. Препр. - К.,1998. 33 с.

Організація функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Уклад. С. Г. Кулешов. - Препр. - К., 1998. 26 с.

Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно-апаратне забезпечення: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. А. Л. Маньковський. - К., 1998. - 24 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. М. Захарченко та ін. - К., 1998. - 24 с.

Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. - Введ. 01.01.99.Скас. 02.09.21. - К., 1998. - 34 с.

Визначення кислотності паперу: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: А. К. Шурубура, І. М. Міщенко. - К., 1998. -18 с.

Альбом стандартних форм документів для архівних установ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. Відділ документознавства; Упоряд. М.І. Кузнецова. К., 1998. 37 с.

Типові норми часу і виробітку на основні види робіт з управлінською документацією та документами особового походження на паперових носіях, що виконуються державними архівними установами / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Уклад.: Г. В. Портнов (кер.), В. П. Ляхоцький, Г. П. Рижкова, А. Є. Філіпович. К., 1997. 108 с.

Розробка укрупнених (комплексних) норм часу, виробітку та відпускних цін на роботи, що виконуються державними архівами на договірних засадах: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упоряд. В. Г. Мещерін. К., 1997. 40 с.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Кол. авт.: Г. В. Портнов (кер.) та ін. - К., 1997. - 255 с.

Методичні рекомендації щодо складання відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням термінів їхнього зберігання / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. К., 1997. - 17 с., [1] с. дод.

Методичні рекомендації з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Портнов, В. П. Ляхоцький. - К., 1997. - 14 с., [3] с. дод.

Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Метод. рекомендації / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД. ЦДАГО України; Упоряд.: О. В. Гранкіна, Д. В. Омельчук, Н. П. Московченко. - К., 1997. - 34 с.


Нормативні документи, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами

Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду : СОУ 01.140.20-22892594-002:2014 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; М. Бандура (керів. розробки), К. Селіверстова.  Чинний від 2014-01-04.  Київ, 2014.  40 с.  (Стандарт організації України).

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування: СОУ 92.5-22892594-001-2004. - Чин. від 2005-01-01 / Розробники: С. Кулешов (кер. розробки), Л. Одинока (відповід. виконавець), А. Батрак, Р. Романовський. - К.: Держкомархів України, 2005. - 20 с.

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.003.2003. - Чин. від 01.09.2003 / Розробники: І. М. Лебедєва, А. В. Місюра, Н. М. Христова, О. Я. Диннік. - К., 2003. - 37 с.


Програми конференцій

Наукова конференція «Архівні документи про Голодомор: питання зберігання, доступу, оприлюднення та інтерпретацій» (22 листопада 2023 року). Програма / УНДІАСД. Київ, 2023.  4 с.

Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : [програма] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД, Держ. арх. служби України, Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та документознавства, Спілка архівістів України.  Київ, 2016.  18 с.

Програма Всеукраїнської наукової конференції «П'ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки»», 04 листопада 2014 р., м. Київ / КНУ ім. Т. Шевченка, УНДІАСД.  К., 2014.  14 с.

Програма наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: Проблеми взаємодії на сучасному етапі», 14 березня 2013 р., м. Київ / Укрдержархів, УНДІАСД, ЦДАЛіМ України, КНУ ім. Т. Шевченка.  К., 2013.  16 с.

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)», 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ / НАДУ при Президентові України, Укрдержархів, УНДІАСД, ЦДЕА.  К., 2012.  35 с.

Програма Міжнародної наукової конференції "Архівознавство як наука", 14–15 трав. 2009 р., м. Київ / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  12 с.

Програма Наукових читань, присвячених 75-річчю від дня народження Бориса Васильовича Іваненка (1933–2008), 20 жовт. 2008 р. / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАВО України, ЦДАГО України, Т-во "Чернігівське земляцтво" у м. Києві.  [К., 2008].  [4] арк.

Програма Наукових читань, присвячених 125-літтю Вадима Модзалевського, 13 верес. 2007 р. / Держкомархів України, УНДІАСД, ЦДАМЛМ України.  [К., 2007].  [8] с.

Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства : програма Міжнар. наук. конф., Київ, 1–3 груд. 2004 р. / Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  14 с.

Архіви та краєзнавство : шляхи інтеграції : програма Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ–Трускавець–Дрогобич, 16–19 квіт. 2003 р.] / Держкомархів України, УДНДІАСД, ЗАТ "Трускавецькурорт", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Я. Франка.  К. ; Трускавець ; Дрогобич, 2003.  28 с.

Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства : програма Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ, 17–18 жовт. 2001 р.] / Держкомархів України, УДНДІАСД.  К., 2001.  12 с.

Архів і особа : програма наук. конф., [Київ, 20–22 верес. 1999 р. / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Спілка архівістів України, Укр. біогр. т-во, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки.  К., 1999.  10 с.

Національна архівна спадщина : проблеми збереження = National archival heritage : problems of preservation : міжнар. наук. конф. : програма, [Київ, 2–5 листоп. 1999 р.] / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Спілка архівістів України.  К., 1999.  15 с.

Архівна та бібліотечна справа в Украні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : програма наук. конф., [Київ, 28–29 жовт. 1997 р.] / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т підвищення кваліфікації працівніків культури, Держ. іст. б-ка України, Спілка архівістів України.  К., 1997.  14 с.


Автореферати дисертацій

Білущак Т. М. Архівні джерела з військової справи у Львові другої половини XIV–XVIII ст. : класифікація, функції, інформаційний потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Білущак Тетяна Миколаївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2015.  20 с.

Бойко В. Ф. Уніфікація документації в Україні : історія та сучасний стан : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Бойко Віта Федорівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2015.  20 с.

Отамась І. Г. Організація діловодства у регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Отамась Інна Григорівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2015.  20 с.

Сеніна Л. В. Росія і «Східне питання» ХІХ ст. в англомовній історіографії (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сеніна Лілія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2014.  20 с.

Вінтонів Х. М. Українські докуметально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади : структура, інформаційне наповнення та методика пошуку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Вінтонів Христина Михайлівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2014.  20 с.

Доліновський В. І. Організація та діяльність Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Доліновський Володимир Іванович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2014.  20 с.

Алєксєєв С. Ю. Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Алєксєєв Сергій Юрійович; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2014.  20 с.

Загорулько Р. О. Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення українського питання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06  / Загорулько Ростислав Олександрович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2013.  16 с.

Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві : економічні та інформологічні напрями документознавчих досліджень : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Горєва Вікторія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  21 с.

Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Зозуля Світлана Миколаївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  19 с.

Капарулін Ю. В. О. О. Рябінін-Скляревський (1878–1942 рр.) : інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Капарулін Юрій Валерійович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  20 с.

Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні : сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  20 с.

Сальнікова Н. В. Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х роках : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Сальнікова Наталія Валеріївна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  24 с.

Гаращук Т. C. Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 27.00.02 / Гаращук Тетяна Степанівна ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД.  К., 2012.  20 с.

Гриневич Т. Б. Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Гриневич Тарас Богданович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2011.  20 с.

Ковтун М. В. Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Ковтун Марина Вікторівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2011.  20 с.

Ємельянова Т. О. Аудіовізуальні документи в державних архівах України : організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ємельянова Тетяна Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  18 с.

Ємчук О. І. Сергій Іванович Маслов (1880–1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ємчук Оксана Ігорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  20 с.

Кихтюк В. В. Історична топоніміка Волині : формування, джерела, зв’язок із розвитком суспільства : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кихтюк Валентина Василівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  20 с.

Мельник Р. І. Організація архівної справи в Польщі (1945–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Мельник Ростислав Ігорович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  20 с.

Чернецький Є. А. Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст. : генеалогічний та історико-демографічний аналіз : автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.06 / Чернецький Євгеній Анатолійович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2010.  20 с.

Леміш Н. О. Організація діловодства в органах держаної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Леміш Наталія Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  20 с.

Михайленко Г. М. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.) : інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Михайленко Галина Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  20 с.

Рибаков Д. О. "Временник Івана Тимофієва" – пам’ятка російської історіографії XVII століття : атрибуція, текст та історичний контекст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рибаков Дмитро Олександрович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  20 с.

Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий як дослідник історії України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чермошенцева Наталя Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2009.  20 с.

Кондратенко О. Ю. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1044–1956) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кондратенко Олег Юрійович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  20 с.

Лазурко Л. М. Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографії останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лазурко Лідія Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  20 с.

Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Петрова Ірина Олександрівна ;Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  19 с.

Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система : засади функціонування, структура, зміст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Чекмарьова Любов Олександрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2008.  19 с.

Ладига Л. І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ладига Людмила Іванівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  20 с.

Лось В. Е. Історія греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. : джерелознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  20 с.

Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941–1951 рр.) : типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Максимчук Євген Спиридонович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  20 с.

Федоренко М. О. Джерела з історії церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872–1920 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Федоренко Михайло Олександрович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2007.  20 с.

Дорохіна Т. Ф. Часопис "Визвольний шлях" в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці. 1948–1991 рр : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Дорохіна Тамара Федорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  20 с.

Журжа І. В. Становлення та розвиток слов'янознавства в Університеті св. Володимира (1834–1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Журжа Ірина Валеріївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  20 с.

Кеда М. К. Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в історичну науку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кеда Марина Костянтинівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  20 с.

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825–2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Солодова Віра Владленівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2006.  19 с.

Антоненко І. Є. Керування документацією за кордоном : історія, законодавство, теоретичні основи та технології : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Антоненко Ірина Євгенівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Волкотруб Г. К. Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Волкотруб Ганна Кириліва ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Діденко Л. М. Документальні фонди музеїв Київщини : історія формування, склад, організація, використання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Діденко Людмила Михайлівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Загорецька Олена Михайлівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  16 с.

Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі : види, доступ, перспективи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Кисельова Алла Анатоліївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  19 с.

Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних установах України : становлення, технологія, організація, керування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Палеха Юрій Іванович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  18 с.

Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Приходько Людмила Федорівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  19 с.

Сельченкова С. В. Переліки документів у діловодстві : історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Сельченкова Світлана Вікторівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Музичний документ : визначення поняття, класифікація та методика описування (на прикладі творчої спадщини композитора Ю. С. Мейтуса (1903–1997) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України : науково-методичні засади, напрями та форми (1993–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Юдіна Лариса Миколаївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2005.  20 с.

Вербовий О. В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892–1943) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Вербовий Олексій Вікторович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  17 с.

Віслобоков К. А. «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743) : джерелознавчий та кодикологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Віслобоков Кирил Асенович ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  22 с.

Гринь О. В. Описи Новгород-Сіверського намісництва останньої чверті XVIII ст. : історія створення та інформаційний потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гринь Олена Володимирівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  19 с.

Клименко Т. А. Розвиток архівної справи на Черкащині (1919–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Клименко Тетяна Анатоліївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  20 с.

Купченко В. П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Купченко Віра Петрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  20 с.

Тельвак В. П. Михайло Грушевський – дослідник української історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Тельвак Вікторія Петрівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  20 с.

Філіппенко Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є. К. Рєдіна (1863–1908 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіппенко Ростислав Ігоревич ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2004.  18 с.

Винокурова Ф. А. Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941–1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Винокурова Фаїна Аврамівна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2003.  19 с.

Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Люта Тетяна Юріївна ; Держкомархів України, УНДІАСД.  К., 2003.  16 с.

Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.0.06 / Мага Ірина Миколаївна ; Держкомархів України, УДНДІАСД.  К., 2003.  19 с.

Павловська Н. П. В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Павловська Надія Павлівна ; Держкомархів України, УДНДІАСД.  К., 2003.  19 с.


Звіти про НДР

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко.  № держ. реєстрації 0119U002119.  Київ, 2019.  105 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко.  № держ. реєстрації 0118U003217.  Київ, 2018.  114 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко.  № держ. реєстрації 0117U000038.  Київ, 2017.  130 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко, С. Ю. Алексєєв. № 0116U003129.  Київ, 2016.  48 с.

Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Л. В. Дідух.  № 0115U000079.  Київ, 2015.  71 с.

Дослідження та аналіз зарубіжної періодики з питань архівної справи та документознавства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи А. А. Майстренко.  № 0114U001716.  Київ, 2014.  274 c.

Дослідження та аналіз міжнародних стандартів в сфері архівної справи та діловодства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Р. В. Романовський.  № 0114U001717.  Київ, 2014.  45 с.
Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]