Про засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву


04 березня 2020 р.

Завідувач сектора науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Ростислав Романовський та директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяли участь у роботі Нормативно-методичної комісії (далі - НМК) Укрдержархіву. Порядок денний включав питання розгляду першої редакції проєкту «Нормативів трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи». Із доповіддю - презентацією проєкту виступив науковий керівник означеної розробки Олександр Гаранін.

Проєкт «Нормативів трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи» було підготовлено в результаті виконання науково-дослідної роботи (далі - НДР) «Дослідження питань нормування праці науково-дослідних робіт у сфері архівної справи».

Поданий до обговорення проєкт Нормативів призначений для використання під час розрахунку трудомісткості та планування науково-дослідних робіт державних наукових установ, що проводять дослідження у сфері архівної справи на замовлення Укрдержархіву.

Означені Нормативи містять норми трудомісткості на основні види науково-дослідних, науково-організаційних, науково-експертних робіт, та робіт щодо підготовки наукових кадрів, які виконують працівники державних наукових установ, що проводять дослідження у сфері архівної справи.


Під час розроблення Нормативів використано:

1) матеріали вивчення організації праці та досвіду роботи наукових співробітників УНДІАСД;

2) планові та звітні дані щодо витрат праці за темами НДР, що виконувались УНДІАСД за період з 2005 по 2018 рр.;

3) дані експертних оцінок трудомісткості виконання робіт;

4) положення про структурні підрозділи та посадові інструкції співробітників УНДІАСД;

5) законодавчі та нормативні документи, що регулюють сферу наукової та науково-технічної діяльності


Проєкт Нормативів включає чотири розділи:

1) «Загальні положення», в якому визначено сферу застосування нормативів, наведено нормативну базу, на якій розроблялися ці нормативи, терміни та визначення понять;

2) «Методика визначення трудомісткості науково-дослідних робіт у сфері архівної справи», в якому подано одиниці виміру праці при нормуванні науково-дослідних робіт у сфері архівної справи, формули визначення трудомісткості НДР, систему поправних коефіцієнтів, які враховують складність та новизну виконання відповідного виду роботи, приклади розрахунку трудомісткості НДР;

3) «Організація праці», в якому визначено організаційно-технічні умови праці наукових співробітників, які виконують НДР у сфері архівної справи;

4) «Нормативна частина», в якій подані нормокарти на основні види наукових робіт у сфері архівної справи, в яких визначені етапи робіт, склад робіт, одиниці вимірювання робіт та показники норм. Розділ включає підрозділи: Науково-організаційна робота; Науково-дослідна робота; Підготування наукових кадрів, підвищення кваліфікації працівників архівних установ; Науково-експертна робота.


Запропоновані до розгляду «Нормативи трудомісткості» містять, зокрема, нормокарти на проведення НДР, за результатами виконання якої передбачено розроблення стратегічних документів. Наприклад: розвитку архівної справи, галузевої науки (концепцій, стратегій, програм); національного стандарту України; національного класифікатора управлінської документації; довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; збірника уніфікованих форм документів; схеми класифікації; правил; норм праці; примірних і типових номенклатур справ; типових і галузевих переліків документів; методичних рекомендацій; підготування монографії, навчального посібника, науково-методичного посібника, аналітичного огляду, термінологічного словника, довідкового видання тощо.

Типові етапи виконання НДР у сфері архівної справи визначені з урахуванням вимог ДСТУ 3973 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», «Основних положень організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України» та досвіду роботи УНДІАСД.

Більшістю голосів НМК Укрддержархіву проєкт Нормативів було схвалено та рекомендовано до подальшої роботи, відповідно до Технічного завдання до означеної НДР.Фотозвітна головну »