Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

До користувачів Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства

В Україні у межах загальнодержавної системи науково-технічної інформації була створена Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГСНТІ АСД).

Виконання функцій Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД) з 1977 р. були покладені на Науково-довідкову бібліотеку Центральних державних архівів. Згодом, функції ГЦНТІ АСД були передані Українському науково-дослідному інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) та його підрозділу – сектору науково-технічної інформації та Довідково-інформаційному фонду (ДІФ).

У контексті реалізації концепції інформатизації архівної справи та унормування різних напрямів діяльності в галузі архівної справи та діловодства, у тому числі процесу інформаційного забезпечення діяльності архівних установ, велике значення має розроблений в 2004 р. УНДІАСД галузевий стандарт «Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування» (Автори розробки: С. Кулешов, д. і. н. (керівник розробки); Л. Одинока, к. пед. н. (відповідальний виконавець); А. Батрак; Р. Романовський).

Дія цього стандарту як нормативного документа поширюється на архівні установи, що знаходяться у сфері управління Державної архівної служби України (Укрдержархів), інші архівні установи, юридичні та фізичні особи, які будуть реалізовувати функції ГСНТІ або будуть її абонентами.

Згідно стандарту до ГСНТІ АСД структурно входять:

– ГЦНТІ АСД;

– служби науково-технічної інформації архівних установ;

– Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ.

Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства є складовою Галузевої системи науково-технічної інформації

Головним завданням ГЦНТІ АСД є вивчення та аналітико-синтетичне опрацювання інформаційного потоку з питань архівної справи та документознавства, неопублікованих документів, що надходять до ДІФу; підготовка на їх основі аналітичної реферативної, оглядової, бібліографічної інформації; забезпечення працівників державних архівних установ науковою інформацією з проблем архівної справи, документознавства та інших суміжних дисциплін.

Інформаційна та бібліографічна робота інституту та ГЦНТІ АСД проводиться в декількох напрямах:

– інформаційна;

– довідково-бібліографічна;

– науково-видавнича;

– організаційна робота, у тому числі забезпечення діяльності ДІФу.

Одним з основних напрямів діяльності ГЦНТІ є інформаційна та довідково-бібліографічна робота.

Для оперативного інформування з 2001 р. ГЦНТІ випускає інформаційно-бібліографічні бюлетені, а також низку ретроспективних бібліографічних покажчиків – тематичних, персональних, спеціалізованих (наприклад, видання УНДІАСД), нових надходжень до ДІФу тощо.

Бюлетень ГЦНТІ АСД призначений для інформаційного забезпечення основних напрямів діяльності архівних установ. Випуски Бюлетеня мають тематичне спрямування, включають інформаційно-аналітичні огляди з актуальних проблем архівної справи та документознавства, а також реферативну, оглядову та бібліографічну інформацію, що стосується розвитку архівної справи та документознавства в Україні та світі. Зокрема, у випусках Бюлетеня представлено інформацію про науково-методичні розробки державних архівів України, що надійшли до ДІФу за певний період, реферативну інформацію про нові фахові зарубіжні видання, матеріали до бібліографії з проблем зарубіжного та вітчизняного архівознавства, оглядову інформацію про проведені вітчизняні та зарубіжні конференції з проблем архівної справи та документознавства, анонси майбутніх наукових форумів тощо.

ГЦНТІ підготовлено низку тематичних випусків Бюлетеня:

Вип. 2 – «Бібліографічний покажчик видань з документознавства (1975–1995)» включає в себе близько 500 найменувань літератури з питань теорії документознавства; загальних проблем організації діловодства; організації діловодства в державних органах, установах, організаціях, підприємствах; уніфікації та стандартизації документів, документної лінгвістики; підготовки різних видів документів; механізації та автоматизації діловодства; комп’ютерного діловодства.

Вип. 3 – «Збереження документальних фондів: архіви, музеї, бібліотеки» містить відомості про окремі видання, статті та повідомлення з питань розроблення та удосконалення засобів зберігання, біозахисту, реставрації, консервації документів, механізації та автоматизації роботи з документами, які вийшли впродовж 1991–2001 рр.

Покажчик містить 990 позицій (у тому числі близько 300 іноземними мовами), що структуровані за такими тематичними розділами: загальні проблеми зберігання документів; моніторинг стану збереженності документів; документи з паперовими носіями; фотодокументи; збереження документів на плівкових носіях; документи на інших носіях; безпека праці; будівництво та технічне оснащення архівів; підготовка кадрів у галузі збереженості документів.

Видання дає можливість спеціалістам різного профілю (архівістам, співробітникам бібліотек, музеїв, реставраторам, історикам, науковцям, викладачам навчальних закладів) ознайомитися з сучасним станом наукових досліджень та практичних розробок у галузі забезпечення збереження архівних фондів.

У зв’язку з розгортанням досліджень проблем функціонування і зберігання електронних документів сектором науково-технічної інформації підготовлено репрезентативну бібліографічну інформацію з даної проблеми – «Електронний документ та електронний документообіг» – випуск 7 Бюлетеня.

На замовлення Держкомархіву України (з 2010 р. – Укрдержархів) колектив наукових працівників УНДІАСД підготував тематичний покажчик «Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні, та зарубіжні видання українознавчої тематики» (вип. 8).

Покажчик включає відомості про більш як 200 видань історичної тематики. Зокрема, видання державних архівних установ України, установ НАН України, навчальних закладів, музеїв та інших установ, зарубіжні видання українознавчої тематики.

Нормативно-методичні розробки архівних установ України за 2007–2009 рр. та 2010–2012 рр. проаналізовано в 11 та 20 вип. Бюлетеня. Аналітичний та статистичний аналіз нормативно-методичних розробок проведено за декількома параметрами: в хронологічному, тематичному, регіональному, типо-видовому, що знайшло відображення в структурі Бюлетеня, таблицях, діаграмах.

Ряд випусків Бюлетеня містять систематичні покажчики змісту періодичних видань УНДІАСД: «Студії з архівної справи та документознавства» (вип. 10, 21), «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (вип. 14).

Актуальним проблемам розвитку стандартизації у сфері архівної справи та керування документаційними процесами присвячений 23 вип. Бюлетеня, який включає інформаційно-аналітичний огляд «Розвиток стандартизації у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: міжнародний досвід та українська практика», перелік міжнародних стандартів у цій сфері, матеріали до бібліографії з досліджуваної проблеми.

24 вип. Бюлетеня містить інформаційно-аналітичний огляд сучасного стану нормативно-правового забезпечення електронного документообігу та матеріали до бібліографії з проблем архівознавства та архівної справи в Україні за 2014 р.

Відродження інститутом кращих традицій вітчизняної архівістики позначилося дослідженням архівних та бібліографічних джерел української історичної думки, започаткуванням серійних видань.

Із 1998 р. почала виходити серія «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки». В редколегію серії було включено працівників ГЦНТІ – Л. П. Одинока (головний редактор), Р. В. Романовський (відповідальний секретар), С. С. Артамонова.

Ряд напрацювань ГЦНТІ АСД було оприлюднено в цій серії. Так, до 10-річчя УНДІАСД підготовлено бібліографічний покажчик (вип. 10), до якого включено відомості про всі видання інституту, а також про індивідуальні праці співробітників за час їх роботи в інституті, публікації про діяльність інституту. Окремими розділами у покажчику подано також відомості про конференції і семінари за участю співробітників інституту; дисертації, захищені в Спеціалізованій Вченій Раді УНДІАСД; електронні публікації видань УНДІАСД (всього – 770 бібліографознавчих записів).

Розбудова державності в незалежній Україні, підвищена увага української громадськості до питань збереження і вивчення своєї історичної та культурної спадщини, охорона культурних цінностей, їх повернення та реституція поставили як нагальне завдання – підготовку відповідного бібліографічного покажчика. Вип. 12 (2006 р.) у серії «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки» «Україна в міжнародній правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної архівної спадщини» подає відомості про міжнародні документи, акти законодавства України, монографії, статті, бібліографічні матеріали з питань охорони, повернення, реституції культурних цінностей та спільної архівної спадщини. В покажчику зібрано і детально систематизовано 1045 бібліографічних записів.

У 2007 р. архівна справа відзначила 90-річчя створення архівних установ України. В серії «Архівознавчі та бібліографічні джерела української історичної науки» (вип. 13, 2007 р.) ГЦНТІ підготовлено бібліографічний покажчик «Видання державних архівних установ України. 1991–2006 рр.» (близько 900 бібліографічних записів).

До 90-річчя започаткування Української дипломатичної служби (грудень 2007 р.) підготовлено ряд видань: каталог виставки архівних документів та раритетних видань «Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені», а також бібліографічний покажчик «Українська дипломатія 1917–2007 рр.».

Суспільно-політичне життя країни, відзначення важливих національних, культурних та професійних дат і подій, вимагало від інституту та ГЦНТІ АСД відповіді на виклики часу актуальними за тематикою науковими, науково-методичними працями, аналітичними оглядами, бібліографічними виданнями.

Так, за дорученням Держкомархіву України, Державної архівної служби України (Укрдержархів) та на замовлення окремих архівів підготовлено низку аналітичних оглядів та довідок, зокрема:

– «Організація зберігання документальних фондів (національних архівних фондів) у системі архівних установ інших держав, зокрема, постійного чи тимчасового зберігання (до передавання до вищої ланки) зберігання документів у нижній ланці системи, на рівні району, міста: огляд».

– «Історія становлення президентських бібліотек».

– «Про документальні публікації українських архівів про голодомор 1932–1933 рр., 1990–2007 рр.»

– «Електронні архівні ресурси, можливості та проблеми».

– «Бібліографія публікацій про Степана Бандеру».

– «Огляд праць дослідників, що вивчали життя та політичну діяльність С. Бандери на підставі архівних документів».

– «Джерелознавчий та історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених постаті М. Гоголя».

– «Міграції населення між Україною та Польщею у XIX – початку XXI ст.: огляд документальних публікацій, наукових праць та архівних фондів».

– «Архівні установи України як чинник збереження та формування історичної пам’яті та національної ідентичності».

– «Історіографічний огляд українських та зарубіжних видань, присвячених знаковим подіям українського національно-політичного руху кінця 80-х – 90-х років XX століття» (до 20-річчя Народного руху України).

– «Джерелознавчий та історіографічний огляд видань, присвячених історії розвитку українського конституціоналізму (до 15-ліття прийняття Конституції України)».

– «Органи управління архівною справою в країнах світу».

– «Науково-аналітичний огляд зарубіжної періодики з питань архівної справи та документознавства».

– «Науково-аналітичний огляд міжнародних стандартів у сфері архівної справи та діловодства».

Основною структурною та інформаційною базою ГЦНТІ є центральний галузевий ДІФ з архівної справи та документознавства, який формується відповідно до Стандарту та Положення про довідково-інформаційний фонд ГЦНТІ.

ГЦНТІ і ДІФ організовують постійно виставки: «Видання УНДІАСД», «Нові надходження до ДІФу», тематичні – до конференцій, семінарів; проводять консультації з питань законодавчих та нормативних документів, стандартів з архівної справи та документознавства; ведуть тематичні картотеки; підтримують тісний зв’язок із державними архівами України, виконують їхні замовлення на видання УНДIАСД; отримують від державних архівів нормативно-методичні розробки.

Систематично здійснюється інформаційне обслуговування фахівців архівної галузі:

– видача літератури з фонду ДІФ;

– тематичний підбір публікацій;

– оформлення списків літератури до досліджень та інших питань;

– виконуються довідки за замовленнями користувачів архівної сфери тощо.

ГЦНТІ постійно здійснює інформаційно-бібліографічний супровід та бібліографічне редагування видань УНДІАСД, зокрема таких фундаментальних видань: «Архівні установи України Т. 1–2», «Українські архівісти: біобібліографічний довідник», «Українська архівна енциклопедія», міжвідомчий збірник наукових праць «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство», науковий щорічник «Студії з архівної справи та документознавства», археографічний щорічник «Пам’ятки».

ГЦНТІ бере участь у Міжнародних книжкових ярмарках (із презентацією видань УНДІАСД), проводить консультації авторів статей у виданнях УНДІАСД щодо визначення індексів УДК, індексування видань інституту та Укрдержархіву.

Відзначимо, що традиційно до науково-практичних конференцій, семінарів ГЦНТІ готує не тільки тематичні виставки, бібліографічні списки, а й ґрунтовні бібліографічні покажчики. Так, до конференції «Архівна та бібліотечна справа доби визвольних змагань в Україні (1917–1921)» видано каталог книжкової виставки. До Міжнародної конференції «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції», проведеної інститутом у 2003 р. в контексті «Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 р.», видано краєзнавчий бібліографічний покажчик «Трускавець» (упорядники – І. Матяш, Л. Одинока, Р. Романовський, І. Скибак); в якому засобами бібліографії показана багатовікова історія міста Трускавця.

У покажчику за досить деталізованою структурою (за схемою Державної історичної бібліотеки України) представлено значний масив літературних джерел з історії міста-курорту від перших публікацій про нього до 2003 р. (всього 2728 позицій).

Працівниками ГЦНТІ підготовлено методичні рекомендації «Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність» (2012), що мають важливе значення для організації інформаційного забезпечення основних напрямів діяльності державних архівних установ України. У методичних рекомендаціях представлено основні напрями діяльності служб науково-технічної інформації державних архівних установ України, визначено форми і методи їх інформаційної, науково-методичної роботи та довідково-інформаційного обслуговування. Подано рекомендації щодо організації ДІФу служби науково-технічної інформації архіву.


Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства: 1 | 2 | 3 | 4 | 5–6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]