Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Архівна освіта в Україні

 • Роль УНДІАСД
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»
 • Державний університет телекомунікацій
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Київський університет імені Б. Грінченка
 • Навчально-науковий Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв
 • Національна бібліотека України ім. В. Вернадського
 • Національний авіаційний університет
 • Національний транспортний університет
 • Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
 • Таврійський національний університет імені В. Вернадського
 • Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького • Роль УНДІАСД у розвитку архівної освіти

  ВСТУП. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства тісно співпрацює із навчальними закладами України, державними бібліотеками, що засвідчено підписанням двосторонніх договорів та угод про співпрацю.

  УНДІАСД у межах своєї діяльності надає методичну та консультаційну допомогу викладачам закладів вищої освіти у професійній теоретичній, методологічній та практичній підготовці студентів у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства, документознавства, сприяє публікації їх праць у виданнях УНДІАСД. Протягом останніх років на базі УНДІАСД проходили практику студенти Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського», Національного авіаційного університету, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського університету ім. Б. Грінченка.

  Викладачі та аспіранти, співробітники бібліотек, які спеціалізуються у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії та інших спеціальних історичних дисциплін отримують можливість користування Довідково-інформаційним фондом Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства УНДІАСД.

  УНДІАСД практикує проведення спільних теоретико-методологічних семінарів, конференцій з актуальних проблем спеціальних галузей та дисциплін історичної науки, курсів із підвищення кваліфікації, онлайн-семінарів з документознавства та електронного документообігу серед науковців, викладачів, рецензує статті, монографії, дисертації з архівознавчої тематики.

  На підставі угод між закладами вищої освіти, що займаються підготовкою архівознавців і документознавців, державними бібліотеками, що активно розвивають науковий потенціал працівників та УНДІАСД здійснюється взаємний обмін науково-методичними результатами виконання дослідницьких програм у галузі архівної справи, документознавства та суміжних галузей знань, надається доступ до користування науково-технічною та навчально-методичною літературою, науковими електронними базами даних та ін.

  Протягом 2010–2015 рр. УНДІАСД укладав угоди про співробітництво з історичним факультетом Київського національного університету ім. Т. Шевченка (14.12.2010), Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського (14.10.2010), Херсонським державним університетом (28.04.2011), Луганським національним університетом ім. Т. Шевченка (29.03.2013), Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (тепер - Волинський національний університет імені Лесі Українки) (10.07.2009 р.) та ін.

  Розвиваючи міжнародну співпрацю, УНДІАСД 02.12.2015 р. підписав Угоду про співробітництво із Білоруським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи. З того часу між обома інституціями відбувається активний обмін науковими напрацюваннями, надсилаються запрошення для участі у наукових семінарах, круглих столах та конференціях, проходять консультації з питань розвитку архівної справи та документознавства.

  Але, попри широкий перелік закладів вищої освіти, що готують архівознавців та документознавців, фахово-ресурсний потенціал архівних установ потребує оптимізації навчально-освітнього процесу та створення належних умов для постійного оновлення знань. УНДІАСД запрошує заклади вищої освіти України до співпраці.


  Державна науково-технічна бібліотека України

  Адреса: вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна

  Тел.:+38 (044) 521 93 52

  E-mail: [email protected]

  Сайт: https://dntb.gov.ua/


  Директорка Жарінова Алла Георгіївна

  Установа на сьогодні є бібліотечно-інформаційним, культурно-просвітницьким, науково-методичним та репродукційно-видавничим центром. ДНТБ України постійно бере участь у міжнародних, національних та спеціалізованих виставках, плідно співпрацює з різними установами, проводить презентації, екскурсії по бібліотеці, розповсюджує інформаційні листки, буклети, візитки, друкує інформацію в пресі. Бібліотечний фонд налічує 18 млн. примірників. Співробітники УНДІАСД, відповідно до умов підписаного Договору, мають можливість отримати доступ до електронних наукових баз даних і використовувати їх наповнення (реферати, наукометрична інформація тощо) для науково-дослідної роботи.

  Договір про співпрацю підписано 05.10.2020 р.


  Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

  Кафедра документознавства

  Адреса: корпус № 1, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 08401.

  Телефон: + 38 (04567) 5-56-45

  E-mail: [email protected]

  Сайт: https://fhpost.phdpu.edu.ua/kafedry/


  Завідувачка Зленко Алла Миколаївна, кандидатка історичних наук, доцент.

  Форма навчання – денна, заочна.

  Кафедра документознавства – одна з наймолодших в університеті (функціонує з 1.09.2015 р.). Головну мету своєї діяльності кафедра документознавства вбачає в наданні високоякісних освітніх послуг, підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноспроможними на ринку праці та матимуть пріоритетне право працювати в різних сферах культурного й інформаційного обслуговування потреб громадян України.

  Кафедра надає студентам унікальну можливість отримати подвійну кваліфікацію: педагога професійного навчання з документознавства / документознавця (для бакалавра), викладача закладу вищої освіти з документознавства / документознавця (для магістра).

  Кафедра документознавства з моменту створення займає лідируючі позиції у загальному рейтингу кафедр університету, щороку входячи до п’ятірки лідерів. Зокрема, за результатами річних наукових звітів у 2016 та 2018 рр. колектив кафедри займав ІІ місця у загальному рейтингу кафедр та був відзначений Грамотою за досягнення в науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності, значний внесок у розвиток наукового потенціалу університету.

  Договір про співробітництво підписано 22.08. 2018 р.


  Державний університет телекомунікацій

  Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

  Тел.: (044) 249-25-48

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://www.dut.edu.ua/ua/333-zagalna-informaciya-kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti


  Завідувачка кафедри Світлана Михайлівна Петькун, кандидатка філософських наук, доцент.

  Форми навчання: очна.

  Кафедра здійснює підготовку за першим (бакалавр) та другим (магістр) рівнями вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

  Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Метою стажування/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху: УНДІАСД, Міністерство регіонального розвитку, Національне агентство України з питань державної служби, Київська міська державна адміністрація, Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності), Державна служба якості освіти, Центральний державний архів вищих органів влади та управління, Національна суспільна телерадіокомпанія України, Центральний державний електронний архів України та ін.

  Статті Угоди про співробітництво з УНДІАСД передбачають організацію та проходження стажування викладачами Університету на базі УНДІАСД; спільну участь обох сторін у міжнародних наукових проектах; взаємну організацію та участь у конференціях, форумах, круглих столах; публікацію матеріалів (навчальних, наукових) за результатами виконання спільних робіт.

  Угоду про співробітництво підписано 14.05.2019 р.


  Київський національний університет культури і мистецтв

  Факультет інформаційної політики і кібербезпеки

  Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

  Адреса: вул. Чигоріна, 14, Київ, Україна

  Телефон: 044 528-04-41

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://fipikb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-dokumentoznavstva-ta-informatsiinoi-diialnosti.html


  Завідувачка Бездрабко Валентина Василівна, докториня історичних наук, професорка, відмінниця освіти України, авторка понад 300 наукових публікацій у галузі документознавства та суміжних дисциплін.

  Організація практичної підготовки магістрів - фахівців у галузі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності відбувається завдяки проходженню студентами практики в центральних і виконавчих органах державної вади та місцевого самоврядування, органах судової системи та правоохоронних органах, провідних інформаційних, рекламних, страхових агенціях, науково-дослідних установах та державних службах. Практика дає можливість вдосконалювати набуті теоретичні знання, поєднати теоретичну підготовку майбутніх фахівців з практичною діяльністю.

  Із-поміж баз практики варто відмітити департаменти та відділи документаційного забезпечення, кадрові служби й інші структурні підрозділи таких державних інституцій, як Верховна Рада України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство культури України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна архівна служба України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укрінформ, УНІАН, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, а також міські районні суди міста Києва.

  Договір про співробітництво між УНДІАСД та Київським національним університетом культури і мистецтв підписано 02.06.2017 р.


  Київський університет імені Б. Грінченка

  Інститут журналістики

  Кафедра бібліотекознавства та інформології

  Адреса: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м.Київ, Україна

  Телефон: (044) 485-21-62

  E-mail: [email protected]

  Сайт: https://ij.kubg.edu.ua


  Завідувачка кафедри Воскобойнікова-ГузєваОлена Вікторівна, докториня наук із соціальних комунікацій, старша наукова співробітниця .

  Заснована у 2016 р. кафедра стала випусковою для бакалаврів та магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». З 2019 р. кафедрою розробляється нова тема наукових розвідок, спрямована на вирішення комплексу питань, пов’язаних із вивченням сучасного медіазнавства як складової підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах трансформації змісту спеціальності.

  Партнерами кафедри виступають: УНДІАСД, Національна історична бібліотека України, Національна бібліотека України мені Ярослава Мудрого, Українська бібліотечна асоціація, Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Національна бібліотека України імені В. Вернадського та ін.

  Договір про співробітництво укладено 30.11. 2018 р.


  Навчально-науковий Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка

  Кафедра історії України

  Адреса: Чернігів, Проспект Миру, 13

  Телефон: (0462) 777-391

  Сайт: http://inst-hist.nethouse.ua

  E-mail: [email protected]


  Завідувач кафедри Рахно Олександр Якович, кандидат історичних наук, доцент.

  Кафедра забезпечує викладання курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення, української історіографії, методології історії та джерелознавства, вступу до історії, спеціальних історичних дисциплін, археології залізного віку, експозиційної роботи музеїв, археології України, історичного краєзнавства, правових основ захисту пам’яток історії та культури та історіографії вітчизняної археології, основ археології, методики польових досліджень, Історії Чернігово-Сіверщини. У магістратурі Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського члени кафедри викладають курси «Українське архівознавство і археографія», «Актуальні проблеми історичного джерелознавства» та ін.

  Кафедра підтримує плідні наукові зв’язки з Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства іменіМ.С. Грушевського НАН України, Інститутом археології НАН України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. Постійними партнерами кафедри є також Національний історико-культурний заповідник «Чернігів стародавній», Батуринський історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, Державний архів Чернігівської області, Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка та інші наукові установи і навчальні заклади України, Росії, Білорусі, фахівці з Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі, Норвегії, Швеції.

  Договором між Навчально-науковим Інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. Лазаревського та УНДІАСД визначено головні напрямки співпраці: сприяння у проходженні студентами практики на базі УНДІАСД, використання бібліотечних фондів УНДІАСД, наукових видань, методичних розробок, підготовлених УНДІАСД.

  Договір про співробітництво підписано 05.04.2019 р.


  Національна академія державного управління при Президентові України

  Адреса: вул. Антона Цедіка, 20, м. Київ, Україна

  Телефон: (044) 481-21-55

  E-mail: [email protected], [email protected]

  Сайт: www.academy.gov.ua


  Т.в.о. президента Національної академії державного управління при Президентові України Савков Анатолій Петрович, доктор наук з державного управління, доцент.

  Наукова робота в Національній академії та її регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі науки «Державне управління»; наданні експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

  З метою інтегрування Національної академії у європейський і світовий освітній простір, використання світових здобутків державного управління, актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм Національна академія підтримує партнерські зв’язки з понад 150 зарубіжними і міжнародними інституціями із 20 країн світу, бере участь у реалізації понад 30 міжнародних проектів та програм.

  На сьогодні Національна академія є членом 5 міжнародних організацій: Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IASIA), Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку (GDLN), Мережі директорів інститутів та шкіл державного управління Європейського Союзу (DISPA).

  Угода про співробітництво підписана 11.04.2017 р.


  Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв

  Інститут практичної культурології та арт-менеджменту

  Кафедра культурології та інформаційних комунікацій

  Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 18, м. Київ

  Тел.: (044)280 36 19

  E-mail: [email protected]

  Сайт: https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-kulturologiji-ta-informatsiinyh-komunikatsii


  Завідувачка кафедри Герчанівська Поліна Евальдівна, докториня культурології, професорка.

  Форма навчання: денна, заочна.

  Кафедра готує нове покоління спеціалістів у галузі інформаційних комунікацій, бібліотечної справи та документознавства, здатних використовувати інноваційні технології, працювати в умовах інтеграції України до світового інформаційного простору та конкурувати на ринку праці. Підготовка фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр», а також здобуття наукових ступенів «Доктор філософії» та «Доктор наук» здійснюється за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».На кафедрі викладаються курси: «Цифрова культурна спадщина», «Інформація і суспільство», «Публікаційна активність і наукометричні системи», «Міжнародні бібліотечно-інформаційні програми і проекти», «Інформаційна культура та медіа аналітика», «Інтелектуальна свобода та доступність інформації», «Бібліотекознавчі та архівознавчі дослідження» та ін. Випускники кафедри отримують кваліфікацію менеджерів бібліотечно-інформаційної діяльності, менеджерів документно-інформаційних систем і ресурсів, документознавців, інформаційних аналітиків, бібліотекознавців, менеджерів інформаційно-бібліотечної справи.

  Угоду про співробітництво підписано 26.08.2014 р.


  Національна бібліотека України ім. В. Вернадського

  Адреса: Голосіївський проспект, 3, м. Київ, Україна

  Телефон: +38 (044) 525-81-04

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://www.nbuv.gov.ua/


  Директорка Дубровіна Любов Андріївна, докториня історичних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України, член-кореспондентка Національної академії наук України.

  НБУВ розвиває наукові та науково-видавничі контакти з профільними установами на території України та за її межами. Партнерами НБУВ виступають: Українська бібліотечна асоціація, Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, Національна історична бібліотека України, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека імені М. Максимовича, Наукова бібліотека НаУКМА, Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України. Налагоджено контакти із бібліотеками Литви, Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та численними міжнародними організаціями.

  Угода про співробітництво між УНДІАСД та НБУВ передбачає спільну розробку пропозицій у питаннях проведення державної політики в галузі архівної справи та документознавства, проведення фундаментальних і прикладних досліджень проблем розвитку архівної справи, формування спільної бази даних про дисертаційні та інші дослідження з теми, спільна організація і проведення наукових заходів. У жовтні 2020 р. було організовано та проведено спільний науковий семінар «Документальна спадщина архівних фондів України» в рамках проведення НБУВ Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (м. Київ, 6–8 жовтня 2020 р.).

  Угоду про співробітництво підписано 30.01.2019 р.


  Національний авіаційний університет

  Навчально-науковий гуманітарний інститут

  Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

  Кафедра історії та документознавства

  Адреса: Корпус №8, просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна

  Телефони: (044) 406-77-02, (044) 406-73-00

  E-mail: [email protected], [email protected]

  Сайт: http://gmi.nau.edu.ua/

  Форма навчання: очна, заочна.


  Завідувачка Тюрменко Ірина Іванівна, докториня історичних наук, професорка.

  Кафедра історії і документознавства є випусковою з підготовки фахівців освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність».

  Кафедра надає здобувачам вищої освіти унікальну можливість отримати спеціальну професійну підготовку в галузі інформаційної аналітики, документознваства, архівознавства та соціальних комунікацій. Адже спеціальність є універсальною та затребуваною на ринку праці: в органах державної влади та місцевого самоуправління, в установах та організаціях різних форм власності, в інформаційно-аналітичних, HR та PR-агенціях.

  Мета освітньо-професійної програми, що викладається на кафедрі, полягає у поглибленні професійної підготовки з документознавства, документаційного забезпечення управління, інформаційно-аналітичної діяльності, комунікацій з громадськістю, організації наукових досліджень у сфері документознавста та інформаційної аналітики, підготовці до здійснення керівних функцій у сфері управління інформаційними та документаційними процесами

  Договір про співробітництво укладено 20.09.2017 р.


  Національний транспортний університет

  Факультет транспортних та інформаційних технологій

  Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки

  Адреса: вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 42, м. Київ, Україна

  Тел.: +38(044)-284-64-39

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://iaais.ntu.edu.ua/


  Завідувач кафедри Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор технічних наук, професор.

  Форми навчання: денна, заочна

  Кафедра здійснює підготовку за першим (бакалавр) рівнем вищої освіти. Підготовка фахівців відбувається за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

  Кафедра при підготовці спеціалістів акцентує увагу на наданні знань щодо організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, технологіях «електронного урядування», інформаційної діяльності, навчанню сучасних фахових програм. Кафедра здійснює освітній процес на всіх факультетах університету, а також у Центрі заочного та дистанційного навчання, Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів та Центрі міжнародної освіти.

  Договір про співпрацю з УНДІАСД передбачає обмін досвідом, джерелознавчими матеріалами, інформацією, залучення співробітників обох сторін для проведення методологічних семінарів, відкритих лекцій чи занять, організації спільних тематичних виставок, круглих столів, конференцій.

  Договір про співпрацю підписано 10.07.2020 р.


  Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

  Факультет інформаційних систем і технологій

  Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

  Адреса: бульвар Академіка Вернадського, 16в, м.Київ, Україна

  Телефон: 424-23-61

  E-mail: [email protected], [email protected]

  Cайт: https://[email protected]


  Завідувач кафедри Палеха Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

  Підготовка кадрів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводиться кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, яка створена у вересні 2001 р. й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. За період функціонування кафедри державні дипломи отримало 1,5 тисячі фахівців.

  Процес навчання на кафедрі базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проєкті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING). Навчання організовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст», «бакалавр» та «магістр».

  Договір, підписаний між УНДІАСД та Європейським університетом, містить, крім інших (обмін досвідом, проведення спільних заходів, підвищення кваліфікації, проведення спільних наукових досліджень, проведення лекцій), пункт про обмін інформаційними джерелами електронних бібліотек обох установ.

  Договір про співпрацю укладено 19.03.2019 р.


  Таврійський національний університет імені В. Вернадського

  Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

  Кафедра інформаційної діяльності та документознавства

  Адреса: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33

  Телефон: +38 (044) 529-05-16

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://tnu.edu.ua/


  Завідувач кафедри Горбовий Артур Юліанович, доктор технічних наук, професор.

  В університеті існує денна і заочна форми навчання, ведеться робота над впровадженням дистанційної форми навчання. Існують програми обміну студентської та викладацької мобільності. Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

  У ТНУ навчаються не тільки громадяни України, є і студенти з інших країн: Росії, Білорусі, Казахстану, Туркменістану, Індії, Бангладеш, Азербайджану, Узбекистану, Ірану, Іраку, Туреччини, Лівії. З них близько 15 на основних факультетах і 50 на підготовчому відділенні.

  ТНУ відновлює партнерські звʼязки з університетами Європи, щоб його випускники могли вчитися за програмами подвійної освіти і отримувати як української диплом, так і документ європейського зразка.

  Договір про співробітництво з УНДІАСД передбачає обмін результатами досліджень, рецензування наукових робіт, консультування, приймання на підвищення кваліфікації та навчання співробітників.

  Договір про співробітництво укладено 12.12.2018 р.


  Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

  Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії і філософії

  Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

  Адреса: б-р Шевченка, 81, корпус № 1, м. Черкаси, Україна, 18031.

  Телефон: 35-28-50

  E-mail: [email protected]

  Сайт: http://histfilos.cdu.edu.ua/instytut/kafedry/


  Завідувач Морозов Анатолій Георгійович, академік УІА, доктор історичних наук, професор

  Науковці кафедри забезпечують викладання фундаментальних, професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, спецкурсів і спецсемінарів із всесвітньої та вітчизняної історії як в ННІ історії і філософії, так і в інших інститутах та на факультетах університету.

  Кафедра забезпечує проведення археологічної польової та науково-дослідної практики (архівної та викладацької) та готує магістрів за спеціальністю «Архівознавство».

  Кафедра забезпечує викладання, окрім іншого, таких навчальних дисциплін та спецкурсів: Історіографія архівознавства, Документознавство, Архівознавство, Формування національного архівного фонду України, Використання національного архівного фонду України.

  Угода про співробітництво підписана 10.01.2018 р.
  Роль УНДІАСД | Державна науково-технічна бібліотека України | Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди» | Державний університет телекомунікацій | Київський національний університет культури і мистецтв | Київський університет імені Б. Грінченка | Навчально-науковий Інститут історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка | Національна академія державного управління при Президентові України | Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв | Національна бібліотека України ім. В. Вернадського | Національний авіаційний університет | Національний транспортний університет | Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» | Таврійський національний університет імені В. Вернадського | Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]