Вимоги до статей


Науковий щорічник «Студії з архівної справи та документознавства»

«Студії…» зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, с. 47). Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 705/1, наукові статті зараховуються як фахові за наявності таких необхідних елементів:

Редакційною колегією на розгляд приймаються рукописи статей в одному примірнику. Обсяг статті не повинен перевищувати 10–14 сторінок (0,5–0,7 авторського аркуша). За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор. Редколегія залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.

Стаття має обов’язково супроводжуватися інформацією про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посаду, номери телефонів для зв’язку, адресу електронної пошти.

До статті слід додати анотацію українською мовою та переклад її російською та англійською мовами. Англійською мовою слід подати також прізвище, ім’я автора та назву статті. Анотація має бути розрахована на широке коло читачів і, разом з тим, точно відбивати суть статті.

Рукопис має бути набраний без переносів слів у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифтом Times New Roman, 12 pt, через 1,0 інтервал, абзац має становити 10 мм.

Анотацію друкують курсивом, шрифт Times New Roman, 11 pt, через 1,0 інтервал, відокремлюють від тексту одним вільним рядком.

Абзацні відступи мають форматуватися у тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається.

Посилання (виноски) виконуються через меню «Вставка» автоматично в кінці тексту.

Якщо стаття надсилається поштою, то, крім примірника у друкованому вигляді, має бути наданий CD-ROM із записом файлу у форматі DOC або RTF.

Посилання на «Студії з архівної справи та документознавства» при передруку публікацій є обов’язковим.

Археографічний щорічник «Пам’ятки»

«Пам’ятки» зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4).

Редакційною колегією на розгляд приймаються рукописи статей у друкованому (в одному примірнику) та електронному вигляді. Стаття має бути у вигляді наукового опису документів або наукової публікації документів й інформації про них.

Стаття має бути набрана без переносів слів у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифтом Times New Roman, 12 pt, через 1,0 інтервал, абзац має становити 10 мм.

Анотацію до статті друкують курсивом, шрифт Times New Roman, 11 pt, через 1,0 інтервал, відокремлюють від тексту одним вільним рядком.

Абзацні відступи мають форматуватися у тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається.

Посилання (виноски) виконуються через меню «Вставка» автоматично в кінці тексту.

Стаття має обов’язково супроводжуватися інформацією про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, номери телефонів для зв’язку, адреса електронної пошти.

До статті слід додати анотацію та ключові слова українською мовою та переклад їх російською та англійською мовами. Англійською мовою слід подати також прізвище, ім’я автора та назву статті. Анотація має бути розрахована на широке коло читачів і, разом з тим, точно відбивати суть статті.

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

Редколегія залишає за собою право редагувати й скорочувати подані матеріали.


Завантажити PDF-файл (195 КБ)