• Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Архівна освіта в Україні
Вступ

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства тісно співпрацює із навчальними закладами України (підписано 10 угод).

УНДІАСД у межах своєї діяльності надає методичну та консультаційну допомогу викладачам навчальних закладів у професійній теоретичній, методологічній та практичній підготовці студентів у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства, сприяє публікації їх праць у виданнях УНДІАСД.

Викладачі та аспіранти, які спеціалізуються у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії та інших спеціальних історичних дисциплін отримують можливість користування фондами довідково-інформаційного фонду галузевої служби науково-технічної інформації архівної справи та документознавства УНДІАСД.

УНДІАСД практикує проведення спільних теоретико-методологічних семінарів, конференцій науковців та викладачів з актуальних проблем спеціальних галузей та дисциплін історичної науки, рецензує результати статей, монографій, дисертацій з архівознавчої тематики.

Крім того, УНДІАСД, відповідно до Положення про Науково-видавничу раду Укрдержархіву, виносить на її розгляд питання вироблення концептуальних засад підготовки навчальних посібників, навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін.

На підставі угод між вищими навчальними закладами, що займаються підготовкою архівознавців і документознавців, та УНДІАСД здійснюється взаємний обмін науковими і науково-методичними результатами дослідницьких програм у галузі архівної справи, документознавства та суміжних галузей знань.

Але, попри широкий перелік навчальних закладів, що готують архівознавців та документознавців, фахово-ресурсний потенціал архівних установ потребує оптимізації навчально-освітнього процесу та створення належних умов для постійного оновлення знань. УНДІАСД запрошує вищі навчальні заклади України до співпраці.


Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

Кафедра документознавства і музейної справи

Адреса: вул. Шопена, 24 (корпус D), м. Луцьк, 43012, Україна

Тел.: (033) 223 42 88

E-mail: docmuzeum@rambler.ru

Веб-сайт: eenu.edu.ua


Завідувач кафедри: Бондаренко Геннадій Васильович, кандидат історичних наук, професор.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Форми навчання: денна, заочна.

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавста, Центром пам’яткознавства НАН України, Музеєм Замойських у м. Замості (Польща), з Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Харківською державною академією культури, Волинським обласним державним архівом, Волинським обласним краєзнавчим музеєм, Державним історико-культурним заповідником м. Дубна, Музеєм історії сільського господарства Волині.


Угоду про співробітництво підписано 10 липня 2009 року.


Київський нацiональний унiверситет iмені Т. Г. Шевченка

Історичний факультет

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Адреса: вул. Володимирська, 60, ауд. 338, м. Київ, 01601, Україна

Тел.: (044) 239 32 24

E-mail: arhivy@ukr.net

Веб-сайт: archives.knu.ua


Завідувач кафедри: Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор.

Заснована 1944 року. Першим завідувачем її був випускник Московського історико-архівного університету Ф. П. Шевченко (1914–1995) – відомий історик, джерелознавець, д. і. н. (з 1964 р.), чл.-кор. АН УРСР (з 1969 р.). Згодом кафедру очолювали: д. і. н., проф. В. І. Стрельський (1945–1982); д. і. н., проф. В. О. Замлинський (1982–1993); д. і. н., проф. Я. С. Калакура (1994–2002).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Архівознавство».

Форми навчання: денна, заочна.

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною і методичною роботою. Професори і доценти кафедри є авторами цілої низки індивідуальних і колективних монографій з актуальних проблем української історії, архівознавства, джерелознавства, історіографії, підручників, посібників та навчально-методичних праць з профільних дисциплін.

Кафедра плідно співпрацює з Державною архівною службою України, центральними та регіональними архівними установами, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Інститутом рукопису та Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, університетами України та зарубіжжя.

Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах та презентаціях. Щорічно кафедра проводить «Джерелознавчі читання», що є репрезентативним форумом для апробації досліджень із спеціальних галузей історичної науки.

При кафедрі функціонують докторантура й аспірантура із денною та заочною формами навчання зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


Угоду про співробітництво підписано 14 грудня 2010 року.


Київський національний університет культури і мистецтв

Факультет культурології

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Адреса кафедри: вул. Чигоріна, 14, кім. 75, м. Київ, 01042, Україна

Тел.: (098) 448-74-28; (066) 720-93-43

E-mail: ibas.knukim@gmail.com

Веб-сайт: knukim.edu.ua


Завідувач кафедри: Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Форми навчання: денна, заочна.

Кафедра стала центром підготовки навчально-методичних видань із напряму «Документознавство та інформаційна діяльність». Тут написані навчальні посібники з документознавства та захисту інформації: «Управлінське документознавство», авт. В. В. Бездрабко (К., 2006) та «Організація захисту інформації», авт. М. В. Гуцалюк і Н. А. Гайсинюк (К., 2005), монографія «Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток», авт. В. В. Бездрабко (К., 2009), перша в Україні збірка наукових праць – «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (К., 2007).

З 2007 р. проводяться щорічні міжнародні науково-практичні семінари «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (керівник – Бездрабко В. В.).


Угоду про співробітництво підписано 15 січня 2009 року.


Львівський нацiональний унiверситет імені Івана Франка

Історичний факультет

Кафедра давньої історії України та архівознавства

Адреса: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Тел.: (032) 239 41 48

E-mail: diu.arch.lnu@gmail.com

Веб-сайт: lnu.edu.ua


Завідувач кафедри: Щодра Ольга Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент.

Створена 1995 року в складі двох секцій: давня історія України та архівознавство.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Архівознавство».

Форма навчання: денна.

Кафедра підтримує наукові контакти з університетами України, а також із Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава, Польща), Інститутом Центрально-Східної Європи (Люблін, Польща), Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти (Краків, Польща), Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Центром досліджень античної традиції (Варшавський університет, Польща), Жешувським та Вроцлавським університетами (Польща).


Угоду про співробітництво підписано 18 березня 2003 року.


Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв України

Інститут публічного управління та кадрової політики

Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 18, кім. 202, м. Київ, 01015, Україна

Тел.: (044) 531 94 35

E-mail: vzagumenna@ukr.net

Веб-сайт: nakkkim.edu.ua


Завідувач кафедри: Загуменна Віра Вікторівна, кандидат педагогічних наук, професор.

Створена 2006 року з метою підготовки нового покоління спеціалістів у галузі інформаційних комунікацій, бібліотечної справи та документознавства, здатних використовувати інноваційні технології, працювати в умовах інтеграції України до світового інформаційного простору та конкурувати на ринку праці.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Форма навчання: денна, заочна.


Угоду про співробітництво підписано 10 серпня 2009 року.


Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет імені Володимира Даля

Юридичний факультет

Кафедра філософії культури і культурології

Адреса: просп. Центральний, 59 а, ауд. 324, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Тел.: (064) 522 78 05, (064) 524 03 42

E-mail: cultura@snu.edu.ua

Веб-сайт: snu.edu.ua


Завідувач кафедри: Чурсін Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Форма навчання: денна, заочна.

Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у Схiдноукраїнському нацiональному унiверситеті імені Володимира Даля ведеться із 1998 року, її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, очолюваної професором О. П. Воєводіним, який акредитував спеціальність і сприяв подальшому розвитку навчального процесу. Склалася ідеологія підготовки фахівців, що органічно поєднує технічні, гуманітарні й світоглядні аспекти.


Угоду про співробітництво підписано 15 жовтня 2010 року.


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут історії і філософії

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

Адреса: б-р. Шевченка, 81, корп. 1, м. Черкаси, 18031, Україна

Тел.: (047) 35 28 50

E-mail: anicid2012@ukr.net

Веб-сайт: cdu.edu.ua


Завідувач кафедри: Морозов Анатолій Георгійович, доктор історичних наук, професор, академік УІА.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані курси:

археологія, новітня історія України, методологія та методика історичних наукових досліджень, методологія та організація наукових досліджень, історіографія архівознавства, музеєзнавство, сучасна історіографія історії України, документознавство, археографія, зарубіжне архівознавство, архівознавство, формування національного архівного фонду Україн, використання національного архівного фонду України.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплін.


Угоду про співробітництво підписано 8 жовтня 2010 року.


Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

Кафедра історії України

Адреса: Проспект Миру, 13, м. Чернігів, 14000, Україна

Тел.: (046) 277 73 91

E-mail: inst-hist@ukr.net

Веб-сайт: chnpu.edu.ua


Завідувач кафедри: Рахно Олександр Якович, кандидат історичних наук, доцент.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані курси:

історія України від найдавніших часів до сьогодення, українська історіографія, методологія історії та джерелознавства, спеціальні історичні дисципліни, археологія України, історичне краєзнавство, українське архівознавство і археографія, актуальні проблеми історичного джерелознавства.

Кафедра підтримує плідні наукові зв’язки з Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Інститутом археології НАН України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Постійними партнерами кафедри є також Національний історико-культурний заповідник «Чернігів стародавній», Батуринський історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського, Державний архів Чернігівської області, Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка та інші наукові установи і навчальні заклади України, Росії, Білорусі, фахівці з Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі, Норвегії, Швеції.


Угоду про співробітництво підписано 26 січня 2011 року.


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Історичний факультет

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 5-56, м. Харків, 61022, Україна

Тел.: (057) 707 52 51

E-mail: historiography@karazin.ua

Веб-сайт: univer.kharkov.ua


Завідувач кафедри: Посохов Серій Іванович, доктор історичних наук, професор.

Основнi нормативнi та професiйно-орiєнтованi дисципліни:

археологія, архівознавство, етнологія, історія первісного суспільства, історична географія, історичне краєзнавство, історична антропологія, вступ до спеціальності, методи і методологія історичних досліджень, основи історіографії, основи музеєзнавства.

Співробітники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових та навчальних закладів. Серед наукових партнерів – Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Дніпропетровський національний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; академічні структури: Інститут історії України, Інститут археології, Інститут сходознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Центр пам’яткознавства НАН України. За кордоном наукове співробітництво розвивається із вченими Росії, США, Болгарії, Німеччини, Латвії. Співробітники кафедри беруть активу участь у діяльності Всеукраїнської спілки краєзнавців, Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


Угоду про співробітництво підписано 4 червня 2002 року.


Херсонський державний університет

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра історії України та методики викладання

Адреса: пров. 40 років Жовтня, 27, ауд. 402, м. Херсон, 73000, Україна

Тел.: (055) 232 67 60

E-mail: katrundel@ksu.ks.ua

Веб-сайт: kspu.edu


Завідувач кафедри: Цибуленко Лариса Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Спеціалізація: архівна справа та документознавство.

Форма навчання: денна, заочна, екстернатна.

Ведеться співпраця з кафедрою «Історичного краєзнавства» Львівського національного університету імені Івана Франка.


Угоду про співробітництво підписано 21 березня 2003 року.

up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua