Положення про Вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

1 Загальні положення

1.1 Вчена рада Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-видавничою та науково-організаційною діяльністю інституту.

1.2 У своїй діяльності вчена рада керується Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, іншими нормативними актами у сфері діяльності наукових установ, наказами та вказівками Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, статутом УНДІАСД та цим Положенням.

1.3 Положення про вчену раду затверджує директор інституту.

1.4 Три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників інституту, а решта її членів призначається наказом директора.

1.5 Директор інституту, його заступники і учений секретар є членами вченої ради інституту за посадою.

1.6 Крім співробітників інституту до складу вченої ради можуть залучатися провідні фахівці Державної архівної служби України, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів та інших профільних інституцій.

1.7 Голова ради, його заступник та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

1.8 Кількісний склад членів вченої ради інституту визначається статутом і становить 15 осіб.

1.9 Персональний склад вченої ради інституту затверджується наказом директора інституту терміном на 3 роки.

2 Основні завдання і функції вченої ради

2.1 Основними завданнями вченої ради є:

2.2 Відповідно до покладених на неї завдань вчена рада:

3 Права Вченої ради

3.1 Вносити пропозиції керівництву Державної архівної служби України з питань оптимізації діяльності інституту.

3.2 Проводити в разі необхідності спільні засідання з науково-дорадчими органами архівних, наукових та інших установ.

3.3 Отримувати від державних архівних установ, наукових закладів, структурних підрозділів Державної архівної служби України висновки, відзиви і пропозиції з питань, які стосуються компетенції вченої ради та документів, що розглядаються.

3.4 Залучати для розгляду окремих питань учених і спеціалістів, як не є членами вченої ради.

4 Організація роботи вченої ради

4.1 Діяльність вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, затвердженого директором інституту.

4.2 План роботи вченої ради формується на основі плану науково-організаційної роботи інституту, з урахуванням плану основних заходів Державної архівної служби України, наказів і рішень колегії Державної архівної служби України, умотивованих пропозицій архівних установ, окремих членів вченої ради.

4.3 Засідання вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.4 Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених звань та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

4.5 Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше як 3/4 присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.

4.6 Засідання вченої ради оформлюється протоколами за підписами головуючого на засіданні та секретаря ради. Витяги з протоколів, у разі необхідності, направляються закладам, організаціям, окремим особам.

4.7 Секретар вченої ради здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, організовує проведення засідань, веде протоколи та контролює виконання її рішень.

4.8 Матеріали для засідання вченої ради подаються секретарю вченої ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

4.9 Секретар вченої ради ознайомлює членів ради та інших зацікавлених осіб з матеріалами, що мають розглядатися на черговому засіданні, не пізніше ніж за 7 днів до засідання.

4.10 Витрати, пов’язані з діяльністю вченої ради, здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом інституту.Склад | Діяльність