• Головна сторінка
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Положення про Вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

1 Загальні положення

1.1 Вчена рада Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-видавничою та науково-організаційною діяльністю інституту.

1.2 У своїй діяльності вчена рада керується Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, іншими нормативними актами у сфері діяльності наукових установ, наказами та вказівками Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, статутом УНДІАСД та цим Положенням.

1.3 Положення про вчену раду затверджує директор інституту.

1.4 Три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників інституту, а решта її членів призначається наказом директора.

1.5 Директор інституту, його заступники і учений секретар є членами вченої ради інституту за посадою.

1.6 Крім співробітників інституту до складу вченої ради можуть залучатися провідні фахівці Державної архівної служби України, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів та інших профільних інституцій.

1.7 Голова ради, його заступник та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

1.8 Кількісний склад членів вченої ради інституту визначається статутом і становить 15 осіб.

1.9 Персональний склад вченої ради інституту затверджується наказом директора інституту терміном на 3 роки.

2 Основні завдання і функції вченої ради

2.1 Основними завданнями вченої ради є:

 • визначення стратегії розвитку УНДІАСД та перспективних напрямів діяльності інституту;
 • прогнозування наукових досліджень в галузі архівознавства та документознавства;
 • розгляд і оцінка результатів наукової, видавничої та науково-організаційної діяльності інституту.

2.2 Відповідно до покладених на неї завдань вчена рада:

 • здійснює наукову оцінку тематики та результатів науково-дослідної роботи інституту;
 • розглядає та схвалює річні тематичні плани науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД;
 • розглядає питання удосконалення та розвитку структури УНДІАСД;
 • затверджує теми дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, та призначає їх наукових керівників (консультантів);
 • затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, здобувачів УНДІАСД, результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників інституту;
 • висуває вагомі наукові праці на здобуття для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння співробітникам інституту вчених звань професора та старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності вчених, та порушує клопотання про присвоєння почесних звань;
 • висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;
 • ухвалює до друку підготовлені співробітниками інституту монографії, науково-довідкові видання, чергові томи періодичних і продовжуваних видань та інші науково-дослідні праці;
 • у межах своєї компетенції розглядає і надає висновки щодо паспорту наукової спеціальності «документознавство, архівознавство», навчальних планів вищих навчальних закладів з підготовки документознавців та архівознавців;
 • розглядає питання міжнародного наукового співробітництва інституту;
 • рекомендує співробітників інституту до аспірантури;
 • розглядає питання про надання творчих відпусток співробітникам інституту;
 • розглядає питання щодо підготовки рекомендацій та клопотань до керівників архівних установ з приводу надання творчих відпусток співробітникам архівних установ для закінчення ними дисертацій на здобуття наукових ступенів, для написання підручника, а також монографії, довідника, будь-якої наукової праці;
 • розглядає та схвалює річні звіти про виконання тематичних планів науково-дослідних робіт та фінансових планів інституту;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 • погоджує перелік посад співробітників УНДІАСД, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;
 • вирішує будь-які інші питання, визначені статутом УНДІАСД та/або науковим, трудовим, архівним законодавством.

3 Права Вченої ради

3.1 Вносити пропозиції керівництву Державної архівної служби України з питань оптимізації діяльності інституту.

3.2 Проводити в разі необхідності спільні засідання з науково-дорадчими органами архівних, наукових та інших установ.

3.3 Отримувати від державних архівних установ, наукових закладів, структурних підрозділів Державної архівної служби України висновки, відзиви і пропозиції з питань, які стосуються компетенції вченої ради та документів, що розглядаються.

3.4 Залучати для розгляду окремих питань учених і спеціалістів, як не є членами вченої ради.

4 Організація роботи вченої ради

4.1 Діяльність вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, затвердженого директором інституту.

4.2 План роботи вченої ради формується на основі плану науково-організаційної роботи інституту, з урахуванням плану основних заходів Державної архівної служби України, наказів і рішень колегії Державної архівної служби України, умотивованих пропозицій архівних установ, окремих членів вченої ради.

4.3 Засідання вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.4 Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених звань та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

4.5 Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше як 3/4 присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.

4.6 Засідання вченої ради оформлюється протоколами за підписами головуючого на засіданні та секретаря ради. Витяги з протоколів, у разі необхідності, направляються закладам, організаціям, окремим особам.

4.7 Секретар вченої ради здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, організовує проведення засідань, веде протоколи та контролює виконання її рішень.

4.8 Матеріали для засідання вченої ради подаються секретарю вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

4.9 Секретар вченої ради ознайомлює членів ради та інших зацікавлених осіб з матеріалами, що мають розглядатися на черговому засіданні, не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

4.10 Витрати, пов’язані з діяльністю вченої ради, здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом інституту.Склад | Діяльність


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua