Отдел документоведения

Тел.: (044) 273 30 53

E-mail: mail.undiasd@arch.gov.uaОтдел существует в структуре Института с 1995 года.


Бойко Вита Федоровна – заведующая отделом, кандидат исторических наук

Загорецкая Елена Михайловна – ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Горбатюк Николай Владимирович – старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Свердлик Зоряна Михайловна – старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Основные направления деятельности отдела:

Основные разработки отдела за 2010–2015 гг.:

Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко, Л. А. Дубровіна. – Київ, 2010. – 30 с.

Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – Київ, 2011. – 37 с.

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Ковтанюк Ю. С. (кер. розробки), Забенько Ю. І., Марченко П. М. – Київ, 2011. – 96 с.

Порядок приймання-передавання електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Л. А. Дубровіна, Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. – Київ, 2011. – 31 с.

Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду : затв. наказом М-ва юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп. виконавець), О. В. Денисенко. – Київ, 2011. – 11 с.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / [Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; авт. кол.: С. В. Сельченкова (кер. теми), Н. О. Кузьміна, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький]. – Київ : Інкунабула, 2012. – 287 с.

Кулешов С. Г. Загальне документознавство : навч. посібник / С. Г. Кулешов ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 123 с.

Методичні рекомендації з розроблення галузевих переліків документів із зазначенням строків зберігання документів та типових (примірних) номенклатур справ / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. О. М. Загорецька. – Київ, 2012. – 31 с.

Перелік документів постійного строку зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький. – Київ, 2012. – 81 с.

Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. О. М. Загорецька. – Київ, 2013. – 55 с.

Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. А. Ю. Слизький. – Київ, 2013. – 54 с.

Уніфікований інформаційний об’єкт для обміну та зберігання електронних документів : вимоги / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: П. М. Марченко, А. О. Чекатков. – Київ, 2013. – 102 с.

Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні : аналіт. огляд / Держ. архів. служба України, УНДІАСД, Від. документознавства ; викон.: С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко. – Київ, 2013. – 72 с.

Правила роботи з науково-технічною документацією в архівних установах / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Г. К. Волкотруб, С. Г. Кулешов, А. Ю. Слизький, Н. М. Христова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2014. – 98 с.

Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, П. М. Марченко. – Київ, 2014. – 28 с.