Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2003 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 |


17 грудня 2003 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Ф.А. Винокурової за темою "Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр." та Т.Ю. Лютої за темою "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII-XІХ cт.". Членами спеціалізованої вченої ради одноголосно прийнято рішення про присудження Ф.А. Винокуровій та Т.Ю. Лютій вченого ступеня кандидата історичних наук.
2 грудня 2003 р.
Виступ завідувача відділу документознавства УДНДІАСД, д.і.н., професора С.Г. Кулешова з доповіддю "Про розроблення законопроекту про діловодство та інших підзаконних актів" на науково-практичному семінарі "Сучасні вимоги до організації діловодства формування архіву та забезпечення збереженості документів у політичних партіях України", що відбувся у Центральному державному архіві громадських об'єднань України.

Листопад 2003 року

25-26 листопада 2003 р.
У Москві відбулася Х Міжнародна конференція "Документація в інформаційному суспільстві: парадигми ХХІ століття", яку організували Росархів та ВНДІДАС. До програми конференції було включено виступи співробітників інституту: зав. відділу документознавства, д.і.н. с. Г. Кулешова та ст. наук. співробітника О. М. Загорецької.
18 листопада 2003 р.
згідно з наказом ВАК України від 18.11.2003 р. № 523 звільнено від обов'язків вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.846.01 к. і. н. В. В. Бездрабко та призначено на посаду вченого секретаря ради к. і. н. с. Л. Зворського, зав. сектора довідкового апарату та обліку документів УДНДІАСД.
10-12 листопада 2003 р.
У м. Мінську (Білорусь) відбулася IV Спільна конференція Євразійського регіонального відділення "Євразіка" Міжнародної Ради Архівів (МРА), Консультативна нарада голів архівних служб країн СНД і Міжнародна науково-практична конференція "Архіви і суспільство сьогодні", в яких взяла участь директор УДНДІАСД, д. і. н. І.Б. Матяш.

Жовтень 2003 року

24-25 жовтня 2003 р.
У м. Києві відбувся семінар "Сучасна архівна справа і діловодство", підготовлений Інформаційно-видавничим центром Української асоціації споживачів. У семінарі взяли участь співробітники інституту: заст. директора, к. і. н. Н.М. Христова та зав. відділу документознавства, д.і.н. С.Г. Кулешов.

Вересень 2003 року

29 вересня - 3 жовтня 2003 р.
У м. Хемніц (Німеччина) відбулося щорічне зібрання Товариства німецьких архівістів - 74-й Архівний день (Archivtag). В рамках Archivtag'у відбулася наукова конференція, присвячена сучасним проблемам розвитку архівної справи, виставка архівного обладнання та устаткування "Архівістика", зустріч зарубіжних гостей - представників спілок архівістів з Греції, Франції, Угорщини, Сербії та Чорногорії, України й інших країн. Учасникам було запропоновано різноманітну культурну програму. На запрошення Спілки німецьких архівістів в зібранні брали участь директор інституту, д. і. н. І.Б. Матяш та заст. директора, к. і. н. Н.М. Христова.
18-19 вересня 2003 р.
У м. Речиця Гомельської області (Білорусь) відбулися Четверті Міжнародні наукові Довнарівські читання, в яких взяла участь директор УДНДІАСД, д. і. н. І.Б. Матяш.
11-14 вересня 2003 року
В м. Львові відбувся Форум видавців, на якому було представлено нові видання Інституту, зокрема підручники: "Нариси історії архівної справи в Україні", "Архівознавство", "Хрестоматія з архівознавства" та ін. Рішенням журі Форуму колективну роботу "Нариси історії архівної справи в Україні" було відзначено грамотою у номінації "Підручник для вищої школи".
10 вересня 2003 р.
Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД. Було ухвалено рішення про рекомендацію до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни: Т. Ю. Лютої за темою "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII-XІХ cт." та Ф. А. Винокурової за темою "Фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.". Прийнято рішення про створення експертних комісій для розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Н.П. Павловської "В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст", І. М. Маги "Віктор Олександрович Романовський - історик і архівіст" та В. П. Тельвак "Михайло Грушевський - дослідник української історіографії".

Червень 2003 року

19 червня 2003 р.
Відбулося перше засідання спеціалізованої вченої ради УДНДІАСД. Було ухвалено рішення про відкриття спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в УДНДІАСД. Прийнято рішення про створення експертної комісії для розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня к. і. н. Т. Ю. Лютої за темою "Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII-XІХ cт."

Липень 2003 року

3 липня 2003 р.
Відбулося засідання Вченої ради. Було підведено підсумки роботи Інституту за перше півріччя 2003 р. Рада рекомендувала до друку роботу к.і.н. І. Симоненка "Губернські вчені архівні комісії: історіографічний огляд і бібліографічний покажчик". Затверджено справу галузевого стандарту "Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги".

Червень 2003 року

Вийшов з друку навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів "Хрестоматія з архівознавства", яким було завершено блок навчальних видань з архівознавства, підготовлених на базі УДНДІАСД: "Нариси історії архівної справи України" (К., 2002) та "Архівознавство" (К., 2002). Упорядкування видання здійснено провідними фахівцями у галузі архівознавства - д. і. н. І.Б. Матяш, д. і. н. Г. В. Боряком, д. і. н. Р. Я. Пирогом за науковою редакцією д. і. н. І.Б. Матяш. Посібник містить текст Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства. Хрестоматія доповнює та ілюструє основні положення підручника "Архівознавство" (К., 2002).

Травень 2003 року

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2003 р. №265 відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 р. №3 - 11/5 в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства створено спеціалізовану вчену раду К 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.10 - документознавство, архівознавство.
Головою спеціалізованої вченої ради призначено директора інституту, д. і. н. І.Б. Матяш, заступником голови - зав. відділу документознавства, д. і. н. с. Г. Кулешова, вченим секретарем - вченого секретаря інституту, к. і. н. В. В. Бездрабко. Членами спеціалізованої вченої ради стали: д.і.н. с. І. Білокінь, д.і.н. В. М. Волковинський, д.і.н. І. Н. Войцехівська, д.і.н. Л. А. Дубровіна, к.і.н. К. І. Климова, к.і.н. О. Б. Коваленко, к.пед.н. Л. П. Одинока, к.і.н. Г. В. Папакін, д.і.н. Р. Я. Пиріг, к.пед.н. В. В. Терно, к.і.н. Н.М. Христова, д.і.н. Г. М. Швецова-Водка.

Квітень 2003 року

згідно з наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р. (протокол № 112) в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства відкрито аспірантуру за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
23-24 квітня 2003 р.
У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" відбулась міжвузівська науково-практична конференція "Документознавство та інформаційна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку", в якій взяли участь зав. відділу документознавства УДНДІАСД, д.і.н. С.Г. Кулешов ("Документознавчі дослідження в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку") і вчений секретар УДНДІАСД, к.і.н. В. В. Бездрабко ("Наукові журнали: минуле, сучасне, майбутнє").
16-19 квітня 2003 р.
УДНДІАСД спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Я. Франка, Трускавецькою міською радою та ЗАТ "Трускавецькурорт" провели Міжнародну наукову конференцію "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції".

Березень 2003 року

Підбито підсумки роботи Організаційного комітету з підготовки та проведення Міжнародної наукової конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції". Всього до Оргкомітету було подано 169 заявок на участь у конференції, надіслано 153 доповіді. 70% тих, хто побажав стати учасником конференції, мають наукове звання.
Завершено роботу з підготовки до друку дев'ятого тому "Студій з архівної справи та документознавства", авторами якого стали 71 особа з числа учасників конференції.
Підготовлено до друку краєзнавчий бібліографічний покажчик "Трускавець" у серії "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки". Загальна кількість позицій - понад 2500 одиниць.
20 березня 2003 р.
Укладено договір про співпрацю Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з Херсонським державним університетом. Співробітництво передбачає проведення спільних науково-дослідних робіт у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства, документознавства та інформаційної діяльності, реалізацію видавничих проектів, обмін фаховою літературою, інформаційно-консультативні послуги та інші форми наукової комунікації.
18 березня 2003 р.
Укладено договір про співпрацю Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з Львівським національним університетом імені Івана Франка. Співробітництво передбачає проведення спільних науково-дослідних робіт у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства, документознавства та інформаційної діяльності, реалізацію видавничих проектів, обмін фаховою літературою, інформаційно-консультативні послуги та інші форми наукової комунікації.

Лютий 2003 року

Відбулася зустріч директора Інституту І.Б. Матяш з радником Посольства Румунії в Україні К. Іонеску. Обговорювалися питання підготовки спеціального випуску археографічного щорічника "Пам'ятки", присвяченого українсько-румунським зв'язкам, та участі румунських істориків-архівістів у роботі над "Архівною енциклопедією".

Січень 2003 року

Січень
Директора Інституту І.Б. Матяш включено до складу Колегії Державного комітету архівів України.
30 січня - 1 лютого 2003
участь співробітників Інституту у роботі ювілейної XV Міжнародної наукової конференції "Источниковедческая компаративистика и историческое построение" (В. В. Бездрабко; Москва).
28-29 січня 2003 р.
участь співробітників Інституту у роботі семінару в Європейському університеті з інформаційно-документаційного забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах (С.Г. Кулешов, Н.М. Христова, Київ);
23-25 січня 2003 р.
участь співробітників Інституту у роботі Міжнародної наукової конференції "Сангушківські читання" (В. В. Бездрабко; Славута).
23 січня 2003 р.
за ініціативи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Представництва в Україні Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва при Уряді Російської Федерації у конференцзалі Посольства Російської Федерації в Україні було проведено презентацію спеціального науково-публікаторського журналу "Исторический архив", присвяченого взаємозв'язкам Росії та України. У презентації взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні В. с. Черномирдін, Голова Держкомархіву України, д. і. н. Г.В. Боряк, директор УДНДІАСД, д. і. н. І.Б. Матяш, головний редактор журналу "Исторический архив", д. і. н. А. А. Чернобаєв, генеральний директор НБУВ акад. О. С. Онищенко та ін. Усі присутні відзначили важливість діалогу істориків обох держав. Обговорювалися перспективи дальшого співробітництва науковців та архівістів у рамках Року Росії в Україні. Було проведено прес-конференцію для журналістів.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]