АспірантураПро аспірантуру | Інформація для аспірантів | Інформація для вступників


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

28.02.2003 р.           Київ протокол № 112

Про відкриття аспірантури
і докторантури1. Враховуючи потребу вищих навчальних закладів і наукових установ у фахівцях вищої кваліфікації, наявність необхідної наукової і матеріальної бази, наказую:

1.1. Відкрити в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (м. Київ) (Державний комітет архівів України) аспірантуру зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.


Учений секретар Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України
В. Т. Биковський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

01.11.2004 р.           Київ протокол № 834

Про перереєстрацію і відкриття
аспірантури, ад'юнктури і докторантури


5.11. Відкрити в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ) (Державний комітет архівів України) спеціальність 07.00.01 – історія України


Учений секретар Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України
В. Т. Биковський

Про аспірантуру

В аспірантурі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) здійснюється підготовка наукових кадрів за спеціальностями 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (з 28 лютого 2003 р.), 07.00.01 – історія України (з 01 листопада 2004 р.) та 27.00.02 – документознавство, архівознавство (з 30 листопада 2012 р.).

Підготовка фахівців у аспірантурі створює завершену систему багаторівневої підготовки наукових кадрів для архівної галузі, якісного зростання рівня архівної освіти у ВНЗ різних рівнів акредитації, забезпечення державних архівних установ висококваліфікованими науковими кадрами.

Діяльність аспірантури регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (Постанова КМУ від 01.03.1999 № 309) та Положенням про аспірантуру Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

У структурі інституту діють два відділи – архівознавства і документознавства, тематика досліджень яких тісно пов'язана зі спеціальностями аспірантури.

Для інформаційного забезпечення досліджень зі спеціальностей аспірантури у системі Укрдержархіву функціонують центральні, обласні та галузеві архіви, які зберігають необхідні документи, також істотну допомогу у дослідженнях надає Державна наукова архівна бібліотека України та сектор науково-технічної інформації УНДІАСД, який виконує функції Галузевої служби науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства, головним завданням якої є забезпечення архівних установ України науково-технічною інформацією.

Підготовка аспірантів в аспірантурі інституту здійснюється:

– за держзамовленням;

– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту;

– на підставі договорів між інститутом та архівними установами.

Завідувач аспірантури

БАНДУРА Марина Вікторівна, вчений секретар інституту


Контакти:

адреса: вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, УНДІАСД, аспірантура

тел.: (044) 275 13 74

e-mail: [email protected]


Інформація для аспірантів

УНДІАСД забезпечує підготовку та складання кандидатських іспитів зі спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та 27.00.02 – документознавство, архівознавство для аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата історичних наук.

На допомогу аспірантам та здобувачам наукового ступеня, що працюють поза аспірантурою УНДІАСД: Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики: Матеріали до бібліографії.


NB   Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження ... наукової установи і назад. Витрати на проїзд несе аспірант (п. 42 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).


Інформація для вступників


УНДІАСД проводить навчання в аспірантурі за спеціальностями:

07.00.01 – історія України;

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, з врахуванням постанови ВАК України від 12 березня 1998 р.

До вступних випробувань в аспірантуру допускаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі – 4 роки (заочна форма навчання).

Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі навчальної програми державного іспиту для магістра, спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої вченою радою інституту.

Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту за результатами розгляду реферату та / або поданих наукових праць.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Зарахування проводиться на загальних підставах за сумою балів, отриманих за вступні іспити. У разі одержання однакової суми балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які працюють в архівній галузі.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Всі іспити – платні.

Для вступу до аспірантури подаються такі документи:

– заява на ім'я директора інституту;

– особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;

– копія диплома про вищу освіту та додатка до нього;

– список опублікованих наукових праць (вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферати з обраної наукової спеціальності);

– посвідчення про складані кандидатські іспити (за наявності);

– медична довідка про стан здоров'я за формою 086-у;

– довідка з місця роботи;

– 4 фотокартки 3х4.

Копії документів подаються засвідченими в установленому порядку.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24

Довідки за телефоном: (044) 275 13 74 та на сайті УНДІАСД


NB   Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури ... без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються (п. 38 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).Про аспірантуру | Інформація для аспірантів | Інформація для вступників