Міжнародні зв'язки

Останнє десятиліття діяльності інституту позначено зміцненням творчих зв’язків із зарубіжними колегами: Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи (ВНДІДАС), Білоруським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи (БілНДІДАС). Тристоронню українсько-російсько-білоруську угоду про співпрацю в галузі архівознавства та документознавства було підписано 2 листопада 1999 р. Її предметом стали повномасштабна співпраця у здійсненні спільних науково-дослідних робіт, видання збірників документів та наукових праць, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, взаємне рецензування науково-дослідних робіт і дисертацій, інформування про планові роботи та заходи (конференції, семінари тощо), обмін бібліографічною і реферативною інформацією в галузі документознавства та архівної справи, а також науково-методичними розробками з усіх напрямків діяльності. Перепідписання тристороннього договору відбулося 25 листопада 2010 року під час XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Документація в інформаційному суспільстві: міжнародний досвід управління документами» (Москва, Російська Федерація).

Результатом плідної співпраці Інституту з Історико-архівним інститутом Російського державного гуманітарного університету стало видання у 2008 р. «Української архівної енциклопедії». Її актуальність полягає в узагальненні досягнень вітчизняної архівної науки й визначення її місця серед інших галузей історичної науки та суміжних дисциплін, репрезентації історичного досвіду українських архівів та їхніх видатних представників, з’ясування ролі архівістики України в світовому архівному просторі.

Спільно з Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини на підставі угоди, підписаної 1999 р., підготовлено збірник статей та документів про видатного історика, архівознавця, педагога М. В. Довнар-Запольського та укладено бібліографію та реєстр архівних фондів, у яких зберігаються документи про життя та діяльність М. В. Довнар-Запольського. Співробітники Інституту брали участь у Довнарівських читаннях (Речиця, Республіка Білорусь), а викладачі університету – в наукових конференціях, які проводилися на базі УНДІАСД.

З метою подальшого розвитку українсько-канадських наукових і культурних зв’язків 2007 року Інститутом було укладено договір про співпрацю з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Одна із статей договору передбачає виявлення документів архівної україніки в канадських архівах та підготовку спільного видання українською та англійською мовами «Архівна україніка в Канаді. Довідник». 2010 року вийшов друком комплексний довідник про документи української культурної спадщини та пов’язані з історією України і українців документи іноземного походження (архівну україніку), що відклалися у архівах, архівах-музеях та бібліотеках Канади (державних, громадських, приватних). Довідник став результатом плідної співпраці науковців Канадського інституту українських студій і Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. Видання вміщує відомості про склад та зміст документів архівної україніки, які зберігаються у 57 архівних установах Канади. Довідник також включає матеріали до бібліографії архівної україніки в Канаді; довідковий апарат складають покажчик імен, а також покажчик установ, організацій, церков. Презентація довідника відбулася у Посольстві Канади в Україні (м. Київ, Україна) та в Канадському інституті українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада).

Результативність наукової співпраці УНДІАСД із зарубіжними архівознавцями засвідчує й видавнича діяльність інституту. Для поширення наукових ідей у галузі архівної справи, публікації результатів наукових досліджень в галузі теорії та методики архівознавства, документознавства, спеціальних історичних дисциплін, публікації архівних документів 1996 р. було засновано науковий щорічник УНДІАСД «Студії з архівної справи та документознавства», 1998 р. – археографічний щорічник «Пам’ятки», 1999 р. – міжвідомчий науковий збірник «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство». Членами редакційних колегій цих видань є М. В. Ларін (ВНДІДАС), О. В. Алексєєва (Історико-архівний інститут Російського державного гуманітарного університету), А. Є. Рибаков, М. Ф. Шумейко (БілНДІДАС). У щорічнику «Студії з архівної справи та документознавства» спеціальний розділ присвячено питанням розвитку архівної справи в зарубіжних країнах, на сторінках періодичних видань інституту систематично друкуються статті російських, білоруських, польських, німецьких, канадських авторів.Хроніка:    2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |