Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Вчена рада

СкладЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора УНДІАСД
від 17.02.2023 № 13

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) є колегіальним органом управління науково-дослідною, науково-видавничою та науково-організаційною діяльністю УНДІАСД, що виконує консультативно-дорадчі функції.

1.2. У своїй діяльності вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, Положенням про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства, наказами Міністерства юстиції України і Державної архівної служби України (Укрдержархів), іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, Статутом УНДІАСД і цим Положенням.

1.3. Положення про вчену раду схвалюється вченою радою та затверджується наказом директора УНДІАСД.

2. Склад вченої ради

2.1. До складу вченої ради УНДІАСД входять наукові працівники УНДІАСД та можуть залучатися провідні фахівці Укрдержархіву, Національної академії наук України, закладів вищої освіти та інших профільних установ, які подали письмову згоду на включення їх до вченої ради УНДІАСД.

2.2. Кількісний склад вченої ради УНДІАСД визначається Статутом УНДІАСД і становить 15 осіб: директор, заступник директора з наукової роботи та учений секретар УНДІАСД є членами вченої ради за посадою; троє членів вченої ради призначаються наказом директора УНДІАСД; дев’ять членів вченої ради обираються колективом наукових працівників УНДІАСД.

2.3. Вчену раду очолює голова, якого обирають таємним голосуванням із числа членів вченої ради УНДІАСД на строк її діяльності.

2.4. За поданням голови вчена рада УНДІАСД таємним голосуванням обирає із числа членів вченої ради заступника голови та секретаря вченої ради.

2.5. У разі припинення повноважень голови, заступника голови або секретаря вченої ради обрання нових осіб на ці посади відбувається на черговому засіданні вченої ради.

2.6. Персональний склад вченої ради затверджується наказом директора УНДІАСД строком на 5 років.

2.7. Дострокові вибори членів вченої ради від колективу наукових працівників УНДІАСД відбуваються за рішенням вченої ради не менше 2/3 її складу.

2.8. Члени вченої ради можуть бути виключені з її складу рішенням вченої ради, затвердженим наказом директора УНДІАСД у разі:

 • подання на ім’я голови вченої ради заяви про вихід зі складу вченої ради;
 • пропусків 75% засідань вченої ради без поважних причин упродовж року.

3. Основні завдання і функції вченої ради

3.1. Основними завданнями вченої ради є:

 • визначення стратегії розвитку УНДІАСД та перспективних напрямів його діяльності;
 • прогнозування наукових досліджень у галузі архівознавства та документознавства;
 • розгляд і оцінка результатів науково-дослідної, науково-видавничої та науково-організаційної діяльності УНДІАСД.

3.2. Відповідно до покладених на неї завдань вчена рада:

 • здійснює наукову оцінку тематики та результатів науково-дослідної роботи УНДІАСД;
 • розглядає річні тематичні плани замовлень наукових робіт у сфері архівної справи;
 • розглядає питання удосконалення та розвитку структури УНДІАСД;
 • затверджує теми дисертаційних досліджень здобувачів ступеня доктора філософії, доктора наук та призначає їх наукових керівників (консультантів);
 • затверджує результати атестації наукових працівників та конкурсу на вакантні посади наукових працівників УНДІАСД;
 • висуває вагомі наукові праці на здобуття і присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • у межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння науковим працівникам УНДІАСД вчених звань професора, старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності вчених, порушує клопотання про присвоєння почесних звань;
 • висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;
 • ухвалює до друку підготовлені науковими працівниками наукові, науково-довідкові видання, чергові томи періодичних і продовжуваних видань та інші наукові праці;
 • у межах своєї компетенції розглядає і надає висновки щодо навчальних планів закладів вищої освіти, які готують фахівців з інформаційної, бібліотечної, архівної справи та документознавства;
 • розглядає питання міжнародного наукового співробітництва УНДІАСД;
 • рекомендує наукових працівників УНДІАСД до аспірантури та докторантури;
 • розглядає питання про надання творчих відпусток науковим працівникам УНДІАСД;
 • розглядає та схвалює річні звіти про виконання тематичних планів замовлень наукових робіт у сфері архівної справи;
 • вирішує інші питання діяльності УНДІАСД, визначені його Статутом.

4. Права Вченої ради

4.1. Вчена рада УНДІАСД має право:

 • вносити пропозиції керівництву Укрдержархіву з питань оптимізації діяльності УНДІАСД;
 • проводити, за потреби, спільні засідання із науково-дорадчими органами архівних, наукових та інших установ;
 • отримувати від архівних і наукових установ, закладів вищої освіти, структурних підрозділів Укрдержархіву висновки, відгуки та пропозиції із питань, які стосуються компетенції вченої ради та документів, що розглядаються;
 • залучати для розгляду окремих питань учених і фахівців, які не є членами вченої ради.

5. Організація роботи вченої ради

5.1. Діяльність вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, який схвалюється на засіданні вченої ради та затверджується директором УНДІАСД.

5.2. План роботи вченої ради формується на основі Тематичного плану замовлення наукових робіт у сфері архівної справи, інших планів науково-організаційної роботи Укрдержархіву та УНДІАСД, з урахуванням рішень колегії Укрдержархіву, умотивованих пропозицій архівних установ, окремих членів вченої ради.

5.3. Засідання вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

5.4. Перед відкриттям кожного засідання вченої ради усі члени вченої ради зобов’язані зареєструватися власноручним підписом або за допомогою автоматизованої електронної системи.

5.5. Засідання вченої ради проводить голова, а за його відсутності – заступник голови вченої ради. За відсутності голови та заступника голови вченої ради засідання проводить секретар вченої ради.

У разі відсутності голови, заступника голови та секретаря вченої ради обов’язки голови та секретаря покладаються наказом директора УНДІАСД на інших членів вченої ради.

5.6. За рішенням голови вченої ради її засідання можуть проводитися у режимі інтернет-відеоконференції (віддаленого доступу), коли нормативно визначені умови діяльності УНДІАСД унеможливлюють тривалий час проводити будь-які заходи в режимі безпосередньої зустрічі членів вченої ради в одному місці та за умови наявності технічного забезпечення учасників засідання засобами комунікацій, що дозволяють чути і бачити всіх учасників засідання, які знаходяться у різних місцях, у режимі реального часу, з можливістю здійснення, за потреби, аудіо- та відеофіксації заходу.

5.7. Члени вченої ради беруть участь у її засіданнях особисто та не мають права делегувати свої повноваження іншим особам та членам вченої ради.

Членам вченої ради, які з об’єктивних причин не можуть безпосередньо бути присутніми в місці проведення засідання, дозволяється брати участь у засіданні в режимі інтернет-конференції (віддаленого доступу), за умови забезпечення їх технічними засобами комунікацій, що дозволяють чути і бачити всіх учасників засідання.

5.8. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам УНДІАСД вчених звань, де обов’язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

5.9. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам УНДІАСД вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше як 3/4 присутніх членів вченої ради. Рішення приймають відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.

5.10. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки або за допомогою автоматизованої електронної системи з фіксацією результатів голосування (поіменне).

5.11. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня або за допомогою автоматизованої електронної системи без фіксації особи члена вченої ради.

5.12. Якщо засідання вченої ради проводиться із використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу, таємне голосування проводиться із використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність та верифікованість такого голосування. Програмне забезпечення (засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням вченої ради.

5.13. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

5.14. Матеріали для засідання вченої ради подають секретарю вченої ради не пізніше ніж за 4 дні до засідання.

5.15. Секретар вченої ради ознайомлює членів вченої ради та інших зацікавлених осіб із матеріалами, що мають розглядатися на засіданні, не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

5.16. Доповідачі напередодні або після закінчення засідання вченої ради зобов’язані надати секретареві вченої ради тексти своїх доповідей.

5.17. Засідання вченої ради оформлюється протоколом за підписами голови та секретаря вченої ради. Секретар вченої ради оформлює протокол засідання вченої ради упродовж 10 днів після завершення засідання.

5.18. Секретар вченої ради здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, організовує проведення засідань, веде протоколи та контролює виконання її рішень.

5.19. Витрати, пов’язані з діяльністю вченої ради, здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом УНДІАСД.

5.20. Зміни та доповнення до Положення про вчену раду УНДІАСД здійснюють з ініціативи голови, заступника голови, секретаря або членів вченої ради.
СХВАЛЕНО
Протокол засідання
вченої ради УНДІАСД
17.02.2023 № 1Склад


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]