Під метричними книгами розуміють сукупність актів культової реєстрації, що засвідчують події хрещення (народження), вінчання (шлюбу), поховання (смерті) конкретних осіб у вигляді хронологічних записів у книжковій формі. Загалом кожна метрична книга починалася з назви та місцезнаходження церкви, якій належала ця книга, далі зазначалися прізвище та ім’я священика, що вів записи, та рік, протягом якого велися ці записи. Як правило метрична книга поділялася на три частини. До першої вносилися записи про осіб, які прийняли хрещення (фактично – про новонароджених), до другої – про тих, хто брав шлюб, у третій фіксувалися факти смерті. Фактично всі метричні книги містять набір обов’язкових даних про особу – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження і хрещення, інформація про хресних батьків, дата одруження і смерті. Впродовж періоду, протягом якого велися метричні книги, не було вироблено єдиного уніфікованого правила їх ведення, тому деякі книги містять додаткову інформацію про особу – вуличні прізвиська, дані про свідків вінчання, вік померлого і причину смерті тощо.

В довіднику вперше зібрано найбільш повні відомості про метричні книги церков різних конфесій, що зберігаються в державних архівах України. Завдяки появі видання буде значно полегшено пошук архівної інформації довідково-біографічного характеру, зменшено витрати часу на виконання соціально-правових запитів громадян. Метричні книги активно використовуються дослідниками при проведенні генеалогічних, демографічних, історико-краєзнавчих та історико-статистичних досліджень, їх науковий потенціал дає змогу використовувати ці джерела в таких науках як етнографія, історична антропологія, етнічна і конфесійна історія, історична медицина, соціальна історія тощо.

Метричні книги є однією з найбільш стабільних документальних систем в Україні і важливою складовою НАФ. Україна, як член Ради Європи, здійснює практичні заходи щодо реалізації європейської архівної програми з дотримання загальноєвропейських стандартів у архівній справі, у тому числі зі вдосконалення вивчення і зберігання корпусу метричних книг.

Запропоноване видання слід розглядати як один із кроків у цьому напрямку.


до новин »