ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

1 Загальні положення

1.1. Вчена рада Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) є колегіальним органом управління науковою, науково-видавничою та науково-організаційною діяльністю інституту.

1.2. У своїй діяльності вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, Положенням про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства, іншими нормативними актами у сфері діяльності наукових установ, наказами та вказівками Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), статутом УНДІАСД та цим Положенням.

1.3. Положення про вчену раду схвалює вчена рада та затверджує директор інституту.

1.4. Три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників інституту, а решта її членів призначається наказом директора.

1.5. Директор інституту, його заступник і вчений секретар інституту є членами вченої ради інституту за посадою.

1.6. Крім наукових працівників інституту, до складу вченої ради можуть залучатися провідні фахівці Укрдержархіву, Національної академії наук України, закладів вищої освіти та інших профільних інституцій.

1.7. Голова ради, його заступник та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням із числа її членів.

1.8. Кількісний склад членів вченої ради інституту визначається статутом і становить 15 осіб.

1.9. Персональний склад вченої ради інституту затверджується наказом директора інституту терміном на 5 років.

2. Основні завдання і функції вченої ради

2.1. Основними завданнями вченої ради є:

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань вчена рада:

3 Права Вченої ради

3.1. Вносити пропозиції керівництву Укрдержархіву з питань оптимізації діяльності інституту.

3.2. Проводити, за потреби, спільні засідання з науково-дорадчими органами архівних, наукових та інших установ.

3.3. Отримувати від державних архівних установ, наукових закладів, структурних підрозділів Укрдержархіву висновки, відзиви і пропозиції з питань, які стосуються компетенції вченої ради та документів, що розглядаються.

3.4. Залучати для розгляду окремих питань учених і спеціалістів, які не є членами вченої ради.

3.5. Регламентувати роботу інституту у штатному та позаштатному режимі.

4. Організація роботи вченої ради

4.1. Діяльність вченої ради здійснюється відповідно до плану її роботи, який схвалюється на засіданні вченої ради та затверджується директором інституту.

4.2. План роботи вченої ради формується на основі Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи та страхового фонду документації, Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що виконуватимуться науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління Державної архівної служби України, за рахунок коштів державного бюджету, інших планів науково-організаційної роботи Укрдержархіву та УНДІАСД, з урахуванням рішень колегії Укрдержархіву, умотивованих пропозицій архівних установ, окремих членів вченої ради.

4.3. Засідання вченої ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.4. Перед відкриттям кожного засідання вченої ради усі члени вченої ради зобов'язані зареєструватися власноручним підписом або за допомогою автоматизованої електронної системи.

4.5. Засідання вченої ради проводить голова вченої ради, а за його відсутності – заступник голови вченої ради. У разі відсутності вченого секретаря, його обов'язки покладаються наказом директора інституту на іншого члена вченої ради.

За відсутності голови вченої ради та його заступника засідання проводить учений секретар. У такому разі обов'язки вченого секретаря вченої ради покладаються наказом директора інституту на іншого члена вченої ради.

У разі відсутності голови вченої ради, його заступника та вченого секретаря обов'язки головуючого та вченого секретаря покладаються наказом директора інституту на інших членів вченої ради.

4.6. За рішенням голови вченої ради засідання вченої ради може проводитися у режимі Інтернет-відеоконференції (віддаленого доступу), коли нормативно визначені умови діяльності інституту унеможливлюють тривалий час проводити будь-які заходи в режимі безпосередньої зустрічі членів вченої ради в одному місці та за умови наявності технічного забезпечення учасників засідання засобами комунікацій, що дозволяють чути і бачити всіх учасників засідання, які знаходяться в різних місцях, у режимі реального часу, з можливістю здійснення за потреби аудіо- та відеофіксації заходу.

4.7. Членам вченої ради, які з об'єктивних причин не можуть безпосередньо бути присутніми у місці проведення засідання, дозволяється брати участь у засіданні в режимі інтернет-конференції (віддаленого доступу), за умови забезпечення їх технічними засобами комунікацій, що дозволяють чути і бачити всіх учасників засідання.

4.8. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей, порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених звань та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.

4.9. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради, крім випадків порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених звань, де рішення вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше як 3/4 присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.

4.10. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки або за допомогою автоматизованої електронної системи з фіксацією результатів голосування (поіменне).

4.11. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня або за допомогою автоматизованої електронної системи без фіксації особи члена вченої ради.

4.12. Якщо засідання вченої ради проводиться з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, таємне голосування проводиться з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування. Програмне забезпечення (засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням вченої ради.

4.13. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради інституту, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

4.14. Засідання вченої ради оформлюється протоколами за підписами головуючого на засіданні та секретаря ради. Витяги з протоколів, у разі необхідності, направляються закладам, організаціям, окремим особам.

4.15. Вчений секретар вченої ради здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів для розгляду на засіданнях ради, організовує проведення засідань, веде протоколи та контролює виконання її рішень.

4.16. Матеріали для засідання вченої ради подаються вченому секретарю вченої ради не пізніше ніж за 4 дня до чергового засідання.

4.17. Вчений секретар вченої ради ознайомлює членів ради та інших зацікавлених осіб з матеріалами, що мають розглядатися на черговому засіданні, не пізніше ніж за 3 дні до чергового засідання.

4.18. Витрати, пов'язані з діяльністю вченої ради, здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом інституту.Склад | Діяльність